Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1004

Uchwała nr XVIII/49/2012 Rady Gminy Jedlińsk

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 j.t.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 j.t.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegow Radomiu, Rada Gminy w Jedlińsku uchwala:

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk”,

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk.

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto ś ci i porz ą dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t.j.),

b) wła ś cicielach nieruchomo ś ci – rozumie się przez to właścicieli nieruchomości zdefiniowanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto ś ci
i porz ą dku w gminach tj. także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością oraz osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własno ś ci lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.),

c) nieczysto ś ciach ciekłych -rozumie się przez to nieczystości ciekłe zdefiniowane
w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto ś ci i porz ą dku w gminach
tj. ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

d) zwierz ę tach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe zdefiniowane
w ustawie z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2003.106.1002 j.t.
z późn. zm.) tj. zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

e) zwierz ę tach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie zdefiniowane w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.) tj. koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe,

f) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady zdefiniowane w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 j.t. z późn. zm.) tj. odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

2. W ramach odpadów komunalnych wyodrębnia się następujące rodzaje:

a) ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

b) zielone - rozumie się przez to frakcje odpadów ulegających biodegradacji, powstających
w wyniku pielęgnacji terenów zielonych i upraw ogrodów,

c) wielkogabarytowe - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach
z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) niebezpieczne - rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

e) niesegregowane – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu,

f) opakowaniowe - rozumie się przez to odpady zdefiniowane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm. ) tj. wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane
z ponownego użycia, stanowiące odpady komunalne w rozumieniu przepisów
o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań.

§ 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk obowiązuje:

1. właścicieli nieruchomości,

2. przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,

3. zarządców dróg,

4. wykonawców robót budowlanych,

5. właścicieli lub opiekunów zwierząt,

6. osoby korzystające z terenów publicznych,

7. jednostki organizacyjne Gminy Jedlińsk.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

1. Utrzymania porządku, czystości i należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości oraz dbałości o estetyczny jej wygląd.

2. Wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie Rozdział IV urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich
w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.               Ilość i pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów powinna być dostosowana do               ilości osób korzystających z tych urządzeń, z uwzględnieniem rodzajów i minimalnej               pojemności określonych w §11 oraz częstotliwości określonej w §16 niniejszego               Regulaminu.

3. Prowadzenia selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.

4. Umożliwienia odbioru zgromadzonych odpadów w dniach określonych
w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie pojemników lub worków na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnienia
w altance śmieciowej z wejściem od strony ulicy, nie później niż do godziny ustalonej
w harmonogramie.

5. Koszenia traw, usuwania chwastów, opadłych liści z terenów własnych nieruchomości wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej.

6. Uprzątania terenu w przypadku rozbiórki budynku lub zakończenia budowy.

7. Uprzątania na bieżąco błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości z zachowaniem następujących uwarunkowań:

a) obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych,

b) śliskość spowodowaną przez ubity śnieg lub oblodzenie nawierzchni chodnika należy ograniczyć przy zastosowaniu wyłącznie piasku,

c) piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,

d) zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być zgromadzone w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z chodnika,

e) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń na jezdnię.

8. Usuwania nawisów śnieżnych z okapów, rynien i innych części obiektów budowlanych.

9. Oznaczenia nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości.

10. Utrzymania nieruchomości położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa drogowego tj. usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń.

11. Przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych.

12. Zawarcia umów na odbiór nieczystości ciekłych oraz udzielania jednostkom wywozowym informacji w zakresie pojemności zbiornika bezodpływowego dla ustalenia treści w/w umów.

13. Zgłaszania do prowadzonej przez Wójta Gminy ewidencji zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem:

a) iż dotyczy nadwozia samochodu,

b) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone
i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci
i systematycznego ich opróżniania, nie dopuszczając do ich przepełniania.

§ 7. Zobowiązuje się jednostki prowadzące działalność handlową, usługową, gastronomiczną, produkcyjną, zarządzające przystankami komunikacji zbiorowej, organizatorów imprez masowych do zabezpieczenia przy zarządzanych obiektach pojemników na odpady,
w miarę potrzeb publicznych toalet oraz niezwłoczne usuwanie zgromadzonych odpadów
i nieczystości ciekłych.

§ 8. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej winno być zgodne z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

§ 9. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zabrania się:

1. Umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, popiołu oraz stosowania pojemników niezgodnie z przeznaczeniem,

2. Spalania odpadów na powierzchni ziemi i w instalacjach grzewczych,

3. Wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych i z innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli,

4. Wypalania traw i spalania pozostałości roślinnej na powierzchni ziemi oraz
w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierających substancji niebezpiecznych w sposób nie powodujący uciążliwości, jak również nie naruszający odrębnych przepisów,

5. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,

6. Opróżniania zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości,

7. Indywidualnego wywozu i wysypywania odpadów, szczególnie w miejsca do tego nie przeznaczone,

8. Wykorzystywania nieczynnych studni kopalnych do gromadzenia odpadów suchych
i ciekłych,

9. Mycia samochodów na nieruchomościach lub częściach nieruchomości, które służą do użytku publicznego,

10. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,

11. Odprowadzania ścieków bezpośrednio do rowów melioracyjnych, cieków wodnych lub bezpośrednio do gruntu bądź też do innych odbiorników lub mediów nie przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów

§ 10. 1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na segregowaniu „u źródła” wytwarzanych odpadów w chwili ich powstania na grupy:

a) papier i tektura

b) odpady opakowaniowe ze szkła

c) tworzywa sztuczne

d) metale

e) opakowania wielomateriałowe

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

2. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków, chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy.

3. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów
i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy. W zabudowie zagrodowej
i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą zagospodarowywać tego typu odpady we własnym zakresie w przydomowych kompostowniach, pod warunkiem iż ich usytuowanie nie będzie stwarzało uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich i nie będzie naruszało przepisów odrębnych.

4. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego do tego typu odpadów lub dostarczone do gminnego punktu zbiórki odpadów problematycznych. Właściciel nieruchomości/ dysponujący lokalem/ ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić pojemnik u uprawnionego przedsiębiorcy za dodatkową opłatą.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 11. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a)               kosze uliczne o pojemności co najmniej 10 l do 50l,
              b) pojemniki na odpady o pojemności 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
              c) kontenery o pojemności co najmniej 7 m3,
              d) worki o różnej pojemności z logo przedsiębiorcy odbierającego odpady,
              e) specjalistyczne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

2. Określa się rodzaje i pojemność urządzeń przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości. Urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów (worki o pojemności od 60-120 litrów lub pojemniki o pojemności od 120-240 litrów) winny być oznaczone odpowiednimi kolorami
w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie:

a)               z przeznaczeniem na makulaturę i opakowania wielomateriałowe;

b)               opakowania szklane;

c)               z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale;

d)               na odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone;               oraz na pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania.

3. Na cmentarzach pojemniki (kontenery metalowe), z tworzywa sztucznego
o minimalnej pojemności 1100 litrów.                                                                                                  

4. Na terenach użyteczności publicznej kosze metalowe lub z tworzywa sztucznego
o minimalnej pojemności 10 litrów.

5. Odpady komunalne które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić
w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, wystarczającej do właściwego gromadzenia odpadów w dwutygodniowym cyklu wywozu:

a) 60 l na mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej wiejskiej,

b) 3 l na każdą osobę w szkołach i przedszkolach,

c) 50 l na każde 10 m2pow. całkowitej w lokalach handlowych, co najmniej jeden pojemnik o poj. 120 l na lokal,

d) 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych,

e) pojemnik o poj. 120 l na każdych 10 pracowników w zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych,

f) 20 l na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, itp.

g) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady.

§ 12. 1. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki, place itp., są przez właściciela nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny użyteczności publicznej obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne
o poj. od 10 l do 50 l.

2. W miejscach publicznych takich jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki, place itp., kosze uliczne są ustawiane przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących te tereny w ilości wynikającej z natężenia ruchu pieszego.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz dezynfekować je raz w miesiącu i każdorazowo w razie potrzeby.

2. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zadaszone i zamknięte.

§ 14. 1. 1 Pojemniki i inne urządzenia na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników jaki i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości oraz sąsiednich nieruchomości.

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowe oczyszczalnie muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

§ 15. Nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości należy przekazać do: Stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlińsku, Stacji zlewnej Oczyszczalni Miejskiej w Lesiowie.

Rozdział 5.
Czstotliwośći sposób pozbywania siodpadów komunalnych i nieczystoci ciekłych
z terenu nieruchomoci oraz z terenów przeznaczonych do uytku publicznego

§ 16. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

a) Niesegregowane odpady komunalne - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym.

b) Odpady zbierane w sposób selektywny - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym.

c) Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektroniczny odbierany będzie co najmniej 1 raz w roku.

2. Harmonogram określający terminy odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości zostanie dostarczony mieszkańcom oraz będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.jedlinsk.pl

§ 17. 1. Do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wszyscy mieszkańcy gminy mogą dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony.

2. Utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obowiązkiem Gminy Jedlińsk, wynikającym z art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, natomiast miejsce i szczegółowy zakres świadczenia usług przez te punkty zostanie określony odrębnie.

3. Gmina Jedlińsk umożliwi pozbywanie się przeterminowanych leków w wyznaczonych punktach na terenie gminy. Wykaz punktów zostanie określony odrębnie.

4. Odpady zielone, jeżeli nie będą gromadzone w kompostowniach, zbierane będą przez mieszkańców do odpowiednio oznakowanych worków z częstotliwością odbioru wg. harmonogramu ustalonego z przedsiębiorcą.

§ 18. 1. Odbiór odpadów z obiektów użyteczności publicznej winien odbywać się z częstotliwością uzależnioną od potrzeb, w porozumieniu z podmiotem uprawnionym.

2. Właściciele punków handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami zobowiązani są usuwać odpady codziennie. Odpady z targowisk winny być usuwane niezwłocznie po zakończeniu handlu.

§ 19. 1. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów
z oczyszczalni przydomowych ustala właściciel nieruchomości z podmiotem uprawnionym, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika i występowania procesów gnilnych. Sposób odbioru, transport i zrzut ścieków nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców
i zagrożenia dla środowiska.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania odbioru nieczystości ciekłych poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za taką usługę.

3. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale Rady Gminy
w Jedlińsku nr XV/31/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

4. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

5. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego
i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 20. 1. Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp. z o.o.
w Radomiu jako instalację do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.

2. Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp. z o.o.
w Radomiu jako instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów oraz do wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone przepisami prawa.

3. Wyznacza się:

a)               Składowisko odpadów w m. Radom – Wincentów,

b)               Składowisko odpadów w Urbanowie – do czasu likwidacji jako instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

4. W przypadku awarii w/w instalacji lub niemożliwości przyjmowania odpadów z innych przyczyn wyznacza się inne obiekty - zgodnie z WPGO dla Mazowsza.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 21. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

§ 22. 1. Wyprowadzenie psa w miejsce publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

a) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy,
a psy ras agresywnych lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy
i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

b) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu,
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

§ 23. Zabrania się:

a) pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz,

b) wprowadzania psów i kotów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

c) wprowadzania psów i kotów na tereny i do obiektów użyteczności publicznej.

§ 24. Szczepienia ochronne zwierząt domowych określają odrębne przepisy.

§ 25. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 26. 1. Zwierzęta pozostawione bez opieki, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym gmina Jedlińsk ma podpisaną stosowną umowę.

2. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi zwierzętami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

3. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

§ 27. W przypadku pogryzienia ludzi przez psa lub kota osoba utrzymująca je, ma obowiązek (niezależnie od tego czy poddane było szczepieniu) doprowadzić zwierzę do lecznicy weterynaryjnej w celu poddania go obserwacji. Wyniki obserwacji zwierzęcia osoba ta zobowiązana jest udostępnić osobom poszkodowanym i upoważnionym.

§ 28. Ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części organizuje Gmina poprzez swoje jednostki organizacyjne według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 8.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich

§ 29. Zobowiązuje się właścicieli do prowadzenia chowu w sposób nie stwarzającym uciążliwości dla osób trzecich, poza strefami ochrony bezpośredniej ujęć podziemnych wód dla potrzeb komunalnych oraz gromadzenia odpadów pochodzących od tych zwierząt w sposób zgodny
z przepisami odrębnymi.

§ 30. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są zapewnić:

a) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt odpadów
i nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

b) utrzymywanie w czystości terenu i pomieszczeń inwentarskich,

c) przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych i weterynaryjnych,

d) usuwanie i unieszkodliwianie padliny zgodnie z odrębnymi przepisami weterynaryjnymi,

e) padłe zwierzęta przekazywać uprawnionym firmom.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 31. Obowiązkowi deratyzacji podlegają następujące obszary:

a) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego,

b) budynki użyteczności publicznej,

c) placówki gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu artykułami spożywczymi,

d) tereny składowania odpadów,

e) tereny przemysłowe, zakłady pracy i inne tereny, na których zostanie stwierdzone zagrożenie epidemiologiczne.

§ 32. 1. Obowiązkową deratyzację właściciele obiektów winni przeprowadzać dwa razy w roku:

a)               deratyzacja wiosenna w kwietniu każdego roku,

b)               deratyzacja jesienna we wrześniu każdego roku.

2. W przypadku występowania gryzoni poza okresem określonym w pkt 1. deratyzację należy przeprowadzać również doraźnie.

§ 33. Właściciele nieruchomości dokonują deratyzacji na własny koszt.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 34. Nieprzestrzeganie niniejszego „Regulaminu” powoduje odpowiedzialność karną wynikającą
z Kodeksu Wykroczeń oraz z innych przepisów, a w szczególności z ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo ochrony środowiska, o odpadach , ochronie zwierząt, prawo wodne, prawo budowlane.

§ 35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 j.t.) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 36. Kontrole przestrzegania wymagań zawartych w regulaminie powierza się uprawnionym przez Wójta pracownikom Urzędu Gminy.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.

§ 38. Traci moc uchwała nr XLI/33/2006 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2006 r. oraz uchwała zmieniająca nr XVII/2/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk .

§ 39. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców gminy przez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, umieszczenie na stronie internetowej Gminy Jedlińsk oraz opublikowanie w prasie lokalnej „Panorama Gminy”.

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 r. .

Przewodniczący Rady


Waldemar Sulisz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe