| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/113/12 Rady Gminy Nur

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług, w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie:

1) rodzajów i ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych,

4) sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Na terenie Gminy Nur odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości są gromadzone w podziale na następujące frakcje:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) przeterminowane leki i chemikalia,

10) zużyte opony,

11) odpady zielone,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe,

14) niesegregowane odpady komunalne.

§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się od właściciela nieruchomości każdą zebraną ilość odpadów komunalnych, wytworzoną w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego.

§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 14, ustala się jeden raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych. W przypadku odpadów komunalnych zebranych selektywnie, termin ich odbioru ustala się jeden raz w kwartale.

2. Odbieranie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, gromadzonych w odpowiednich pojemnikach lub workach, ustala się jeden raz w miesiącu. Właściciele nieruchomości dostarcząć je będą we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o którym mowa w § 5 ust. 1, w dniu odbioru tych odpadów, ustalonym przez przedsiębiorcę.

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych ustala się jeden raz w roku, w terminie określonym przez gminę.

4. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości ustala termin ich odbioru z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych w zależności od potrzeb.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony będą odbierane przez przedsiębiorcę jeden raz w roku, lub według zapotrzebowania.

§ 5. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Nur w zakresie frakcji odpadów, o których mowa w § 2 pkt 6-11, obsługuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których mieszkańcy zamieszkują sezonowo.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają wymienione w ust. 1 odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Góral

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »