Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1330

Uchwała nr 156/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacji społecznej której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Szydłowiec określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2013 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Jakubowski


Załącznik
do uchwały Nr 156/XXIII/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2013 roku.

WPROWADZENIE

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Szydłowcu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2013 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Szydłowiec.

§ 1.

1. Celami Programu są:

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy, o ochronie zwierząt;

2) zapobieganie bezdomności zwierząt;

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;

4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szydłowcu - współpracując w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko – weterynaryjnym.

3. Realizację działań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą:

1) Samorządowy Zakład Usług Komunalnych ul. Kamienna 70, 26 – 500 Szydłowiec;

2) Podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych i pozbawionych opieki psów i kotów;

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje działające na terenie gminy Szydłowiec, których statutowym celem jest ochrona zwierząt we współpracy z organami gminy;

4) Straż Miejska.

§ 2.

1. W 2013 roku Gmina kontynuować będzie współpracę ze schroniskiem zwierząt w Pabianicach ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice w celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt- to jest takim, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

2. Wszystkie psy trafiające do schroniska poddawane będą zabiegowi sterylizacji lub kastracji, o ile wcześniej nie zostały poddane takiemu zabiegowi.

3. Psy odłowione przez Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu również będą poddawane zabiegowi sterylizacji lub kastracji, a następnie umieszczane w kojcu przeznaczonym wyłącznie dla zwierząt po sterylizacji lub kastracji.

4. Gmina nadal współpracować będzie z fundacją działającą na terenie Gminy Szydłowiec zajmującą się ochroną zwierząt w zakresie: kastracji/sterylizacji zwierząt domowych, poszukiwania nowych właścicieli, dokarmiania zwierząt, propagowania ulotek związanych z ograniczeniem bezdomności zwierząt, prowadzenia edukacji w zakresie ochrony zwierząt- cały rok.

5. Wyłapane bezdomne psy i koty będą przetrzymywane w Tymczasowym Punkcie Przetrzymań Zwierząt do chwili odwiezienia ich do schroniska lub przekazania do adopcji.

6. Planowane jest przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt w miesiącu maju 2013r., oraz ciągłe wyłapywanie zwierząt agresywnych stwarzających szczególne zagrożenie

§ 3.

1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie realizowana jest poprzez:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących wymagających leczenia (po wypadkach drogowych)

3) dokarmianie zwierząt (3 – 5 punktów) według ustalonych miejsc w roku 2012.

§ 4.

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: informowanie o schwytaniu bezdomnego zwierzęcia poprzez stronę www.szydlowiec.pl .

2. Informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska z terenu gminy Szydłowiec.

3. Współpraca z fundacjami ochrony zwierząt w celu wyszukiwania nowych właścicieli (adopcja) – cały rok

§ 5.

1. Usypianie ślepych miotów:

1) usypianie ślepych miotów (na koszt gminy i rozpropagowanie wspólnie z fundacjami działającymi w zakresie ochrony zwierząt o takiej możliwości wśród mieszkańców gminy) – cały rok

2) zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

3) zwłoki uśpionych zwierząt będą odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez firmę zajmującą się utylizacją padłych zwierząt.

§ 6.

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy w odniesieniu do zwierząt domowych realizowane jest poprzez:

1) nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras oraz psów zachowujących się agresywnie w kontakcie z obcymi - także obowiązku prowadzenia na terenach publicznych psa w kagańcu;

2) wypełnianie obowiązków zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłowiec;

§ 7.

1. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

2) współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;

3) udzielenie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami;

4) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szydłowiec na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobieganiu ich bezdomności we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami;

5) propagowanie adopcji zwierząt;

6) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

§ 8.

1. Wyznacza się gospodarstwo rolne Pana Kaminika Tadeusza zam. Jankowice 49, 26 – 500 Szydłowiec, jako gospodarstwo, do którego będą przewożone zwierzęta gospodarskie traktowane niehumanitarnie odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Burmistrza Szydłowca zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724)

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 9.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez podpisanie umowy z lekarzem weterynarii na całodobową opiekę weterynaryjną do końca kwietnia 2013 r.

§ 10.

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina.

2. W budżecie Gminy Szydłowiec na 2013 r. przeznacza się środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w kwocie 60.000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe