| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy Pomiechówek

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 35 984 561,21 w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 24 128 358,91.zł,

2. dochody majątkowe w kwocie: 11 856 202,30 zł,

• zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 33 783 506,85 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 21 219 744,03 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 12 563 762,82 zł,

• zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 201 054,36 zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości 1 726 054,36 zł. oraz pożyczek w wysokości 475 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 50 320,74 zł.

2. Rezerwę celową zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 49 679,26 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 276 506,62 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 276 506,62 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1 następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 4,

2. dokonywania zmian w planie wydatkóww na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem wydatków bieżących objętych wieloletnią prognozą finansową,

3. dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 11 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Anna Malesza-Bajno

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admi.rządowej i in.zlec.odrębnymi ust.

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4a.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej i in. zleconych odrębnymi ust.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

wykaz gruntow

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

uzasadnienie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »