Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 887

Uchwała nr XXI/202/2012 Rady Gminy Michałowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z   późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice w   brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Deklarację, o   której mowa w   ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są składać w   Urzędzie Gminy Michałowice w   następujących terminach:  

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2.   Pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 31 marca 2013 r.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Rajski


Załącznik do Uchwały Nr XXI/202/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Rajski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe