Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1173

Uchwała nr XX.213.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230ust. 6   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zpóźn. zm.) art. 169 i   170 Ustawy o   finansach publicznych z   30 czerwca 2005r. (Dz. U. nr 249 poz.2104 z   póź. zm.) z   2005r. w   związku z   art. 121 ust. 7   i 8   oraz art. 122 ust. 3   ustawy z   dnia 27sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241z późn. zm.) Rada Miejska w   Tłuszczu uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 - 2023.  

§   2.   1.   Ustala się przepływy finansowe związane z   realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodne z   załącznikiem nr 1   do uchwały.  

2.   Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z   załącznikiem nr 2   do uchwały, w   tym na poszczególne programy zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

3.   Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 3   do uchwały.  

§   3.   1.   Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do zaciągania zobowiązań związanych z   realizacją przedsięwzięć do wysokości określonej w   wykazie przedsięwzięć wieloletnich.  

2.   Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do zaciągania zobowiązań, których realizacja w   roku budżetowym 2013 i   w latach 2014 – 2016 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości określonej w   wykazie przedsięwzięć wieloletnich.  

3.   Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o   których mowa w   ust. 2   kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tłuszcz  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.  

§   5.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XI/113/2011 Rady Miejskiej w   Tłuszczu z   dnia 28 grudnia 2011 r. ze zmianami.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Tłuszczu.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.213.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do uchwały nr XX.213.2012  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.213.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do uchwały nr XX.213.2012  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX.213.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   do uchwały nr XX.213.2012  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Tłuszczu  


Krzysztof   Gajcy

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe