| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/287/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszków na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, atr.212 art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 95.449.232 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie: 89.064.593 zł,

b) majątkowe w kwocie: 6.384.639 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 107.099.946 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie: 84.992.904 zł,

b) majątkowe w kwocie: 22.107.042 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.173.444 zł.

4. Dochody ustalone w ust.1 obejmują plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 .

5. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 11.650.714 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów – w kwocie 7.868.078 zł,

- innych źródeł ( wolne środki) – w kwocie 3.782.636 zł .

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu , zgodnie z załącznikiem nr 6 , z tego:

a) przychody w kwocie 14.395.274 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – w kwocie 7.868.078 zł,

- innych źródeł ( wolne środki) – w kwocie 6.527.196 zł .

b) rozchody w kwocie 2.744.560 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów .

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów,

4. Ustala się limity zobowiązań:

a. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

b. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. b

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 542.000 zł,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 633.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 233.000 zł.

b) wydatki bieżące na oświatę w wysokości 400.000 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się dotację udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały,

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych do kwoty 100.000 zł., z wyłączeniem przeniesień między działami , nie powodujących likwidacji planowanego lub wprowadzenia nowego zadania. Upoważnienie dotyczy tylko zadań rocznych.              

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Przewodniczący Rady


Józef Biernacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Planowane dochody budżetu na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Planowane wydatki budżetu na 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 r. Plan dochodów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 r. Plan wydatków.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.xls

Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.xls

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.xls

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.xls

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.xls

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.xls

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »