| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/227/12 Rady Miejskiej w Kobyłce

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kobyłka przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.   80 ust. 4   oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz.   2572 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.   U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Ustala się tryb udzielania i   rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i   innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kobyłka przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne i   osoby fizyczne oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowości ich   wykorzystania.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:  

1)   ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.);  

2)   rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z   dnia 4   marca 2004 r. w   sprawie szczegółowych zasad i   warunków udzielaniai cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawnąlub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, poz. 438 ze późn. zm.).  

§   3.   1.   Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Gminy Kobyłka oraz informacja o   sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kobyłka, otrzymana przez Gminę Kobyłka od ministra właściwego do   spraw oświaty i   wychowania, z   uwzględnieniem danych dotyczących liczby uczniów w   aktualnych arkuszach organizacyjnych szkół i   przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka.  

2.   Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w   wysokości równej 75% ustalonych w   budżecie Gminy Kobyłka wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kobyłka w   przeliczeniu na   jednego ucznia, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnegow części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kobyłka.  

3.   Organy prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotacje na   każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego, w   wysokości równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych na   jednego ucznia w   przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Kobyłka.  

4.   Organy prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotacje na   każdego niepełnosprawnego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kobyłka.  

5.   Niepublicznym szkołom o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w   wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kobyłka.  

6.   Niepublicznym szkołom o   uprawnieniach szkół publicznych niewymienionym w   ust.   5, przysługuje dotacja na każdego ucznia w   wysokości równej 50% ustalonych w   budżecie Gminy Kobyłka wydatków bieżących, ponoszonych w   szkołach publicznych tego samego typu i   rodzaju prowadzonych przez Gminę Kobyłka w   przeliczeniu na jednego ucznia.  

7.   Publiczne przedszkola prowadzone przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne i   fizyczne, otrzymują na każdego ucznia dotacje z   budżetu Gminy Kobyłka w   wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kobyłka, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na   niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kobyłka.  

8.   Osoby prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na   każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje z   budżetu Gminy Kobyłka w   wysokości równej 50 % wydatków bieżących przewidzianychna jednego ucznia w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kobyłka.  

9.   Osoby prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotacje na   każdego niepełnosprawnego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnegow wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkolai oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kobyłka.  

10.   Szkoły, o   których mowa w   art. 80 ust. 1   ustawy, otrzymują dotację w   wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w   szkołach tego samego typu i   rodzaju prowadzonych przez Gminę Kobyłka, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i   rodzaju w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kobyłka.  

11.   Przedszkola, szkoły podstawowe, które, zgodnie z   art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Kobyłka.  

12.   Burmistrz Miasta informuje organy prowadzące przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i   szkoły o   wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia.  

§   4.   1.   Organ prowadzący przedszkole, szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego składa w   Urzędzie Miasta Kobyłka wniosek o   udzielenie dotacji, nie później niż   do   dnia 30   września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1   do   niniejszej uchwały.  

2.   W terminie do 10 dnia każdego miesiąca, organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa w   Urzędzie Miasta Kobyłka, informację o   faktycznej liczbie uczniów zawierającą imię, nazwisko, numer PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania oraz wskazanie dokładnego okresu (z   podaniem dat) w   danym miesiącu, w   którym wykazywane osoby były uczniami przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły.  

3.   Informacja musi być sporządzona na podstawie dokumentacji organizacyjnej i   dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i   opiekuńczej przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, według stanu na   piąty   dzień bieżącego miesiąca. Wzór przekazywanej informacji stanowi załącznik Nr 2   do   niniejszej uchwały.  

4.   Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w   sposób określony w   art. 80 ust. 3c oraz art. 90 ust. 3c ustawy. Wszelkie zmiany dotyczące informacji zawartych we wniosku, należy bezzwłocznie zgłosić do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kobyłka.  

5.   Dotacja nie podlega przekazaniu w   sytuacji, gdy uległ wykreśleniu wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Kobyłka na podstawie art. 82 ust. 1   ustawy lub cofnięto zezwolenie na założenie publicznej szkoły, o   którym mowa w   rozporządzeniu.  

6.   Organ prowadzący przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego lub szkołę sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji wg wzoru określonego w   załączniku Nr 3   do   niniejszej uchwały.  

7.   Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o   którym mowa w   ust. 6   należy złożyć w   Urzędzie Miasta Kobyłka w   terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.  

8.   W przypadku likwidacji, w   trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, rozliczenie dotacji przekazanej w   danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3   do regulaminu, podlega przekazaniu, zgodnie z   ust. 6, w   terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w   dniu likwidacji.  

§   5.   1.   Osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Kobyłka, zwane dalej „Kontrolującymi”, mogą dokonywać kontroli w   przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i   szkołach, zwanych dalej „Kontrolowanymi”, obejmującej:  

1)   sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w   informacjach, o   których mowa w   § 4   ust. 1   – ust. 3;  

2)   sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z   zasadami określonymiw art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy.  

2.   Kontrola dokonywana jest w   godzinach pracy Kontrolowanego, w   siedzibie jednostki kontrolowanej, w   terminach uzgodnionych z   Kontrolowanym, które muszą być zgodnez okresem kontroli.  

3.   O terminie rozpoczęcia kontroli, Kontrolujący musi zostać poinformowany w   formie pisemnej w   terminie 7   dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.  

4.   Kontrolującemu przysługuje prawo wstępu do siedziby jednostki kontrolowanej i   wglądu do prowadzonej przez Kontrolowanego dokumentacji organizacyjnej, finansoweji dokumentacji przebiegu nauczania, na   podstawie których możliwa będzie weryfikacja wydatkowanej dotacji. Kontrolowany jest zobowiązany na potrzeby kontroli do   sporządzenia kopi dokumentów objętych kontrolą, poświadczania ich za zgodność z   oryginałem oraz udzielania wyjaśnień ustnych i   pisemnych. Dokumenty te stanowić będą załączniki do protokołu kontroli.  

§   6.   1.   Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do   kontroli zawierające:  

1)   numer upoważnienia;  

2)   imię i   nazwisko Kontrolującego;  

3)   nazwę i   adres Kontrolowanego;  

4)   temat kontroli;  

5)   termin ważności upoważnienia.  

2.   Upoważnienie, o   którym mowa w   ust. 1, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.  

§   7.   1.   Wynik przeprowadzonej kontroli Kontrolujący przedstawia w   protokole kontroli.  

2.   Protokół kontroli zawiera:  

1)   pełną nazwę i   adres Kontrolowanego, nazwę i   adres jego organu prowadzącego oraz imię i   nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Kontrolowanego;  

2)   datę rozpoczęcia i   zakończenia kontroli;  

3)   imiona i   nazwiska Kontrolujących;  

4)   określenie przedmiotu kontroli i   okresu objętego kontrolą;  

5)   opis stanu faktycznego stwierdzonego w   toku kontroli, w   tym ustalonych nieprawidłowości, z   uwzględnieniem zakresu i   skutków tych nieprawidłowości;  

6)   opis załączników do protokołu;  

7)   wzmiankę o   poinformowaniu Kontrolowanego o   prawie zgłaszania zastrzeżeń i   składania wyjaśnień do protokołu;  

8)   podpisy Kontrolujących i   osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Kontrolowanego, a   także datę i   miejsce podpisania protokołu;  

9)   parafy Kontrolujących i   osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.  

3.   Protokół podpisuje Kontrolujący i   Kontrolowany, w   terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o   których mowa w   ust. 5.  

4.   Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w   protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić Kontrolującemu na piśmie w   terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

5.   W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o   których mowa w   ust. 4, Kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i   w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a   w   wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.  

6.   W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w   całości lub w   części, Kontrolujący przekazuje na   piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w   terminie 7   dni od dnia otrzymania stanowiska Kontrolującego.  

7.   Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w   terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.  

8.   O odmowie podpisania protokołu kontroli i   złożenia wyjaśnień Kontrolujący czyni wzmiankę w   protokole.  

9.   Odmowa podpisania protokołu przez Kontrolowanego nie stanowi przeszkody do   realizacji ustaleń kontroli.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.  

§   9.   Traci moc uchwała Nr XXXIX/396/09 Rady Miejskiej w   Kobyłka z   dnia 17 grudnia 2009r. w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkółi innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kobyłka przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne i   osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i   zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, oraz uchwała Nr V/52/11 Rady Miejskiej w   Kobyłce z   dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/396/09  
z dnia 17 grudnia 2009r. w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji dla   przedszkoli, szkół i   innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kobyłka przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne i   osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i   zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

§   10.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Ewa   Jaźwińska

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/227/12
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 5 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/227/12
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 5 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/227/12
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 5 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »