Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 103

Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Gminy Sochocin

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn. zm.) – Rada Gminy Sochocin uchwala co następuje:

§ 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Sochocinie do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 2. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Sochocin dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XVII/141/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2009 roku w § 5 po pkt.10 dodaje się pkt. 11 w brzmieniu: „ 11/ zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XVIII/155/2012 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 grudnia 2012 r. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku została uchwalona przede wszystkim dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, w trosce o ich harmonijny rozwój, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności. Jednym z jej podstawowych zadań jest obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem. Na podstawie art. 10 ust. 1 prace z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania. Nowy system ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, a w konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i objętych pieczą zastępczą. Ustawa wprowadza nowe instytucje wsparcia rodziny na poziomie gminy i są to: asystent rodziny, rodzina wspierająca, zespół interdyscyplinarny powołany przez kierownika ośrodka na wniosek asystenta rodziny, co zwiększy zaangażowanie gminy w opiekę nad dziećmi. Ustawa nakłada również obowiązek monitorowania losów dziecka objętego pieczą zastępczą. Dodatkowo, w celu wsparcia rodziny, dziecko może zostać objęte opieka i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Zgodnie z ustawą gmina będzie zobowiązana do zatrudnienia i finansowania asystentów rodziny, będzie współfinansowała pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Do zadań gminy należy zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa a także organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających. Powyższe zadania będą generować koszty dla budżetu gminy, ponieważ w zapisach ustawy nie przewidziano obligatoryjnego obowiązku zabezpieczenia finansowego na jego realizację. Zgodnie z art.197 ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej , przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % wydatków przeznaczonych na realizację zadania. Z uwagi na fakultatywność zapisu gmina może, ale nie musi otrzymać dotacji. Trudno na dzień dzisiejszy przewidzieć jakie będą potrzeby i skala zjawiska na terenie naszej gminy, z uwagi na to, że decyzje o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, będą podejmowały sądy rodzinne. Brak tej kluczowej informacji, a także przyczyny ekonomiczne nie mogą być podstawą do zaniechania podjęcia stosownej uchwały. Biorąc pod uwagę fakt, że zadania nałożone na gminę niniejszą ustawą w dużej mierze realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, zasadne jest wyznaczenie tej jednostki do organizacji i realizacji pracy z rodziną w świetle powyższej ustawy. W celu prawidłowej realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zasadne jest przyjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący


Dariusz Świercz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe