| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/126/2012 Rady Gminy Policzna

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)[1]) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391)[2]) Rada Gminy Policzna uchwala, co następuje:

§ 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

- do ostatniego dnia miesiąca lutego płatne za miesiące styczeń i luty,

- do 30 kwietnia płatne za miesiące marzec i kwiecień,

- do 30 czerwca płatne za miesiące maj i czerwiec,

- do 31 sierpnia płatne za miesiące lipiec i sierpień,

- do 31 października płatne za miesiące wrzesień i październik,

- do 31 grudnia płatne za miesiące listopad i grudzień.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy gminy bądź w kasie urzędu gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Zenon Mazur


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6 l znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) rada gminy zobowiązania jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą z częstotliwością jeden raz na dwa miesiące w terminie do ostatniego dnia miesiąca kończącego dane dwa miesiące. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców gminy, a także w celu zapewnienia płynności budżetu gminy.

Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


[1]) (zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)

[2]) (zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 i z 2012r. poz. 951

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »