Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 999

Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Miejskiej Węgrowa

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w Dz.U.2012. poz. 391 tekst jednolity) oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska Węgrowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi nieselektywnie, o której mowa w § 1 w wysokości 16,68 zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty o której mowa w ust.1 w wysokości: w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny– 10,01 zł/os/mc w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny i kompostowania w przydomowych kompostownikach odpadów biodegradowalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa – 6,67 zł/os/mc

§ 3.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanego rodzaju pojemnika i stawki za pojemnik ustalonej w niniejszej uchwale .

§ 4.

1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik przy jednorazowym odbiorze odpadów zbieranych nieselektywnie :

a) o pojemności 120 l - w wysokości 19,47 zł

b) o pojemności 240 l - w wysokości 35,05 zł

c) o pojemności 660 l - w wysokości 62,24 zł

d) o pojemności 1100 l - w wysokości 128,00 zł

e) kontener KP – 7 - w wysokości 663,68 zł

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik przy jednorazowym odbiorze:

a) o pojemności 120 l - w wysokości 11,68 zł

b) o pojemności 240 l - w wysokości 21,03 zł

c) o pojemności 660 l - w wysokości 37,35 zł

d) o pojemności 1100 l - w wysokości 76,80 zł

e) kontener KP - 7 - w wysokości 398,21 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa


Tomasz Kietliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe