Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 803

Uchwała nr 150/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. 1)   ), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu porządku i   czystości w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012, poz. 391 i   951) uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mochowo.  

2.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć osobiście w   Urzędzie Gminy Mochowo, Mochowo 20, pok. Nr 13, 09-214 Mochowo lub wysłać pocztą na wskazany adres.  

2.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w   terminie:  

1)   do dnia 28 lutego 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3)   14 dni od daty nastąpienia zmiany danych adresowych, personalnych lub zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, określonych w   deklaracji, o   której mowa w   § 1, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   3.   Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   Zaświadczenie z   WKU lub jednostki wojskowej,  

2)   Zaświadczenie z: uczelni, szkół, internatów, zakładów pracy oraz instytucji potwierdzających czasowe w   nich przebywanie osób zainteresowanych,  

3)   Oświadczenie właściciela nieruchomości w   sprawie zgłoszenia wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące,  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Barbara   Kozakiewicz

 

 

 

1)   zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz.U. z   2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z   2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z   2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z   2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z   2010 roku Nr 28, poz. 142 i   poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z   2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679 Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z   2012 r., poz. 567.  

 


Załącznik do Uchwały Nr 150/XXII/12
Rady Gminy w Mochowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr 150  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe