Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 891

Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Sypniewo

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn zm.) oraz  art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012r. poz. 391 z póżn. zm.) Rada Gminy w Sypniewie po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sypniewo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sypniewo

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/131a Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sypniewo (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego    Nr 178, poz. 6944 z 06 września 2006r.)

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sypniewie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Grono


Załącznik do Uchwały Nr XIX/111/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe