Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 889

Uchwała nr XXI/207/2012 Rady Gminy Michałowice

z dnia 29 listopada 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/427/2002 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9   ust. 1   i art. 18 ust. 2   pkt 9   lit h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 5   ust. 9   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami) i   art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Statut Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z   dnia 30 października 2003 r. w   sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/ 427/2002 Rady Gminy Michałowice z   dnia 09 października 2002 r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 306, poz. 8163) otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Rajski

 


Załącznik do Uchwały Nr XXI/207/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

STATUT  
ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ GMINY MICHAŁOWICE  

Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, zwany dalej „Zespołem”, jest samodzielną jednostką organizacyjną i   budżetową Gminy Michałowice powołaną do obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.  

2.   Terenem działania Zespołu jest Gmina Michałowice.  

3.   Siedziba Zespołu mieści się w   Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.  

Cele i   zadania Zespołu  

§   2.   1.   Celem Zespołu jest prowadzenie obsługi ekonomiczno - administracyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.  

2.   Do zadań Zespołu należy w   szczególności:  

1) prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych, w   oparciu o   jednostkowe plany finansowe tych jednostek, a   w szczególności:  

a)   obsługa finansowo - księgowa wydatków bieżących, w   tym m.in. dokonywanie wypłat wynagrodzeń i   pochodnych oraz ewidencjonowanie danych o   zatrudnieniu i   wynagrodzeniach,  

b)   sporządzanie sprawozdań z   realizacji zadań,  

c)   tworzenie projektów planów finansowych placówek oświatowych na podstawie przedłożonych projektów planów przez dyrektorów jednostek, opracowanych w   oparciu o   wytyczne Rady i   Wójta Gminy,  

d)   przestrzeganie dyscypliny finansowej i   budżetowej zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami  

e)   gromadzenie i   przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej obsługiwanych jednostek zgodnie z   obowiązującymi przepisami,  

2) obsługa kadrowa pracowników zatrudnionych w   placówkach oświatowych i   Zespole.  

3) stałe usprawnianie organizacji administracyjno - gospodarczej i   finansowej placówek oświatowych,  

4) prowadzenie zadań wynikających z   kompetencji gminy jako organu prowadzącego.  

4.   Zespół realizuje decyzje dyrektorów placówek wydane w   sprawach osobowych.  

5.   Ponadto do zadań Zespołu należy wykonywanie zadań z   zakresu oświaty i   wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej powierzone przez Wójta Gminy Michałowice.  

Organy i   organizacja Zespołu  

§   3.   1.   Zespołem kieruje i   reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, którego zatrudnia i   zwalnia Wójt Gminy Michałowice.  

2.   Dyrektor pełni funkcję kierownika zakładu pracy, w   rozumieniu przepisów o   pracownikach samorządowych i   przepisów prawa pracy.  

3.   Dyrektor swoje obowiązki wykonuje przy pomocy Głównego Księgowego oraz pozostałych pracowników.  

4.   Zespół wykonuje zadania w   ramach następującej struktury organizacyjnej:  

1) Dyrektor,  

2) Główny Księgowy,  

3) samodzielne stanowiska pracy:  

a)   do spraw kadrowych,  

b)   do spraw księgowości,  

c)   do spraw wynagrodzeń i   pochodnych,  

d)   do spraw obsługi księgowo - kasowej,  

e)   kierowca,  

f)   radca prawny.  

5.   Strukturę organizacyjną Zespołu oraz zakres działania poszczególnych stanowisk określa Regulamin Organizacyjny Zespołu ustalony przez dyrektora.  

Zasady gospodarki finansowej Zespołu  

§   4.   Koszty utrzymania Zespołu są finansowane z   budżetu Gminy Michałowice zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

§   5.   1.   Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową na podstawie opracowanych planów finansowych zgodnych z   uchwałą budżetową.  

2.   W oparciu o   zbiorcze plany finansowe Zespół opracowuje i   przekazuje do realizacji jednostkowe plany dla poszczególnych placówek.  

3.   Realizacja wydatków następuje za pośrednictwem rachunków bankowych placówek i   Zespołu.  

§   6.   1.   Zespół prowadzi ewidencję syntetyczno - analityczną środków trwałych jednostek organizacyjnych, zgodnie z   przepisami o   rachunkowości.  

2.   Zespół prowadzi obsługę finansową Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.  

§   7.   Oświadczenia w   zakresie praw i   obowiązków majątkowych Zespołu, wymagają dwóch podpisów tj. dyrektora i   głównego księgowego.  

Postanowienia końcowe  

§   8.   1.   Zespół używa pieczęci z   nazwą i   określeniem siedziby.  

2.   W korespondencji Zespół posługuje się oznakowaniem akt o   symbolu „ZOEAS”.  

3.   Zmian w   Statucie dokonuje się w   trybie przyjętym dla jego uchwalania.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Rajski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe