Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1183

Uchwała nr XXI/167/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), Rada Miejska w   Myszyńcu uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Ustala się, że w   zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:  

1)   z terenu nieruchomości odbiera się wszystkie wytworzone w   obrębie danej nieruchomości odpady komunalne niesegregowane zgromadzone w   przeznaczonym do tego pojemniku na odpady niesegregowane, przy czym możliwe jest oddawanie niesegregowanych odpadów komunalnych w   dodatkowych foliowych workach wystawianych obok pojemnika na odpady, gdy sporadycznie (tzn. maksymalnie 3   miesiące w   ciągu roku) na nieruchomości zostanie wytworzonych więcej odpadów komunalnych niż pozwala ich zgromadzenie w   ramach posiadanych pojemników na odpady,  

2)   z terenu nieruchomości odbiera się wszystkie wytworzone w   obrębie danej nieruchomości odpady selektywnie zebrane:  

a)   z grupy szkła, tworzyw sztucznych, metalu, zgromadzone w   specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru żółtego,  

b)   z grupy papieru, opakowań wielomateriałowych i   tekstylno-odzieżowych, zgromadzone w   specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru niebieskiego,  

c)   odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i   odpady zielone, zgromadzone w   specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru brązowego,  

d)   odpady wielkogabarytowe oraz elektroniczne i   elektryczne.  

2.   Ustala się, że w   zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne:  

1)   z terenu nieruchomości odbiera się wytworzone w   obrębie danej nieruchomości odpady komunalne niesegregowane w   ilości nie większej niż łączna pojemność posiadanych przez właściciela nieruchomości pojemników na odpady komunalne niesegregowane, przy czym pojemność ta powinna być określona w   stosunku do liczby miejsc noclegowych, konsumpcyjnych, liczby pracowników czy uczniów zgodnie z   zasadami określonymi w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Myszyniec,  

2)   z terenu nieruchomości odbiera się wytworzone w   obrębie danej nieruchomości odpady selektywnie zebrane w   ilości nie większej niż po jednym worku:  

a)   z grupy szkła, tworzyw sztucznych, metalu, zgromadzone w   specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru żółtego,  

b)   z grupy papieru, opakowań wielomateriałowych i   tekstylno-odzieżowych, zgromadzone w   specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru niebieskiego,  

c)   odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i   odpady zielone, zgromadzone w   specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru brązowego.  

3.   Ustala się, że w   zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której w   części zamieszkują mieszkańcy i   w części nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne:  

1)   z terenu nieruchomości odbiera się wszystkie wytworzone w   obrębie danej nieruchomości odpady komunalne niesegregowane zgromadzone w   przeznaczonych do tego pojemnikach na odpady niesegregowane, przy czym możliwe jest oddawanie niesegregowanych odpadów komunalnych w   dodatkowych foliowych workach wystawianych obok pojemnika na odpady, gdy sporadycznie (tzn. maksymalnie 3   miesiące w   ciągu roku) na nieruchomości zostanie wytworzonych więcej odpadów komunalnych niż pozwala ich zgromadzenie w   ramach posiadanych pojemników na odpady,  

2)   z terenu nieruchomości odbiera się wytworzone w   obrębie danej nieruchomości selektywnie zebrane odpady wielkogabarytowe oraz elektroniczne i   elektryczne oraz odpady:  

a)   z grupy szkła, tworzyw sztucznych, metalu, zgromadzone w   specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru żółtego – w   ilości nie większej niż jeden worek,  

b)   z grupy papieru, opakowań wielomateriałowych i   tekstylno-odzieżowych, zgromadzone w   specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru niebieskiego – w   ilości nie większej niż jeden worek,  

c)   odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i   odpady zielone, zgromadzone w   specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru brązowego – w   ilości nie większej niż jeden worek.  

4.   Odpady zgromadzone w   odpowiednich pojemnikach i   workach na odpady komunalne z   wyznaczonego miejsca tuż przed bramą wjazdową na posesję i   w granicach drogi dojazdowej do posesji, zlokalizowanych w   taki sposób, aby umożliwić do nich łatwy dojazd pojazdem do zbierania odpadów oraz ich łatwy załadunek i   rozładunek zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.  

5.   Pojemniki i   worki do zbierania odpadów z   nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, z   zastrzeżeniem, że przy dwukrotnej nieprawidłowości w   zakresie gromadzenia odpadów w   ramach danej nieruchomości, przedsiębiorca odbierający odpady zgłosi powyższy fakt do Urzędu Miejskiego w   Myszyńcu, który podejmie działania wyjaśniające.  

6.   Niewystawienie pojemników i   worków do zbierania odpadów komunalnych w   wyznaczonym w   harmonogramie wywozów terminie skutkuje nieodebraniem odpadów z   terenu nieruchomości.  

7.   Przedsiębiorca odbierający odpady umożliwi wyposażenie nieruchomości w   pojemniki służące do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych poprzez ich sprzedaż, wydzierżawienie lub na podstawie innej umowy z   właścicielem nieruchomości.  

8.   Przedsiębiorca odbierający odpady zapewni wyposażenie nieruchomości w   worki służące do zbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych poprzez ich bezpłatne udostępnienie w   czasie odbioru odpadów z   nieruchomości oraz w   Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.  

9.   Przedsiębiorca odbierający odpady dostarczy właścicielowi nieruchomości harmonogram wywozów odpadów corocznie oraz każdorazowo po dokonaniu zmian w   harmonogramie.  

§   2.  

1.   Odpady komunalne niesegregowane wymienione w   § 1   ust. 1   pkt. 1   i ust. 2   pkt. 1   oraz selektywnie zebrane wymienione w   § 1   ust. 1   pkt. 2   lit. a, b, c i   ust. 2   pkt. 2   z terenu nieruchomości powinny być odbierane z   częstotliwością raz w   miesiącu, w   terminach zgodnych z   harmonogramem wywozów.  

2.   Odpady komunalne wskazane w   § 1   ust. 1   pkt. 2   lit. d z   terenu nieruchomości powinny być odbierane z   częstotliwością dwa razy w   roku, w   okresach półrocznych, w   terminach zgodnych z   harmonogramem wywozów.  

3.   Odpady komunalne z   pojemników zlokalizowanych na terenach publicznych powinny być odbierane z   częstotliwością co najmniej dwa razy w   tygodniu.  

4.   Odpady komunalne wskazane w   § 3   ust. 1   właściciel nieruchomości może samodzielnie, nieodpłatnie, dostarczyć do PSZO.  

§   3.  

1.   W punkcie selektywnej zbiórki odpadów (PSZO) odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   szkło białe i   kolorowe, bez szkła typu duralex, szyb samochodowych, luster itp.,  

2)   tworzywa sztuczne (tzw. plastik), w   tym typu PET, PP, EPS, butelki po napojach itp.,  

3)   metal, w   tym puszki,  

4)   papier, tektura, w   tym gazety, czasopisma itp.,  

5)   opakowania wielomateriałowe, np. opakowania kartonowe po mleku, napojach i   sokach,  

6)   tekstylia i   odzież, w   tym ubrania, obuwie itp.,  

7)   odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i   odpady zielone,  

8)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

9)   zużyte baterie i   akumulatory,  

10)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

11)   odpady wielkogabarytowe, w   tym meble,  

12)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

13)   zużyte opony.  

2.   Właściciele nieruchomości, w   godzinach otwarcia PSZO, samodzielnie dostarczają do niego odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny z   grup wymienionych w   ust. 1, także w   przypadku, gdy pozbycie się ich jest konieczne poza terminem wskazanym w   harmonogramie wywozów lub w   przypadku, gdy zostały wytworzone w   ilości większej niż wskazana w   § 1   ust. 2   i   ust. 3   pkt 2.  

§   4.  

Traci moc Uchwała Nr XX/158/12 Rady Miejskiej w   Myszyńcu z   dnia 29 listopada 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.    

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Sławomir   Świtaj

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe