Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1329

Uchwała nr 155/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012.391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu, Rada Miejska w Szydłowcu uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec zwany dalej "regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) zmieszane odpady opakowaniowe, w tym: papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych),

2) opakowania z tworzyw sztucznych i metale,

3) opakowania szklane,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach),

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła,

6) przeterminowane leki i chemikalia,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) zużyte opony,

9) odpady zielone (stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z oczyszczania placów i ulic),

10) gruz,

11) pozostałe zmieszane odpady komunalne dalej zwane „zmieszanymi odpadami komunalnymi".

2. Zabrania się mieszania odpadów wymienionych w ust. 1 od pkt 1 do pkt 9 ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z pkt 11.

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez:

1) niezwłoczne uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z dojazdów i dojść do nieruchomości i obiektów zlokalizowanych na jej terenie,

2) niezwłoczne usuwanie z dachów budynków sopli lodu i nawisów śniegu stanowiących zagrożenie dla przechodniów.

3) zapewnienie dojazdu od drogi publicznej do miejsca ustawienia swoich pojemników na odpady komunalne w celu odbioru tych odpadów.

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

3. Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 lód należy posypać piaskiem lub innym dopuszczalnym środkiem, w celu zlikwidowania śliskości.

§ 4.

1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że ścieki z mycia są odprowadzane przez osadnik i separator oleju do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że

1) nie spowoduje zanieczyszczania środowiska a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3) )naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 5.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów, a w przypadku workowego systemu zbiórki odpadów zobowiązani są do używania worków o właściwościach określonych w Regulaminie.

§ 6.

1. Na nieruchomościach, na których znajdują się domy jednorodzinne lub zespoły takich domów (dalej jako: „zabudowa jednorodzinna") odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny w następujący sposób: w osobnych pojemnikach o pojemności 120 1 lub 240 1 lub workach o pojemności 120 1 frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne, papier karton (makulatura), opakowania wielomateriałowe w workach o pojemności 120 1,

2) szkło w workach o pojemności 120 1,

3) odpady biodegradowalne  (m.inn. stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji zieleni oraz targowisk )w workach o pojemności 120 1,

4) pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania w pojemnikach o pojemności 120 1 lub 240 1 albo workach o pojemności 120 1.

2. Ilość i pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości osób z nich korzystających. Ponadto na każde gospodarstwo domowe powinno przypadać co najmniej po jednym pojemniku na: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, papier karton (makulatura), pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania o pojemności 120 1 każdy, chyba że odpady są zbierane w workach.

§ 7.

1. Na nieruchomościach, na których znajdują się budynki, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania (dalej jako: ,,zabudowa wielorodzinna"), szkołach, przedszkolach, żłobkach, lokalach handlowych i gastronomicznych, zakładach pracy, internatach, pensjonatach, hotelach, ogródkach działkowych odpady komunalne zbierane są w pojemnikach o pojemności 240 1, 1100 1, 2200 1 lub 5500 1 na tzw. frakcję suchą obejmującą:

1) papier, karton, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

2) szkło,

3) odpady biodegradowalne (m. inn. stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji zieleni),

4) pozostałe ulegające biodegradacji odpady komunalne, resztki z sortowania, przy czym:

a) na jednego mieszkańca powinno przypadać co najmniej 30 1 pojemności pojemników na odpady pozostałe ulegające biodegradacji oraz 50 1 pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,

b) na jedno dziecko, ucznia i pracownika szkół, przedszkoli i żłobków powinno przypadać co najmniej 3 1 pojemności pojemników na odpady pozostałe ulegające biodegradacji oraz 6 1 pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,

c) na każde 10 m2lokalu handlowego powinno przypadać co najmniej 20 1 pojemności pojemników na odpady pozostałe ulegające biodegradacji oraz 30 1 pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,

d) na każdy punkt konsumpcyjny w lokalach gastronomicznych powinno przypadać co najmniej 10 1 pojemności pojemników na odpady pozostałe ulegające biodegradacji oraz 20 1 pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą, a w przypadku kiosków gastronomicznych co najmniej jeden pojemnik na odpady pozostałe biodegradowalne o pojemności 120 1 oraz jeden pojemnik na odpady segregowane tzw. frakcję suchą o pojemności 120 1.,

e) na każdych 10 pracowników zakładów pracy powinno przypadać co najmniej 30 1 pojemności pojemników na odpady pozostałe ulegające biodegradacji oraz 60 1 pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,

f) na każde łóżko w internatach, pensjonatach, hotelach powinno przypadać co najmniej 10 1 pojemności pojemników na odpady pozostałe ulegające biodegradacji oraz 20 1 pojemności pojemników na  odpady segregowane tzw. frakcję suchą,

g) na każdy ogródek działkowy powinno w okresie od 1 marca do 31 października przypadać co najmniej 10 l pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji oraz 20 1 pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą, a w pozostałym okresie odpowiednio 1,5 l oraz 3 1.

§ 8.

1. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 1 lub 240 1,

2) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100 1,

3) kontenery KP 5, KP 7, KP 10, KP 14,

4) worki o pojemności 120 1 - wyłącznie dla zmieszanych odpadów opakowaniowych, odpadów z tworzyw sztucznych i opakowań szklanych,

5) kosze uliczne o pojemności 30 1 - 50 1,

6) spełniające normy EN 840 lub EU 2000/14.

2. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 1 lub 240 1 powinien:

1) być kompletny i zdatny do użytkowania,

2) być odporny na  niskie temperatury i nagrzewanie,

3) być wyposażony w kółka,

4) posiadać szczelnie zamykaną klapę,

5) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,

6) posiadać nadruk określający jakie odpady w nim umieszczać.

3. Pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100 1 powinien:

1) być kompletny i zdatny do użytkowania,

2) posiadać szczelnie zamykaną klapę,

3) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie.

4) być wyposażony w 4 kółka.

5) posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać.

4. Kontenery KP 5, KP 7. KP 10, KP 14 powinny:

1) być wykonane ze stali ocynkowanej bądź stali nierdzewnej,

2) być kompletne i zdatne do użytkowania,

3) posiadać szczelnie zamykające się klapy,

4) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo - bramowego,

5. Worki powinny:

1) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,

2) posiadać mocny i trwały zgrzew,

3) być wykonane z surowca LDPE.

§ 9.

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości na twardej, równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, w miejscach spełniających wymagania § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 )

2. Dopuszcza się wyjątkowo, w przypadkach utrudnionego dojazdu do nieruchomości pojazdów ciężarowych, możliwość stosowania worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych zamiast pojemników. Każdorazowo przypadek trudnego dojazdu należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Szydłowcu.

§ 10.

1. Właściciele zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników i worków we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki o pojemności do 240 1 i worki z odpadami powinny zostać wystawione do krawędzi jezdni w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.

2. Właściciele nieruchomości, której wielkość nie pozwala na urządzenie na terenie nieruchomości punktu gromadzenia odpadów, zobowiązani są zawrzeć z właścicielem nieruchomości udostępniającym miejsce na gromadzenie odpadów, alternatywnie:

1) umowę określającą warunki urządzenia takiego punktu na terenie jego nieruchomości,

2) umowę określającą warunki korzystania z urządzonego już i istniejącego na jego terenie punktu gromadzenia odpadów.

§ 11.

Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne w centrum miasta/gminy (ciągi handlowa - usługowe, przystanki komunikacji, parki i inne, są zobowiązani do wyposażenia tych miejsc w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych nie może przekroczyć 300m a jednocześnie umożliwiać wygodne i bezpieczne korzystanie z nich wszystkim użytkownikom w/w terenów,

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

3) opróżnianie koszy następować będzie systematycznie, w sposób niedopuszczający do ich przepełniania.

§ 12.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności mają obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz w miarę potrzeby okresowej ich dezynfekcji.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13.

1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego.

1) Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się:

a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie ,

b) z budynków wielorodzinnych i wielolokalowych - nie rzadziej niż 2 razy na tydzień.

2) Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

2. Odbiór odpadów opakowaniowych odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego - nie rzadziej niż raz na miesiąc, z częstotliwością dostosowaną do warunków lokalnych.

3. Odbiór odpadów opakowań szklanych odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego - nie rzadziej niż raz na kwartał, z częstotliwością dostosowaną do warunków lokalnych.

4. Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje - nie rzadziej niż raz na pół roku.

5. Usuwanie odpadów komunalnych z koszy musi odbywać się

1) w obszarze określonym w § 11 z częstotliwością - co najmniej 2 razy w tygodniu,

2) na przystankach komunikacji miejskiej z częstotliwością - nie mniejszą niż 2 razy w tygodniu,

3) z pozostałych terenów użyteczności publicznej, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy - jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 14.

1. Inne frakcje odpadów zebrane selektywnie, wykazane w § 2 regulaminu , nieodbierane przez odbierającego odpady,  właściciele nieruchomości zobowiązani są przekazać do wytypowanych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Szydłowiec t.j. Stacjonarny i Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, Apteki (dot. przeterminowanych leków),wytypowane sklepy, itp. Dopuszcza się oddawanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, następujących odpadów powstających w gospodarstwie domowym:

1) zmieszane odpady opakowaniowe, w tym: papier, tekturę, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

2) opakowania szklane,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła,

5) przeterminowane leki i chemikalia,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) zużyte opony,

8) odpady zielone,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe

2. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone i odpady kuchenne) w obrębie własnej nieruchomości.

3. Dopuszcza się oddawanie odpadów do punktów skupu surowców wtórnych.

4. Właściciel nieruchomości w każdym czasie może zgłosić dodatkową usługę transportu odpadów zielonych, gabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gruzu, opon oraz odpadów niebezpiecznych do przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.

§ 15.

1. Odbiór odpadów z nieruchomości odbywa się na podstawie harmonogramu.

2. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości dostarcza właścicielowi nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady.

3. Harmonogram odbioru odpadów zatwierdza Urząd Miejski w Szydłowcu.

§ 16.

1. W zakresie usuwania nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości nie przyłączonych do kanalizacji sanitarnej:

1) zobowiązani są do zawarcia umowy na pozbywanie się nieczystości ciekłych z wyspecjalizowaną firmą posiadającą stosowne zezwolenie, przy czym nieczystości ciekłe powinny być odbierane z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego,

2) mają obowiązek przedstawić do wglądu osobom upoważnionym przez Burmistrza Szydłowca aktualną umowę z jednostką wywozową na wykonywanie usług i dokumenty potwierdzające ich realizację, za okres ostatnich sześciu miesięcy,

3) nie mogą opróżniać zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie,

4) nie mogą odprowadzać płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni powinna wynikać z ich instrukcji obsługi. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przedstawić do wglądu osobom upoważnionym przez Burmistrza Szydłowca dokumenty potwierdzające realizację tej usługi.

§ 17.

1. Organizator imprezy o charakterze masowym jest zobowiązany na własny koszt do:

1) zawarcia umowy na odbiór odpadów,

2) zapewnienia na czas trwania imprezy odpowiedniej ilości toalet oraz pojemników na odpady,

3) utrzymania czystości i porządku podczas imprezy,

4) sprzątnięcia terenu, na którym organizowana była impreza oraz usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku tej imprezy.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18.

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości winien je przekazywać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Radomiu.

2. Wyznacza się jako instalację do zastępczej obsługi Gminy Szydłowiec, Składowisko odpadów w m. Szydłowiec, gm. Szydłowiec.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 19.

1. Właściciele bądź opiekunowie zwierząt tradycyjnie przebywających wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywanych przez człowieka w charakterze jego towarzysza, dalej zwanych ..zwierzętami domowymi", w szczególności psów, zobowiązuje się do:

1) sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;

2) zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami komunikacji publicznej;

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń, spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach, zieleńcach i innych miejscach publicznych.

2. W miejscach służących do użytku publicznego właściciele lub opiekunowie psów zobowiązani są prowadzić psy na uwięzi, a ponadto psy ras średnich i dużych i mieszańców tych ras, powinny mieć założony kaganiec. Zwolnienie psa z uwięzi dozwolone jest wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania  bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

§ 20.

1. Zabrania się:

1) pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest na uwięzi lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz,

2) wprowadzania zwierząt domowych:

a) do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

b) na tereny rekreacyjne i sportowe,

c) na tereny kąpielisk miejskich,

d) do budynków użyteczności publicznej, w szczególności do urzędów, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno - oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej i społecznej oraz innych obiektów, w których administracja wprowadziła ten zakaz.

2. Zakazy określone w ust. 1 pkt 2 nie dotyczą psów przewodników.

3. W budynkach wielolokalowych zabrania się prowadzenia hodowli psów lub kotów oraz utrzymywania zwierząt domowych w sposób stwarzający uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi.

§ 21.

1. Na interwencję osób mających poczucie bezpośredniego zagrożenia ze strony psów będących bez dozoru w miejscach publicznych, podejmowane będą działania w trybie przewidzianym art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt(Dz. U. 1997r. Nr 111, poz. 724), jeżeli nie będzie możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia.

2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało odłowione, koszty poniesione przez Gminę związane z odłowieniem i sprawowaniem opieki nad zwierzęciem, oraz zapewnieniem mu w tym czasie opieki weterynaryjnej, zwraca Gminie jego właściciel, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.

§ 22.

Właściciele lub opiekunowie psów mają obowiązek przedstawić do wglądu funkcjonariuszom Policji lub innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Szydłowca aktualne świadectwo szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, a w przypadku posiadania psa rasy uznawanej za agresywną stosowne zezwolenie.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 23.

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich (w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich) na terenach:

1) budownictwa wielolokalowego,

2) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego, przez które rozumie się zabudowę szeregową budynków jednorodzinnych lub grupową zabudowę budynków jednorodzinnych wolnostojących na działkach o powierzchni nie przekraczającej 500 m2,

3) użyteczności publicznej.

2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się prowadzenie małych przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich na potrzeby własne gospodarstwa domowego.

§ 24.

1. W przypadku określonym w § 23 ust. 2 właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania zwierząt gospodarskich we właściwych warunkach sanitarnych i higienicznych, w sposób nieuciążliwy dla otoczenia i właścicieli nieruchomości sąsiednich, szczególnie w zakresie hałasu i uciążliwych zapachów.

2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do usuwania nieczystości powstałych podczas prowadzenia chowu lub hodowli, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Właściciele i użytkownicy zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 25.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni.

§ 26.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości, co najmniej raz w roku. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 27.

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Szydłowca w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 28.

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 29.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 30.

Traci moc uchwała Nr 252/XXXIX/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłowiec.

§ 31.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Jakubowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe