Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1180

Uchwała nr XXI/164/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Ostrołęce Rada Miejska w   Myszyńcu uchwala, co następuje:  

§   1.  

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Myszyniec – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc Uchwała Nr XX/154/12 Rady Miejskiej w   Myszyńcu z   dnia 29 listopada 2012 r. w   sprawie w   sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Myszyniec.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Sławomir   Świtaj

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/164/12    
Rady Miejskiej w   Myszyńcu    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MYSZYNIEC  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Myszyniec, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Myszyniec.  

§   2.  

1.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.);  

2)   ustawie o   odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.);  

3)   właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to właścicieli nieruchomości zdefiniowanych w   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach tj. także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieruchomości w   zarządzie lub użytkowaniu;  

4)   nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki zdefiniowane w   art. 2   pkt 1   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, tj. ścieki gromadzone przejściowo w   zbiornikach bezodpływowych;  

5)   zbiornikach bezodpływowych – zbiorniki w   rozumieniu art. 2   ust. 1   pkt 5   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, tj. instalacje i   urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w   miejscu ich powstawania;  

6)   komunalnych osadach ściekowych – rozumie się przez to osady w   myśl art. 3   ust. 3   pkt 2   ustawy o   odpadach, tj. pochodzący z   oczyszczalni ścieków osad z   komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o   składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych;  

7)   stacjach zlewnych – instalacje i   urządzenia w   rozumieniu art. 2   ust. 1   pkt 3   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, tj. instalacje i   urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z   miejsc gromadzenia;  

8)   przedsiębiorcy odbierającego nieczystości ciekłe – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wydane przez Burmistrza Myszyńca zezwolenie na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Myszyniec;  

9)   zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe zdefiniowane w   art. 4   pkt 17 ustawy o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) tj. tradycyjnie przebywające wraz z   człowiekiem w   jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w   charakterze jego towarzysza;  

10)   zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie zdefiniowane w   art. 4   pkt 18 ustawy o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.), tj. zwierzęta gospodarskie w   rozumieniu przepisów o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich;  

11)   wytwórcy odpadów – rozumie się przez to wytwórców w   rozumieniu art. 3   ust. 3   pkt 22 ustawy o   odpadach, tj. każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w   wyniku świadczenia usług w   zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i   napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o   świadczenie usługi stanowi inaczej;  

12)   przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne – rozumie się przez to przedsiębiorcę wyłonionego przez gminę w   drodze przetargu i   posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Myszyńca;  

13)   zbieraniu odpadów – rozumie się przez to działanie zdefiniowane w   art. 3   ust. 3   pkt 23 ustawy o   odpadach, tj. działanie, w   szczególności umieszczanie w   pojemnikach, segregowanie i   magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;  

14)   punktach selektywnej zbiórki odpadów (w skrócie PSZO) – rozumie się przez to utworzone miejsca na terenie gminy Myszyniec, w   których będą przyjmowane od mieszkańców zbierane selektywnie odpady komunalne;  

15)   odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady zdefiniowane w   art. 3   ust. 3   pkt 4   ustawy o   odpadach, tj. odpady powstające w   gospodarstwach domowych, z   wyłączeniem pojazdów wycofanych z   eksploatacji, a   także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w   gospodarstwach domowych;  

16)   selektywne zbieranie – rozumie się przez to działanie zdefiniowane w   art. 3   ust. 3   pkt 15a ustawy o   odpadach, tj. zbieranie, w   ramach którego dany strumień odpadów, w   celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i   takim samym charakterem;  

17)   niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu i   magazynowaniu;  

18)   selektywnie zebrane odpady komunalne – rozumie się przez to odpady komunalne poddane selektywnemu zbieraniu i   magazynowaniu;  

19)   odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady zdefiniowane w   art. 3   ust. 3   pkt 7   ustawy o   odpadach, tj. odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;  

20)   bioodpady – rozumie się przez to odpady zdefiniowane w   art. 3   ust. 3   pkt 3a ustawy o   odpadach, tj. odpady ulegające biodegradacji odpady z   terenów zieleni, odpady spożywcze i   kuchenne z   gospodarstw domowych i   zakładów;  

21)   odpady wielkogabarytowe – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach, z   wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego;  

22)   odpady niebezpieczne – rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w   art. 3   ust. 2   ustawy o   odpadach;,  

23)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny – rozumie się przez to sprzęt wymieniony w   załączniku nr 1   do ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   zużytym sprzęcie elektrycznym i   elektronicznym (Dz. U. z   2005r. Nr 180 poz. 1495);  

24)   odpady budowlane i   rozbiórkowe – odpady pochodzące z   remontów, budów i   rozbiórek.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości zamieszkanych i   niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne  
oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  

§   3.  

1.   Za utrzymanie czystości i   porządku na terenie nieruchomości odpowiadają właściciele nieruchomości.  

2.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i   porządku na terenie swojej nieruchomości, niezależnie od stopnia, rodzaju zabudowy i   charakteru użytkowania nieruchomości.  

3.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania odpadów w   sposób selektywny.  

4.   Właściciele nieruchomości mieszanych, tj. takich, które w   części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, którą nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, mają obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów zawartych w   niniejszym regulaminie zarówno w   zakresie posiadanej nieruchomości zamieszkanej, jak i   nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, ze szczególnym uwzględnieniem warunków zawartych w   § 16.  

§   4.  

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku w   szczególności poprzez:  

1)   bieżące zbieranie z   terenu nieruchomości wszystkich odpadów komunalnych i   bezzwłoczne umieszczanie ich wyłącznie w   pojemnikach i   workach do zbierania odpadów zlokalizowanych na terenie nieruchomości lub samodzielne dostarczanie ich do PSZO,  

2)   wyposażenie nieruchomości w   dostateczną ilość pojemników i   worków służących do gromadzenia odpadów komunalnych, tak aby nie dochodziło do ich przepełniania i   zalegania odpadów na ziemi oraz utrzymanie ich w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

§   5.  

1.   Obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez:  

1)   zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów w   podziale na następujące frakcje:  

a)   szkło białe i   kolorowe, bez szkła typu duralex, szyb samochodowych, luster itp.,  

b)   tworzywa sztuczne (tzw. plastik), w   tym typu PET, PP, EPS, butelki po napojach itp.,  

c)   metal, w   tym puszki,  

d)   papier, tektura, w   tym gazety, czasopisma itp.,  

e)   opakowania wielomateriałowe, np. opakowania kartonowe po mleku, napojach i   sokach,  

f)   tekstylia i   odzież, w   tym ubrania, obuwie itp.,  

g)   odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i   odpady zielone,  

h)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

i)   zużyte baterie i   akumulatory,  

j)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

k)   odpady wielkogabarytowe, w   tym meble,  

l)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

m)   zużyte opony,  

2)   zbieranie odpadów z   grupy szkła, tworzywa sztucznego, metalu w   specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru żółtego, które będą odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z   terenu nieruchomości,  

3)   zbieranie odpadów z   grupy papieru, opakowań wielomateriałowych i   tekstylno-odzieżowych w   specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru niebieskiego, które będą odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z   terenu nieruchomości,  

4)   zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów i   odpadów zielonych w   specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru brązowego, które będą odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z   terenu nieruchomości lub poprzez składowanie ich w   indywidualnych kompostowniach przydomowych odpadów ulegających biodegradacji,  

5)   zbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz elektronicznych i   elektrycznych, które będą odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z   terenu nieruchomości w   terminach określonych w   harmonogramie wywozów, przy czym odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru w   miejscu wyznaczonym do odbioru, w   sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady,  

6)   samodzielne dostarczanie do PSZO wszystkich grup odpadów wyodrębnionych w   ust. 1   pkt 1, które nie są odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z   terenu nieruchomości zgodnie z   pkt. 2, 3, 4, 5   lub, które powstały w   ponadnormatywnej ilości określonej w   § 15 ust. 1   pkt 2.  

2.   Odpady niesegregowane, należy zbierać wyłącznie w   specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach do gromadzenia odpadów, które będą odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z   terenu nieruchomości.  

3.   Odpady selektywnie zbierane należy zbierać wyłącznie w   specjalnie do tego przeznaczonych workach do gromadzenia odpadów, które będą odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z   terenu nieruchomości.  

4.   Pojemniki i   worki do zbierania odpadów z   nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, ale przy zgłoszonej dwukrotnej nieprawidłowości w   zakresie gromadzenia odpadów w   ramach danej nieruchomości, podjęte zostaną działania wyjaśniające, czego konsekwencją może być nałożenie wyższych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, przewidzianych w   odrębnych uchwałach Rady Miejskiej w   Myszyńcu.  

5.   Odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne będzie odbywał się zgodnie z   harmonogramem wywozów, określającym terminy odbioru odpadów z   poszczególnych nieruchomości. Harmonogram ten będzie dostarczany przez przedsiębiorcę odbierającego odpady corocznie i   po każdej jego zmianie każdemu właścicielowi nieruchomości oraz będzie stale dostępny na stronie internetowej i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Myszyńcu.  

6.   Niewystawienie pojemników i   worków do zbierania odpadów komunalnych w   wyznaczonym w   harmonogramie wywozów terminie skutkuje nieodebraniem odpadów z   terenu nieruchomości.  

§   6.  

1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i   lodu, usuwania błota i   zanieczyszczeń z   chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz prowadzenie działań mających na celu ograniczanie ich śliskości, przy czym obowiązki te powinny być realizowane w   taki sposób, aby nie powodowały zakłóceń w   ruchu pieszych i   pojazdów.  

2.   Błoto, śnieg i   lód z   chodników położonych wzdłuż nieruchomości powinny być gromadzone wyłącznie w   pryzmach na skraju chodnika od strony jezdni, a   zgromadzone z   jedni – wyłącznie na skraju jezdni od strony chodnika, z   zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej i   pozostawiając swobodne przejście i   przejazd.  

3.   Inne zanieczyszczenia z   nieruchomości i   chodników należy usuwać w   miarę potrzeby.  

4.   Nadmiar śniegu powstały w   wyniku oczyszczania chodników lub jezdni, który uniemożliwia przejście chodnikiem lub przejazd jezdnią, powinien być jak najszybciej usuwany przez zarządcę drogi.  

§   7.  

1.   Właściciele nieruchomości, są zobowiązani do posiadania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, jeśli istnieje możliwość techniczna wykonania takiego przyłącza, a   w pozostałych przypadkach do posiadania szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków, przy czym właściciele nieruchomości są zobowiązani do systematycznego ich opróżniania nie rzadziej niż 1   raz na kwartał, w   sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia, do zagniwania nieczystości ciekłych w   zbiornikach lub do powstania takiej ilości osadu nadmiernego, który będzie uniemożliwiał prawidłową pracę przydomowej oczyszczalni ścieków.  

2.   Odbiór nieczystości ciekłych z   nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza Myszyńca.  

3.   Odprowadzanie nieczystości ciekłych jest dopuszczalne wyłącznie do miejsc do tego celu przeznaczonych, a   zakazane do otwartych rowów odwadniających, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz wypompowywanie ich na pola, łąki.  

§   8.  

1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie w   miejscach o   utwardzonym, szczelnym podłożu i   pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub do zbiornika bezodpływowego, po spełnieniu wymagań określonych w   ustawie z   dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z   2012 r., poz. 145 z   późn. zm.) oraz w   ustawie z   dnia 7   czerwca 2001 r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z   2006 r., Nr 123, poz. 858 z   późn. zm.), a   w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi oraz do kanalizacji deszczowej.  

2.   Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane w   obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i   gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców. Zużyte części i   materiały eksploatacyjne winny być zagospodarowane zgodnie z   niniejszym Regulaminem.  

Rozdział 3.
Pojemniki i   worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie  
nieruchomości oraz na drogach publicznych, a   także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i   utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

Postanowienia ogólne  

§   9.  

1.   Ustala się pojemność pojemników i   worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, z   zastrzeżeniem § 10 ust. 4:  

1)   worków – 120 l,  

2)   pojemników – 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l.  

2.   Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się worki polietylenowe o   pojemności 120 l o   określonej kolorystyce dla poszczególnych rodzajów frakcji:  

1)   koloru żółtego – zbieranie odpadów z   grupy szkła, tworzywa sztucznego, metalu;  

2)   koloru niebieskiego – zbieranie odpadów z   grupy papieru, opakowań wielomateriałowych i   tekstylno-odzieżowych;  

3)   koloru brązowego – zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów i   odpadów zielonych.  

3.   Właściciele nieruchomości, są zobowiązani do posiadania co najmniej jednego pojemnika na odpady i   systematycznego ich opróżniania, w   sposób nie dopuszczający do przepełnienia.  

4.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w   odpowiednią wielkość pojemnika służącego do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych  

5.   Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w   worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez ich bezpłatny odbiór od przedsiębiorcy odbierającego odpady lub w   PSZO.  

6.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników i   worków do zbierania odpadów w   czystości i   należytym stanie technicznym, w   tym w   szczególności mycie i   dezynfekowanie pojemników przynajmniej 1   raz w   kwartale w   taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi i   dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności.  

7.   W pojemnikach i   workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych nie gromadzi się śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, gałęzi, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, odpadów medycznych i   weterynaryjnych oraz odpadów w   postaci zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego.  

8.   Pojemniki i   worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ustawia się na twardej i   równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i   innych zanieczyszczeń, w   miejscach łatwo dostępnych dla wszystkich użytkowników nieruchomości.  

9.   Pojemniki i   worki na czas odbioru odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne należy ustawić w   granicach nieruchomości przed bramą wjazdową na posesję lub w   granicach drogi dojazdowej do posesji, w   taki sposób, aby umożliwić do nich łatwy dojazd pojazdem do zbierania odpadów oraz ich łatwy załadunek i   rozładunek przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.  

§   10.  

1.   Pojemniki i   worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, w   tym:  

1)   pojemniki powinny być wykonane z   materiałów trudnopalnych, mieć konstrukcję zapewniającą możliwość utrzymania ich właściwego stanu sanitarnego, uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i   innych czynników zewnętrznych oraz uniemożliwiającą zwierzętom dostęp do odpadów,  

2)   worki powinny być wykonane z   wytrzymałych na rozerwanie materiałów, uniemożliwiających wydostanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i   innych czynników zewnętrznych oraz uniemożliwiającą zwierzętom dostęp do odpadów.  

2.   Pojemniki i   worki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie pozwalające na zidentyfikowanie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, opis określający ich przeznaczenie oraz być utrzymane w   odpowiedniej kolorystyce.  

3.   W pasach dróg publicznych o   nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych lub innych terenach publicznych, na których Gmina uzna za celowe zlokalizowanie pojemnika na odpady, powinny być rozmieszczane trudnopalne pojemniki na odpady komunalne o   pojemności co najmniej 35 l posiadające konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i   innych czynników zewnętrznych.  

Postanowienia w   zakresie wielkości pojemników do zbierania odpadów na nieruchomościach,  
na których zamieszkują mieszkańcy  

§   11.  

1.   W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do zbiórki niesegregowanych odpadów komunalnych stosuje się pojemniki o   określonej pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców w   danej nieruchomości.  

2.   Wielkość pojemnika na odpady komunalne niesegregowane powinna być określona w   przeliczeniu na liczbę mieszkańców w   danej nieruchomości, przy zachowaniu wskaźnika co najmniej 60   l na jednego mieszkańca, oraz z   zachowaniem określonych w   § 9   ust. 1   pkt 2   wielkości pojemników.  

3.   Dopuszcza się ustalenie dowolnej kombinacji pojemności pojemników posiadanych w   ramach nieruchomości zamieszkanej, z   zachowaniem minimalnej objętości wytwarzanych odpadów obliczonej zgodnie z   ust. 2.  

4.   W przypadku nieruchomości zamieszkanych, możliwe jest zbieranie i   oddawanie niesegregowanych odpadów komunalnych w   dodatkowych foliowych workach wystawianych obok pojemnika na odpady, tylko wtedy, gdy sporadycznie na nieruchomości zostanie wytworzonych więcej odpadów komunalnych niż pozwala ich zgromadzenie w   ramach posiadanych pojemników na odpady. W   przypadku przedłużającego się w   czasie zwiększonego wytwarzania odpadów komunalnych (tj. powyżej 3   miesięcy w   ciągu roku) właściciel nieruchomości zamieszkanych zobowiązany jest do zmiany wielkości posiadanego pojemnika na odpady niesegregowane, tak, aby nie dochodziło do jego przepełnienia.  

Postanowienia w   zakresie wielkości pojemników do zbierania odpadów na nieruchomościach,  
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   są wytwarzane odpady komunalne  

§   12.  

1.   W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne do zbiórki niesegregowanych odpadów komunalnych stosuje się pojemniki o   określonej pojemności dostosowanej do:  

1)   liczby uczniów, studentów w   przypadku prowadzenia w   obrębie nieruchomości działalności edukacyjnej w   zakresie szkół, przedszkoli itp., przy wskaźniku minimum 6   l miesięcznie na 1   ucznia,  

2)   liczby posiadanych miejsc noclegowych w   przypadku prowadzenia w   obrębie nieruchomości działalności gospodarczej w   zakresie usług hotelarskich, agroturystyki itp. przy wskaźniku minimum 20 l miesięcznie na 1   miejsce noclegowe,  

3)   liczby posiadanych miejsc konsumpcyjnych w   przypadku prowadzenia w   obrębie nieruchomości działalności gospodarczej w   zakresie usług gastronomicznych, w   tym restauracji, kawiarni, barów, pubów, sal bankietowych itp. przy wskaźniku minimum 20 l miesięcznie na 1   miejsce konsumpcyjne,  

4)   liczby pracowników, w   pozostałych przypadkach nie wymienionych w   pkt. 1, 2   i 3, przy wskaźniku minimum 10 l miesięcznie na 1   pracownika.  

2.   Wielkość pojemnika na odpady komunalne niesegregowane powinna być określona w   przeliczeniu na liczbę miejsc noclegowych, konsumpcyjnych, liczbę pracowników czy uczniów i   stanowić co najmniej sumę iloczynów ich liczby i   wskaźników określonych w   ust.1 przy zachowaniu określonych w   § 9   ust. 1   pkt 2   wielkości pojemników.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  
Postanowienia ogólne  

§   13.  

1.   Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i   selektywnie zebranych z   nieruchomości może być dokonywany:  

1)   do dnia 30.06.2013r. – przez przedsiębiorców posiadających stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Myszyńca,  

2)   od dnia 01.07.2013r. – przez przedsiębiorcę, w   ramach i   na zasadach podpisanej z   nim przez Gminę Myszyniec umowy, wyłonionego w   drodze procedury przetargowej.  

2.   Odpady komunalne niesegregowane i   selektywnie zebrane wskazane w   § 5   ust. 1   pkt. 2, 3, 4   z terenu nieruchomości powinny być odbierane z   częstotliwością raz w   miesiącu, w   terminach zgodnych z   harmonogramem wywozów.  

3.   Odpady komunalne wskazane w   § 5   ust. 1   pkt 5   z terenu nieruchomości powinny być odbierane z   częstotliwością dwa razy w   roku, w   okresach półrocznych, w   terminach zgodnych z   harmonogramem wywozów.  

4.   Odpady komunalne wskazane w   § 5   ust. 1   pkt 1   właściciel nieruchomości może samodzielnie, nieodpłatnie, dostarczyć do PSZO w   godzinach jego otwarcia.  

5.   Odpady komunalne z   pojemników zlokalizowanych na terenach publicznych wskazanych w   § 10 ust. 4   powinny być odbierane z   częstotliwością co najmniej dwa razy w   tygodniu.  

Częstotliwość   i sposób pozbywania się   odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

§   14.  

Właściciele nieruchomości zamieszkanych, w   ramach odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, mają prawo do oddania każdej ilości odpadów komunalnych powstałych na tej nieruchomości zamieszkanej, zarówno niesegregowanych jak i   selektywnie zebranych w   odpowiedni sposób określony w   § 5   ust. 1   pkt 2-5 z   częstotliwością wskazaną w   § 13 ust. 2-3.”  

Częstotliwość   i sposób pozbywania się   odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   są wytwarzane odpady komunalne  

§   15.  

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, w   ramach comiesięcznego odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, mają prawo do oddania:  

1)   nie więcej niż łącznej pojemności posiadanych pojemników do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych, z   zachowaniem warunków określonych w   § 12 ust. 1   i 2,  

2)   nie więcej niż po jednym worku na odpady selektywnie zebrane, w   rodzajach określonych w   § 9   ust. 2.  

Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości, na których w   części zamieszkują mieszkańcy i   w części nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne  

§   16.  

Właściciele nieruchomości, na której w   części zamieszkują mieszkańcy i   w części nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne w   ramach comiesięcznego odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, mają prawo do oddania:  

1)   każdej ilości odpadów komunalnych niesegregowanych powstałych na tej nieruchomości, które zostały zgromadzone w   posiadanych pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych, z   zachowaniem warunków określonych w   § 11 i   § 12.  

2)   nie więcej niż po jednym worku na odpady selektywnie zebrane, w   rodzajach określonych w   § 9   ust. 2.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   17.  

1.   Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i   bioodpady oraz pozostałości z   sortowania i   pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania odebrane z   terenu gminy Myszyniec mogą być zagospodarowywane wyłącznie w   ramach regionu ostrołęcko-siedleckiego gospodarki odpadami komunalnymi w   instalacjach wskazanych dla tego regionu w   Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z   uwzględnieniem lat 2018-2023.  

2.   Odpady komunalne zmieszane, zielone i   bioodpady oraz pozostałości z   sortowania i   pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania odebrane z   terenu gminy Myszyniec muszą być kierowane w   pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w   przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu wskazanej w   Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z   uwzględnieniem lat 2018-2023. Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sit mobilnych wyłącznie w   przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w   instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania. W   przypadku braku wolnych mocy przerobowych w   instalacjach regionalnych i   zastępczych funkcjonujących na obszarze regionu ostrołęcko-siedleckiego możliwe jest przekazywanie odpadów dla wyznaczonych w   Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z   uwzględnieniem lat 2018-2023 instalacji do zastępczej obsługi zlokalizowanych poza regionem macierzystym Gminy Myszyniec.  

3.   Od dnia 1   stycznia 2013 roku, wszystkie zmieszane odpady komunalne (kod: 20 03 01) odebrane z   terenu gminy Myszyniec powinny być kierowane do instalacji termicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania, a   przypadku ich braku do instalacji do zastępczej obsługi regionu ostrołęcko-siedleckiego, zapewniającej przetworzenie odpadów. Przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest możliwe tylko i   wyłącznie w   przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów w   instalacjach regionalnych i   zastępczych wyznaczonych dla regionu ostrołęcko-siedleckiego, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów.  

4.   Odpady selektywnie zebrane odebrane z   terenu gminy Myszyniec, powinny trafiać zgodnie z   zasadą bliskości do instalacji regionalnych przewidzianych w   Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z   uwzględnieniem lat 2018-2023 do obsługi regionu ostrołęcko-siedleckiego, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w   przypadku braku takiej możliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe  

§   18.  

1.   Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i   życia ludzi i   innych zwierząt oraz w   szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i   nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.  

2.   Utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek stałego i   skutecznego dozoru nad nimi, w   tym w   szczególności:  

1)   właściciele nieruchomości trzymający gady, płazy, ptaki, stawonogi w   tym: pajęczaki i   owady oraz inne zwierzęta egzotyczne w   lokalach mieszkalnych i   użytkowych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z   pomieszczenia, zwierzęta te mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi lub w   klatce,  

2)   właściciele nieruchomości, na których pies przebywa na swobodzie muszą zapewnić takie ogrodzenie nieruchomości, aby niemożliwe było wydostanie się psa poza teren tej nieruchomości, a   ponadto są zobowiązani do umieszczenia w   widocznym miejscu tablicy ostrzegawczej z   napisem typu „UWAGA PIES”,  

3)   poza terenem nieruchomości psy mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy, a   agresywne ponadto w   kagańcach,  

4)   właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z   terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,  

3.   Psów i   innych zwierząt domowych nie wprowadza się do placówek handlowych, gastronomicznych i   innych obiektów wspólnego użytku, jeżeli wynika to z   wyraźnego oznakowania oraz na tereny placów gier i   zabaw dla dzieci. Przepisu tego nie stosuje się do psów asystujących.  

4.   Psy i   inne zwierzęta mogą być utrzymywane wyłącznie w   obrębie nieruchomości zamieszkałych lub użytkowanych.  

5.   Przy przewozie i   przenoszeniu zwierząt domowych utrzymujący je zobowiązani są stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa osób i   zwierząt oraz dla utrzymania czystości w   miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.  

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej  

§   19.  

1.   Zezwala się na utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej pod warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i   ochrony zwierząt określonych odrębnymi ustawami.  

2.   Chów i   hodowla zwierząt gospodarskich winna być prowadzona zgodnie z   warunkami zoohigienicznymi. Hodowca zwierząt jest zobowiązany zapewnić odpowiednią częstotliwość czynności porządkowych, tak aby nie nastąpiło zaleganie nieczystości stałych i   płynnych oraz aby nie powstały uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich posesji.  

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzenia  

§   20.  

1.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary następujących nieruchomości:  

1)   o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej  

2)   o zabudowie usługowej;  

3)   sportu i   rekreacji;  

4)   obiektów handlowych;  

5)   o zabudowie zagrodowej w   gospodarstwach rolnych, hodowlanych i   ogrodniczych;  

6)   obiektów produkcyjnych, składów i   magazynów;  

7)   infrastruktury technicznej;  

8)   obiektów służby zdrowia;  

9)   obiektów użyteczności publicznej  

2.   Deratyzację przeprowadza się w   terminach:  

1)   od 15 marca do 15 kwietnia – deratyzacja wiosenna,  

2)   od 15 października do 15 listopada – deratyzacja jesienna.  

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe  

§   21.  

Zmiana regulaminu następować będzie w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Sławomir   Świtaj

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe