| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/168/2012 Rady Miejskiej w Piastowie

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie   art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w   Piastowie uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Piastowa, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a   w szczególności:  

1)   ogólne zasady odbioru odpadów komunalnych,  

2)   rodzaje i   ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości,  

3)   częstotliwość ich odbierania od właściciela nieruchomości,  

4)   sposób świadczenia usług przez punkt zbiórki odpadów problematycznych (PZOP).  

§   2.   1.   W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są:  

1)   zmieszane odpady komunalne,  

2)   odpady ze szkła zbieranie w   sposób selektywny,  

3)   odpady z   papieru i   tektury zbierane w   sposób selektywny,  

4)   odpady z   tworzyw sztucznych, metali i   opakowań wielomateriałowych zbierane w   sposób selektywny,  

5)   komunalne odpady zielone z   terenów zielonych zbierane w   sposób selektywny,  

6)   odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz zużyte opony, zbierane w   sposób selektywny.  

2.   W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpady takie jak:  

1)   resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i   ochrony drewna oraz opakowań po nich,  

2)   rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i   opakowania po nich,  

3)   zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i   deratyzacji,  

4)   środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,  

5)   lampy fluorescencyjne i   inne odpady zawierające rtęć, w   tym świetlówki, termometry, przełączniki,  

6)   baterie i   akumulatory,  

7)   zużyte kartridże i   tonery,  

8)   przepracowane oleje,  

9)   przeterminowane leki, przyjmowane są w   punktach zbiórki odpadów zbieranych selektywnie oraz dodatkowo przeterminowane leki w   aptekach do specjalnych pojemników, a   baterie w   urzędach użyteczności publicznej, szkołach i   sklepach.  

3.   Odpady określone w   ust.2 przyjmowane są przez punkty zbiórki odpadów selektywnie zbieranych w   godzinach ich otwarcia, o   których informacja umieszczona będzie na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i   na stronie internetowej   www.piastow.pl  

4.   Punkty zbiórki odpadów selektywnie zbieranych przyjmują wyłącznie te odpady opisane w   ust.1 i   2, które zostały dostarczone do punktu przez właścicieli, na których zamieszkują mieszkańcy.  

5.   Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli nie będą one poddane segregacji, zgodnej z   założeniami Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Piastowa oraz jeśli ich rodzaj i   ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości zamieszkałej.  

6.   Szczegółowy harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w   sposób selektywnytj: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal i   opakowania wielomateriałowe oraz odpady zielone, będzie dostarczany mieszkańcom w   formie ulotki przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, wyłonionego przez Miasto w   drodze przetargu jak również będzie dostępny w   Urzędzie Miejskim w   Piastowie, a   także na stronie internetowej Miasta.  

§   3.   Odpady powstałe na terenie nieruchomości nieposegregowane zgodnie z   zasadami określonymi w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Piastowa, traktowane będą jako odpady zmieszane, a   ich odbiór następować będzie w   zamian za uiszczoną podwyższoną opłatę, jak za odbiór odpadów niesegregowanych – w   każdej ilości.  

§   4.   1.   Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości:  

1)   dla nieruchomości w   zabudowie jednorodzinnej:  

a)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - z   częstotliwością co 14 dni,  

b)   bioodpady – z   częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni,  

c)   zielone - w   okresie od 14 marca do 31 grudnia – z   częstotliwością co 14 dni,  

d)   papier i   tektura – z   częstotliwością 1   raz w   miesiącu,  

e)   szkło – z   częstotliwością 1   raz w   miesiącu,  

f)                 tworzywa sztuczne i   metale oraz opakowania wielomateriałowe – z   częstotliwością 1   raz w   miesiącu.  

2)   dla nieruchomości w   zabudowie wielorodzinnej:  

a)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - z   częstotliwością co 7   dni,  

b)   bioodpady – z   częstotliwością nie rzadziej niż co 7   dni,  

c)   zielone - w   okresie od 14 marca do 31 grudnia – z   częstotliwością co 14 dni,  

d)   papier i   tektura – z   częstotliwością co 14 dni,  

e)   szkło – z   częstotliwością co 14 dni,  

f)                 tworzywa sztuczne i   metale oraz opakowania wielomateriałowe – z   częstotliwością co 14 dni.  

§   5.   1.   Ustala się następującą częstotliwość odbierania od właścicieli nieruchomości pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:  

1)   przeterminowane leki – w   punkcie zbiórki odpadów problematycznych oraz w   wyznaczonych aptekach – w   godzinach ich pracy,  

2)   baterie i   akumulatory –w punkcie zbiórki odpadów problematycznych,  

3)   zużyty sprzęt elektroniczny i   elektryczny – w   punkcie zbiórki odpadów problematycznych w   godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z   terenów nieruchomości w   terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,  

4)   meble i   odpady wielkogabarytowe –w punkcie zbiórki odpadów problematycznych w   godzinach jego pracy oraz jeden raz na kwartał z   terenów nieruchomościw terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,  

5)   odpady budowlane i   rozbiórkowe, pochodzące z   remontów i   innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,będą zbierane selektywnie w   pojemniku ustawionym przez przedsiębiorcęi oznakowanym numerem odpowiadającym właścicielowi na którego żądanie pojemnik zostanie ustawiony lub w   punkcie zbiórki odpadów problematycznych w   godzinach jego pracy,  

6)   chemikalia i   zużyte opony –w punkcie zbiórki odpadów problematycznych w   godzinach jego pracy,  

7)   tekstylia i   odzież – w   punkcie zbiórki odpadów problematycznych w   godzinach jego pracy.  

§   6.   1.   Lokalizacja Punktu Zbierania Odpadów Problematycznych zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   Piastowie, na tablicach ogłoszeń oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie Miasta Piastowa.  

2.   Odpady komunalne wytworzone na nieruchomości w   ilościach przekraczających przyjęte normy ilościowe należy samodzielnie przekazać do utworzonych punktów selektywnego zbierania oraz punktów zbiórki odpadów problematycznych (PZOP).  

3.   Odpady niebezpieczne oraz inne odpady problematyczne należy samodzielnie dostarczyć i   pozostawić w   PZOP (wrzucić do udostępnionych pojemników lub pozostawić w   oznaczonym miejscu, zgodnie z   instrukcją lub wskazaniami zarządzającego).  

4.   Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, w   ramach miejskiego systemu gospodarki odpadami, przekazywane będą uprawnionym podmiotom w   celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiegoz mocą obowiązywania od 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Ziółek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »