Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1328

Uchwała nr 154/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 ze zm.) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Za uiszczoną przez właściciela opłatę będą odbierane następujące frakcje i grupy odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne (frakcje mokre i suche),

2) odpady zebrane w sposób selektywny tj.: szkło, papier tektura i plastiki, odpady biodegradowalne,

3) odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, biodegradowalne w tym zielone zebrane w sposób selektywny.

§ 2.

1. Zatwierdzony przez Gminę Szydłowiec harmonogram odbioru odpadów przewoźnik przekaże mieszkańcom.

2. Powstałe odpady na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 3.

Zmieszane odpady komunalne, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzonymi przez właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane będą zgodnie z harmonogramem.

§ 4.

Rodzaje odpadów i częstotliwość odbioru:

1) szkło zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku i odbierane będzie raz na kwartał.

2) plastik, papier i tektura zbierane selektywnie umieszcza się w pojemnikach lub workach i odbierane będą 1 raz w miesiącu.

3) odpady biodegradowalne /w tym zielone/ umieszcza się w pojemniku lub worku i odbierane będą w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada jeden raz w miesiącu.

4) przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

5) odpady komunalne wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Szydłowiec z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

6) zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2, do punktów sprzedaży hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

7) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu, których adresy są podane do publicznej wiadomości mieszkańców.

§ 5.

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi dwa razy w tygodniu w godz. otwarcia według harmonogramu ustalonego przez Gminę Szydłowiec. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny można przekazać bezpłatnie, w tym:

1) zielone i z ogrodów (20 03 02, 20 01 99, 20 02 01)

2) tworzywa sztuczne (20 01 01 )

3) metale (20 01 40),

4) szkło (20 01 02)

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 0135*, 20 01 36),

6) wielkogabarytowe (20 03 07),

7) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 32)

8) zużyte opony (16 01 03),

9) przeterminowane lekarstwa (20 01 31*. 20 01 32)

10) chemikalia i odczynniki fotograficzne,

11) zużyte świetlówki,

12) zużyte oleje odpadowe,

13) opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin,

14) opakowania po farbach i lakierach,

15) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazać za dodatkową opłatą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (20 03 99).

3. Mobilne punkty zbierania odpadów, które będą odbierać zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2 razy w roku od mieszkańców zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę z podmiotami odbierającymi odpady.

4. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazać za dodatkową opłatą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (20 03 99).

5. Mobilne punkty zbierania odpadów, które będą odbierać zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2 razy w roku od mieszkańców zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę z podmiotami odbierającymi odpady.

§ 6.

Odpady od Właścicieli będą odbierane po zapewnieniu swobodnego dostępu do pojemników i worków we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki do pojemności 240 l i worki z odpadami powinny zastać wystawione do krawędzi jezdni w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich. W przypadku nie wystawienia pojemnika lub worka w dniu odbioru odpady nie zostaną odebrane.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała obowiązuje z dniem 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Jakubowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe