Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 798

Decyzja nr OWA-4210-1(2)/2013/1425/VIIzm3/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 10 stycznia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia aktu zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059) oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,


po rozpatrzeniu wniosku


przedsiębiorstwa energetycznego:

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

z siedzibą w Górze Kalwarii,

zwanego dalej "Przedsiębiorstwem", które posiada:- numer 0000255111 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,


- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1231079746,


zawartego w piśmie z dnia 31 grudnia 2012 r. znak: ZGK/5360/12, w sprawie zatwierdzenia aktu zmiany taryfy dla ciepła oraz przedłużenia okresu jej obowiązywania do 30 kwietnia 2013 r.,postanawiam

1) zatwierdzić ustalony przez Przedsiębiorstwo i stanowiący załącznik do niniejszej decyzji akt zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją z dnia 14 grudnia 2011 r. nr OWA-4210-75(14)/2011/1425/VII/KM, na okres do 31 stycznia 2013 r., zmienionej decyzją z dnia 21 marca 2012 r. OWA-4210-15(4)/2012/1425/VIIZM/RWR oraz decyzją z dnia 15 listopada 2012 r. OWA-4210-55(21)/2012/1425/VIIZM2/KCH.2) przedłużyć okres obowiązywania ww. taryfy do 30 kwietnia 2013 r.UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją z dnia 14 marca 2011 r. Nr WCC/1218/1425/W/OWA/2011/MB na okres do dnia 14 marca 2021 r.,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją z dnia 14 marca 2011 r. Nr PCC/1184/1425/W/OWA/2011/MB na okres do dnia 14 marca 2021 r.,

- obrót ciepłem - decyzją z dnia 20 listopada 2003 r. Nr OCC/317/1425/W/3/2000/MJ z późn. zm., na okres do dnia 25 listopada 2013 r.

Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu Góry Kalwarii.

Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją z dnia 14 grudnia 2011 r. nr OWA-4210-75(14)/2011/1425/VII/KM, na okres do 31 stycznia 2013 r., zmieniona decyzją z dnia 21 marca 2012 r. OWA-4210-15(4)/2012/1425/VIIZM/RWR oraz decyzją z dnia 15 listopada 2012 r. OWA-4210-55(21)/2012/1425/VIIZM2/KCH.

Przedsiębiorstwo przedłożyło w dniu 3 stycznia 2013 r. (pismem z 31 grudnia 2012 r., znak: ZGK/5360/12) wniosek o zatwierdzenie aktu zmiany ww. taryfy, oraz przedłużenie do 30 kwiewtnia 2013 r. okresu jej obowiązywnia.

Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), tj. zmiana kosztów zakupu gazu ziemnego dla źródła eksploatowanego przez Przedsiębiorstwo, w związku ze zmianą taryfy dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. - dostawcy tego paliwa do kotłowni Przedsiębiorstwa, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2012 r., nr: DTA-4212-48(9)/2012/652/V/AG. Jest to zatem niezależna od Przedsiębiorstwa zmiana warunkow zewnętrznych prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej związanej z dostarczaniem ciepła do odbiorców. W uzasadnieniu wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do 30 kwietnia 2013 r. Przedsiębiorstwo poinformowało, że tak ustalony termin umożliwi złożenie wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy, w której ceny i stawki opłat będą ustalone na podstawie kosztów uzasadnionych, ustalonych na podstawie kosztów poniesionych w 2012 r. - w poprzednim roku kalendarzowym.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało akt zmiany taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 Prawa energetycznego oraz przepisami obowiązującego rozporządzenia taryfowego.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zmiana niniejszej taryfy leży w interesie odbiorców ciepła, ponieważ opłaty, jakie wnoszą z tytułu zaopatrzenia w ciepło, powinny zapewnić Przedsiębiorstwu pokrycie wyłącznie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło, w tym uzasadnionych kosztów paliwa gazowego, które stanowią podstawową pozycję tych kosztów. Zatem za zmianą tej taryfy przemawia słuszny interes społeczny. Natomiast przedłużenie do 30 kwietnia 2013 r. okresu obowiązywania taryfy umożliwi Przedsiębiorstwu ustalenie nowej taryfy dla ciepła, a odbiorcy będą ponosić w tym okresie nie wyższe opłaty niż wynikające z taryfy obowiązującej.

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiono orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).


3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja w sprawie zatwierdzenia aktu zmiany taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetki


Adam Dobrowolski

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r.,poz. 1282) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).

specjalista
Renata Wróbel


Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Św. Antoniego 1

05-530 Góra Kalwaria

2. Wojewoda Mazowiecki

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-1(2)/2013/1425/VIIzm3/RWR
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 10 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZGK Góra Kalwaria taryfa dla ciepła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe