Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 892

Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Sypniewo

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia              13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391), Rada Gminy Sypniewo uchwala ca następuje:

§ 1. Ustala się  szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Należy odebrać każdą zebraną  przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie.     Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie frakcji mokrej  prowadzone będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  odpadów segregowanych frakcji suchej nie rzadziej niż co trzy miesiące . Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  odbierane będą z przed posesji dwa razy w roku .    Terminy odbioru odpadów komunalnych zostaną określone w harmonogramie i podane do wiadomości właścicielom nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości  we własnym zakresie dostarczą do punktów selektywnej zbiórki odpadów , odpady komunalne takie jak: przeterminowane leki – do punktu w aptece w Sypniewie, chemikalia (np. przeterminowane środki ochrony roślin, materiały  ropopochodne, farby, lakiery), zużyte opony , baterie i akumulatory – do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Sypniewie przy ul. Kościuszki 11 , zużyte baterie umieszczane będą również w specjalnych pojemnikach mieszczących się w placówkach oświatowych .    Odpady wymienione w ust. 2 wydzielone ze strumienia odpadów  przyjmowane będą nieodpłatnie w nieograniczonej ilości w terminach określonych w harmonogramie, podanym do publicznej wiadomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Grono

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe