| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/149/2012 Rady Gminy Repki

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki

Na podstawie art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Repki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór dokumentu dodatkowego do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, potwierdzającego ilość osób zamieszkałych na nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć pierwsze deklaracje o których mowa w § 1 w Urzędzie Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki w terminie do dnia 15.03.2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Repki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Czarnocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/149/2012
Rady Gminy Repki
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/149/2012
Rady Gminy Repki
z dnia 21 grudnia 2012 r.

LISTA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCI

L.p.

Imię i Nazwisko

Adres nieruchomości

…………………………………………………….

Czytelny podpis składającego deklarację

W przypadku jeżeli liczba osób faktycznie zamieszkałych nie jest zgodna z liczbą osób zameldowanych należy przedłożyć dokument potwierdzający fakt nie zamieszkania tej osoby na nieruchomości.


Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy Repki w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

z terenu Gminy Repki

Artykuł 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t. j.) stanowi, iż Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »