Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 348

Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567),

- art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378),

- pkt. 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. poz. 587),

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2013 r., w następujących wysokościach:

1.

1.

od sprzedaży materiałów budowlanych, nawozów, mebli z samochodu

22,00 zł

2.

od sprzedaży mięsa i wędlin oraz sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych

22,00 zł

3.

od sprzedaży warzyw i owoców

12,00 zł

4.

od sprzedaży zbóż i ziemniaków

6,00 zł

5.

od sprzedaży pozostałych towarów z ręki

6,00 zł

2. Dzienne stawki opłaty targowej określone w ust. 1, mają zastosowanie w przypadku zajęcia powierzchni targowiska – do 4 mb.

3. Za zajęcie części targowiska:

1)o długości od 4 mb do 8 mb – stawka opłaty targowej wym. w ust. 1 ulega zwiększeniu o 100 %,

2)powyżej 8 mb – stawka opłaty targowej wym. w ust. 1 ulega zwiększeniu o 200 %.

4. Wysokość stawek opłaty targowej określonych w ust. 1 - 3, stosuje się odpowiednio za zajęcie części targowiska pod stoisko, w formie straganu, namiotu, skrzynek, wózków lub pod towar przeznaczony do sprzedaży – niezależnie od branży.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Określa się inkasenta opłaty targowej w osobie p. Tosławy Skoczylas, zam. Sobolew, ul. Spokojna 6.

3. Wynagrodzenia inkasenta określa się w wysokości – 60% zainkasowanych i udokumentowanych wpłat kwot opłaty targowej.

§ 3. Szczegółowe zasady wzajemnych rozliczeń w zakresie poboru opłaty targowej, odprowadzania wpływów z tego tytułu do kasy Gminy, zasady dostarczania pokwitowań, terminy wpłat tej opłaty, zasady i terminy wypłat wynagrodzenia za inkaso - określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy, a inkasentem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2012 roku, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2013.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Dariusz Urawski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe