Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 888

Uchwała nr XXI/205/2012 Rady Gminy Michałowice

z dnia 29 listopada 2012r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit „h” i   art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późniejszymi zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z   dnia 27 stycznia 2010 r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 129 poz. 2924 z   późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 3   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

„1. Pełna nazwa jednostki brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.”  

2) § 4   otrzymuje brzmienie :  

„Siedziba Ośrodka mieści się w   Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.”  

3) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:  

„Wewnętrzne akty normatywne regulujące organizację i   funkcjonowanie Ośrodka wprowadza Kierownik Ośrodka w   formie zarządzeń.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i   Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Rajski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe