Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1326

Uchwała nr 152/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz dokumentach potwierdzających dane zawarte w deklaracji

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2012.391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2011 r. Nr 152, poz.897)

Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szydłowiec w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na, których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Szydłowiec w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, ul. Rynek Wielki 1.

4. Właściciel nieruchomości, którego część nieruchomości stanowi nieruchomość zamieszkałą, a na części nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązany jest do złożenia dwóch osobnych deklaracji o których mowa w § 1 ust. 1 i 2.

§ 2.

1. Pierwszą deklarację dla nieruchomości, które w dniu wejścia w życie uchwały są zamieszkałe przez mieszkańców lub które nie są zamieszkałe przez mieszkańców, a na których powstają odpady komunalne należy złożyć do dnia 31 marca 2013 r.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Szydłowca w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. Pierwszą deklarację dla nieruchomości, które w dniu wejścia w życie uchwały nie są zamieszkałe przez mieszkańców lub na których nie powstają odpady komunalne należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3.

1. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikiem do deklaracji w szczególności jest:

1) w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot – upoważnienie do sprawowania zarządu, uchwała w sprawie „ wyboru zarządu Wspólnoty ”.

2) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS.

3) w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika – dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Jakubowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/XXIII/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 152/XXIII/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe