| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Andrzejewo

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 art. 239, 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 13.180.000 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 12.305.770 zł.

b) majątkowe w kwocie 874.230 zł. Zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1 Ustala się wydatki w łącznej kwocie 12.685.573 zł. ztego :

a) bieżące w kwocie 11.215.226 zł.

b) majątkowe w kwocie 1.470.347 zł. zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami Nr 2 i Nr 2a.

§ 2.                                                                                    

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 494.427 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 494.427 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 452.000 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 452.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 946.427 zł.

- na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 946.427 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 900.000 zł., w tym z tytułu :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 900.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań :

a) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków UE w ramach limitu przyjętego w§ 2 ust. 4.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 24.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 26.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 26.000 zł.              

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotomnależącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.                                                                       Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 8.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwał.

2. Do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy.

3. Do dokonywania zmian planu wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr 2a w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na roczne zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Skłodowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/135/2012
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia
18 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/135/2012
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/135/2012
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok - załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia
18 grudnia 2012 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/135/2012
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem :

452.000

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

452.000

Rozchody ogółem :

946.427

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

946.427

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/135/2012
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Planowane dochody budżetowe na zadania zlecone na 2013 rok - załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/135/2012 Rady Gmniy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/135/2012
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Planowane wydatki budżetowe na zadania zlecone na 2013 rok - załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXIV/135/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/135/2012
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do
sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki

Kwota dotacji w zł.

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

90.000,00

-

19.925,00

150

Przetwórstwo przemysłowe

3.285,00

15011

Rozwój przedsiębiorczości

3.285,00

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3.285,00

750

Administracja publiczna

11.640,00

75095

Pozostała działalność

11.640,00

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

11.640,00

851

Ochrona zdrowia

5.000,00

85111

Szpitale ogólne

5.000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

5.000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

90.000,00

92116

Biblioteki

90.000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury

90.000,00

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki

Kwota dotacji w zł.

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

20.000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

10.000,00

01008

Melioracje wodne

10.000,00

2830

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

10.000,00

750

Administracja publiczna

5.000,00

75095

Pozostała działalność

5.000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5.000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.000,00

92120

Ochrona zabytków i opieka przed zabytkami

5.000,00

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

5.000,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/135/2012
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody

Wydatki

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział

Rozdział

Plan

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział

Rozdział

Plan

756

75618

34.000

851

85154

32.000

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział

Rozdział

Plan

-

-

-

851

85153

2.000

Ogółem

34.000

34.000


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/135/2012
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział

Rozdział

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Kwota w zł.

600

60016

Andrzejewo

Remont dróg żwirowych, zakupów przepustów, czyszczenie rowów

26.514,20

700

70005

Dąbrowa

Remont pomieszczeń

9.518,60

600

60016

Godlewo Gorzejewo

Remont drogi gminnej

6.177,81

754

75412

Gołębie Leśniewo

Remont budynku OSP

6.814,15

600

60016

Janowo

Naprawa dróg gminnych

6.310,38

921

92109

Kowalówka

Zakup ogrodzenia wokół świetlicy

8.935,29

754

75412

Króle Duże

Wykonanie szamba i remont zaplecza kuchennego w budynku OSP Króle Duże

15.245,67

921

92109

Króle Małe

Remont świetlicy – wykonanie sufitu

8.908,77

600

60016

Kuleszki Nienałty

Remont dróg gminnych

6.575,52

600

60016

Łętownica Parcele

Czyszczenie rowów przydrożnych

7.185,35

754

75412

Mianowo

Remont remizy strażackiej

10.420,08

600

60016

Olszewo Cechny

Oczyszczanie rowu, zakup przepustów

6.628,55

600

60016

Ołdaki Polonia, Grodzick

Wytyczenie i naprawa dróg gminnych

9.757,23

921

92109

Pęchratka Mała

Remont i wyposażenie świetlicy

10.207,97

600

60016

Pieńki Sobótki

Zakup przepustów drogowych, żwiru

7.477,00

700

70005

Przeździecko Grzymki

Zakup punktu PSM

8.298,94

754

75412

Przeździecko Jachy

Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP Jachy

8.696,66

600

60016

Przeździecko Lenarty

Naprawa drogi gminnej

6.734,61

600

60016

Ruskołęka Parcele

Naprawa dróg gminnych

10.234,48

801

80101

Stara Ruskołęka

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce

14.264,64

600

60095

Załuski Lipniewo

Zakup przystanku autobusowych oraz przygotowanie terenu

7.583,06

921

92109

Zaręby Bolędy

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

8.192,89

600

60016

Zaręby Choromany

Zakup przepustów, żwiru na naprawę dróg

7.848,20

921

92109

Zaręby Warchoły

Remont świetlicy wiejskiej

10.022,37

600

60016

Żelazy Brokowo

Naprawa dróg gminnych, pogłębianie rowów przydrożnych

6.708,09

OGÓŁEM

235.260,51


Uzasadnienie

do budżetu gminy Andrzejewo

na rok 2013.

Dochody budżetowe planowane są w kwocie 13.180.000 zł. W 2013 r. przypada spłata rat kredytów długoterminowych i pożyczek z WFOŚ i GW – ogółem na kwotę 946.427 zł.

Dział ,, Rolnictwo i łowiectwo ’’ – projekt dochodów 3.000 zł. Dochodami tego działu będą :

opłata za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.000 zł.

Dział ,, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ’’ – projekt dochodów 370.000 zł. Będą to wpływy za wodę pobieraną z wodociągów komunalnych.

Dział ,, Transport i łączność ’’ - projekt dochodów 39.937 zł . Jest to :

dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem – 39.937 zł.

Dział ,, Gospodarka mieszkaniowa ’’ – projekt dochodów 108.693 zł. Są to planowane wpływy z tytułu :

Wpływ za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.000 zł. ( wpływ od GS,,SCh’’ Andrzejewo, BS O/Andrzejewo, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grajewie );

Czynsze za lokale użytkowe, dzierżawa nieruchomości – 43.693 zł. ( wynajem pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia oraz pomieszczeń na sklep znajdujący się w miejscowości Króle Duże ).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( nieruchomości położonych na terenie Gminy ) – 60.000 zł.

Dział ,, Administracja publiczna ’’ – projekt dochodów 42.562 zł, w tym :

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 38.062 zł ;

5% wpływu z opłaty za udostępnienie danych osobowych – 10 zł.

Wpływ czynszu za wynajem pomieszczenia na biuro ,,Pośrednictwo Ubezpieczeniowe ’’ oraz za dzierżawę miejsca na postawienie masztu na dostarczanie sygnału internetowego drogą radiową – 4.490 zł.

Dział ,, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ’’ – projekt dochodów 780 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział ,, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ’’ – projekt dochodów 5.000 zł. Dochodami tego działu są :

1. Czynsz i opłaty za wynajem pomieszczenia w budynku remizy OSP w Królach Dużych – 5.000 zł.

Dział ,, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ’’ – projekt dochodów ogółem : 2.634.000 zł.

Są to wpływy z :

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej –5.000 zł ;

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 380.000 zł ;

3. Podatek rolny od osób prawnych – 1.000 zł;

4. Podatek leśny od osób prawnych – 500 zł;

5. Opłata za śmieci od osób prawnych – 5.000 zł.;

6. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 100.000 zł;

7. Podatek rolny – 930.000 zł ;

8. Podatek leśny – 8.000 zł ;

9. Podatek od środków transportowych – 45.000 zł ;

10. Podatek od spadków i darowizn – 1.000 zł ;

11. Opłata za śmieci od osób fizycznych – 200.000 zł.;

12. Wpływy z opłaty targowej – 500 zł ;

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 40.000 zł ;

14. Wpływy z opłaty skarbowej – 13.000 zł ;

15. Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 34.000 zł;

16. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 858.708 zł ;

17. Podatek dochodowy od osób prawnych – 12.292 zł.

Do projekt budżetu przyjęto cenę żyta do naliczania podatku rolnego, w wysokości 54,00 zł/dt. Pozostałe stawki podatków lokalnych przyjęto wg stawek określonych w uchwałach Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 roku.

Dział ,, Różne rozliczenia ’’ – projekt dochodów ogółem 6.969.000 zł, w tym :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej               - 3.277.825 zł ;

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej               - 3.374.107 zł ;

3. Część równoważąca subwencji ogólnej – 112.332 zł ;

4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8.736 zł ;

5. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 196.000 zł ;

Dział ,, Oświata i wychowanie ’’ – projekt dochodów 255.956 zł, w tym :

- czynsz za pomieszczenie na centralę telefoniczną w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce – 2.000 zł ;

- dotacja na realizację projektu ,, Radosny maluch na wsi ’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 253.956 zł.

Dział ,, Pomoc Społeczna ’’ – projekt dochodów 1.772.700 zł. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, w tym na :

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.642.000 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2.300 zł;

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8.000 zł ;

Zasiłki stałe – 22.000 zł ;

Ośrodek pomocy społecznej - 73.400 zł.              

Dożywianie uczniów – 25.000 zł.

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - projekt dochodów 89.142 zł. Jest to dotacja na realizację projektu „Daj sobie szansę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Dział ,, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ’’ – projekt dochodów 730.299 zł. Są to:

wpłaty mieszkańców za przyłącza do kanalizacji – 40.000 zł.

wpływ za ścieki 35.000 zł.

dotacja na realizację zadania „Poprawa gospodarki-wodno-ściekowej gminy Andrzejewo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości andrzejewo” - kwota 630.299 zł.

dotacja na realizację zadania pn. „Zagospodarownie terenu wokół stawu w miejscowości Andrzejewo” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013 – kwota

25.000 zł.

Dział ,, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ’’ – projekt dochodów 158.931 zł. Jest to dotacja celowa w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013, działanie 413 ,, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’ odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,, Odnowa i rozwój Wsi na projekty :

- Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby-Bolędy – 158.931 zł.

Wydatki budżetowe planowane są w kwocie 12.685.573 zł.

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych na 2013 rok przyjęto następujące wskaźniki : średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,7 %, składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział ,, Rolnictwo i łowiectwo ’’ – projekt wydatków ogółem 288.500 zł. Wydatki w tym dziale związane są głównie z :

Utrzymaniem i konserwacją wodociągów komunalnych –258.300 zł,

w tym :

wynagrodzenie inkasenta wraz z pochodnymi, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na z f ś s, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup wody z Gminy Szumowo dla sołectwa Łętownica Parcele, Gminy Czyżew dla sołectwa Pieńki Żaki i Żelazy Brokowo oraz z Gminy Ostrów Mazowiecka – dla sołectwa Jasienica Parcele, usuwanie awarii, naprawa pomp, opłata faktur za energię elektryczną, badanie wody, roczna opłata za korzystanie z wód głębinowych.

Wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 17.700 zł ;

Dotacja dla Spółki Wodnej – 10.000 zł.

Wyłapywanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów – 2.500 zł.

Dział,, Przetwórstwo przemysłowe ’’ – projekt wydatków 3.285 zł. Są to środki przeznaczone na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na działanie ,, Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ’’.

Dział ,, Transport i łączność ’’ – projekt wydatków ogółem 263.937 zł. z przeznaczeniem na zakup przepustów, kręgów, remont dróg gminnych, czyszczenie rowów przydrożnych, na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych. W ramach tych środków realizowane będą przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego zgłoszone we wnioskach przez sołectwa.

Dział ,, Gospodarka mieszkaniowa ’’ – projekt wydatków ogółem 110.000 zł. Środki te wydatkowane będą na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia i pozostałych budynków komunalnych, czyli na zakup oleju opałowego, energii, ubezpieczenie budynku, drobne remonty, ogłoszenia w prasie o zbywaniu nieruchomości, wycena, podziały oraz opłaty za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej i zajęcie pasa drogowego.

Dział ,, Informatyka ’’ – projekt wydatków 25.000 zł. z przeznaczeniem obsługę serwisową, odnowienie certyfikatów i aktualizację programów komputerowych.

Dział ,, Administracja publiczna ’’ – projekt wydatków ogółem 1.911.440 zł,

w tym na :

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z administracji rządowej – 38.062 zł ;

Wydatki związane z działalnością Rady i Komisji Rewizyjnej – 54.000 zł ;

( wypłata diet na posiedzeniach sesji i komisji oraz drobne zakupy na komisje i sesje ) ;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – ogółem 1.736.738 zł, w tym : wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, składki na PFRON, odpisy na z. f. ś. s, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków, Dzienników Ustaw, Monitorów, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, monitoring, opłata pocztowa, ubezpieczenie budynku, energię elektryczną, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, delegacje, wypłata prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego.

Składka na Związek Gmin Ziemia Ostrowska, Związek Gmin Zambrowskich – 4.000 zł ;

Organizacja obchodów rocznicy bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą, zakup nagród dla najlepszych uczniów, zakup nagród na konkursy, przeglądy – 26.600 zł, w tym dotacja dla stowarzyszeń – 5.000 zł.

Inne opłaty – 400 zł. – ubezpieczenie imprezy plenerowej ;

Promocja gminy – 40.000 zł. ( w tym druk Wieści Gminnych i innych materiałów promocyjnych, organizacja festynu ,, Dni Kukurydzy ’’) ;

Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. ,, Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – kwota 11.640 zł.

Dział ,, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ’’ – projekt wydatków 780 zł. Środki te przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział ,, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ’’ – projekt wydatków ogółem 189.000 zł. Środki te przeznaczone będą na :

Ochotnicze straże pożarne – 189.000 zł. ( wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na z f ś s, zakup paliwa, uzupełnienie wyposażenia jednostek OSP ( mundury, ubrania bojowe, węże ) przeglądy techniczne, ubezpieczenie NW, OC, AC, wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w gaszeniu pożarów, energia elektryczna, naprawa samochodów strażackich, wyposażenie remiz strażackich, remonty budynków remiz OSP Króle Duże, Mianowo, Przeździecko Jachy, Gołębie Leśniewo. W ramach wydatków tego działu realizowane będą przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego zgłaszane we wnioskach przez sołectwa.

Dział ,, Obsługa długu publicznego ’’ – projekt wydatków 340.000 zł. Środki te wydatkowane będą na opłacenie odsetek od kredytów długoterminowych i krótkoterminowych i pożyczek.

Dział ,, Różne rozliczenia ’’ – projekt wydatków ogółem 59.000 zł, w tym :

Prowizja bankowa za prowadzenie rachunków bankowych – 9.000 zł ;

Rezerwa ogólna - 24.000 zł ;

Rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe – 26.000 zł.

Dział ,, Oświata i wychowanie ’’ – projekt wydatków ogółem 4.996.856 zł. Środki te wydatkowane będą na :

1. Szkoły podstawowe – 2.523.300 zł. ( wynagrodzenie nauczycieli, pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na z f ś s, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, oleju opałowego, środków czystości, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, Dzienników Ustaw, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, delegacje, szkolenia, wywóz szamba, naprawy i remonty bieżące ( malowanie sal lekcyjnych, zakup kszeseł, ławek, stolików).

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się :

- wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce – 70.000 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 189.300 zł, ( wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Andrzejewie, Ruskołęce Starej i Ołdakach Polonii).

3. Przedszkola – 296.756 zł. ( wynagrodzenie osobowe nauczycieli, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup pomocy dydaktycznych, remont sal, zakup wyposażenia sal, placu zabaw, wyżywienie dzieci). Działalność przedszkola będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ’’ realizacja projektu - ,, Radosny maluch na wsi ’’.

Wydatki ze środków Unii Europejskiej w roku 2013 wynoszą 257.956 zł. Od m-ca października wydatki na utrzymanie przedszkola będą finansowanie z budżetu gminy.

4. Gimnazja – 1.538.500 zł, ( wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zfśs, delegacje, zakup pomocy dydaktycznych, oleju opałowego, materiałów biurowych, energii, rozmowy telefoniczne, malowanie sal lekcyjnych.

5. Dowożenie uczniów do szkół – 416.000 zł, ( wynagrodzenie osobowe kierowcy i opiekunek dowożących uczniów do szkół, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na z f ś s, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie autobusów, przeglądy techniczne, naprawy, wynajem dowozu uczniów do szkół ).

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 12.000 zł.

7. Odpisy na z f ś s dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 21.000 zł.

Dział ,, Ochrona zdrowia ’’ – projekt wydatków 34.000 zł. Środki te przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na program przeciwdziałaniu narkomanii.

Dział ,, Pomoc społeczna ’’ – projekt wydatków ogółem 2.104.175 zł. Środki te wydatkowane będą na wykonanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym :

1. Wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi obsługującymi te świadczenia – 1.650.200 ;

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.875 zł ;

3. Zasiłki i pomoc w naturze 128.000 zł, ze środków tych wypłacone będą zasiłki okresowe i celowe ( np : opłacenie pobytów w Domach Opieki Społecznej dla podopiecznych, zakup węgla ) ;

4. Wypłata zasiłków stałych – 27.500 zł;

5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 194.800 zł, (wynagrodzenie trzech pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na z. f. ś. s, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, porto, delegacje, szkolenie pracowników) ;

6. Usługi opiekuńcze – 30.300 zł,

7. Dożywianie uczniów – 70.500 zł.

Dział ,, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ’’ – projekt wydatków 99.600 zł. Są to wydatki na realizację projektu systemowego ,,Daj sobie szansę’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział ,, Edukacyjna opieka wychowawcza ’’ – projekt wydatków 8.000 zł, środki te przeznaczone będą na wypłatę stypendium dla uczniów.

Dział ,, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ’’ – projekt wydatków ogółem 1.839.000 zł, które przeznacza się na :

1. Wydatki na oczyszczalnie ścieków (zakupy, energia, monitoring) – 34.000 zł.

2. Kanalizacja miejscowości Andrzejewo – 1.050.000 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 205.000 zł.

4. Oświetlenie dróg, konserwacja oświetlenia, wykonanie oświetlenia ulicznego – razem 210.000 zł.

5. Wynagrodzenie pracowników gospodarki komunalnej oraz osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych, zakup oleju napędowego do koparki, ubezpieczenie koparki, naprawa, przygotowanie projektów decyzji - razem 280.000 zł.

6. Realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Andrzejewo, realizowanego w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” - kwota 40.000 zł.

7. Zakup kosiarki ciągnikowej – 20.000 zł.

Dział ,, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ’’ – projekt wydatków ogółem 411.000 zł, w tym :

• Na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zgłoszonego we

wnioskach oraz za monitoring świetlicy wiejskiej w Andrzejewie – razem

54.000 zł.

• Dotacje na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Andrzejewie – 90.000 zł.

• Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby-Warchoły – 262.000 zł.

• Dotacja na dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych – 5.000 zł.

Dział ,, Kultura fizyczna i sport ’’ – projekt wydatków 2.000 zł. Środki te przeznacza się na organizowanie imprez sportowych pod patronatem gminy.

                                                       

                                                                                                 

                                                                                                               

                                                                                   

                                                                                                 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »