Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1331

Uchwała nr 157/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. )oraz art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość okresowych stypendiów sportowych dla zawodników, trenerów lub instruktorów sportu oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w ramach środków finansowych, przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Szydłowiec w danym roku kalendarzowym.

§ 2.

1. Okresowe stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium” ma na celu wspieranie:

1) zawodników szczególnie uzdolnionych, uprawiających daną dyscyplinę sportu w kategorii kadetów młodszych, kadetów starszych, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów, będących medalistami mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, mistrzostw Świata i uczestników Igrzysk Olimpijskich od 13- tego roku życia do 35-tego roku życia,

2) zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych z dopuszczalnym limitem wiekowym dla danej dyscypliny i od 13- tego roku życia do 35-tego roku życia,

3) zawodników szczególnie uzdolnionych, uprawiających dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Paraolimpijskich, będących medalistami mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, mistrzostw Świata i uczestników Igrzysk Paraolimpijskich od 13- tego roku życia,

4) trenerów lub instruktorów sportu, prowadzących szkolenie zawodników klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej tj. w danej klasie rozgrywkowej, w danym wojewódzkim lub okręgowym związku sportowym biorących udział we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

2. Stypendium może być przyznane zawodnikom, zrzeszonym w klubach sportowych lub stowarzyszeniach kultury fizycznej (będących członkami polskich związków sportowych) mających siedzibę i działających na terenie gminy Szydłowiec, które systematycznie realizują program szkolenia sportowego poprzez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową tj. trenerów lub instruktorów sportu, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

3. Stypendium może być przyznane jednemu trenerowi lub instruktorowi sportu realizującemu program szkolenia sportowego w danym klubie sportowym lub stowarzyszeniu kultury fizycznej (będącymi członkami polskiego związku sportowego) mającego siedzibę i działającego na terenie gminy Szydłowiec.

4. W przypadku zawodników szczególnie uzdolnionych, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 uprawiających dyscyplinę sportu brany będzie pod uwagę najwyższy wynik sportowy uzyskany w rywalizacji sportowej pod warunkiem, że w danej kategorii wiekowej i wagowej brało udział minimum: sześciu zawodników lub zawodnik odbył trzy pojedynki (walki).

§ 3.

1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek przedstawiciela klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej, którego jest on członkiem Zarządu zwanych dalej „wnioskodawcą”:

1) w przypadku określonym w § 2 ust.1 pkt 1 i pkt 3 – maksymalnie na okres 10 miesięcy,

2) w przypadku określonym w § 2 ust.1 pkt 2 i pkt 4 – nie więcej niż na 6 miesięcy.

2. Wnioski o stypendium składa się do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu:

1) w przypadku określonym w § 2 ust.1 pkt 1 i pkt 3 - w terminie od 1 do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego na rok następny lub w terminie późniejszym, jeżeli uzyskanie medalu nastąpiło po tej dacie,

2) w przypadku określonym w § 2ust. 1 pkt 2 i pkt 4:

a) w terminie od 1 do 15 grudnia danego roku kalendarzowego na okres od stycznia do czerwca roku następnego;

b) w terminie od 5 do 20 czerwca danego roku kalendarzowego na okres od lipca do grudnia danego roku;

c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach - do 20 sierpnia danego roku kalendarzowego. W tym przypadku stypendium przyznawane jest na okres pozostający do końca roku kalendarzowego.

3. Wnioski o nagrodę lub wyróżnienie składa się do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu:

1) w przypadku określonym w § 11 ust.1 i § 12 ust.1:

a) w terminie do 30 września danego roku kalendarzowego,

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Szydłowca może przyznać nagrodę lub wyróżnienie po zgłoszeniu i zaopiniowaniu przez Komisję w innym terminie niż określony w § 3 ust. 3 pkt 1) lit. a).

4. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 2, zawarte są w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 4 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie,

2) nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 5,

3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dołącza się:

1) w przypadku określonym w § 2 ust.1 pkt 1 i pkt 3:              

a) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej,

b) potwierdzenie za zgodność z oryginałem od organizatora zawodów sportowych lub szczegółowy komunikat końcowy zawodów sportowych określający zajęte miejsce

c) (1-3) przez danego zawodnika w danej kategorii wiekowej i wagowej, a także określający liczbę zawodników lub ilość stoczonych pojedynków (walk), w której brał udział zawodnik w zawodach sportowych,

d) kserokopię licencji zawodnika poświadczonej za zgodność z oryginałem, wydanej przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy w przypadku jej posiadania przez zawodnika,

e) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Burmistrza Szydłowca o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium,

f) w przypadku gdy wniosek dotyczy liczby zawodników powyżej pięciu dołącza się do wniosku dokumenty wskazane w § 3 ust.7 pkt 1 lit. a, c w jednym egzemplarzu.

2) w przypadku określonym w § 2 ust.1 pkt 2:

a) dokument potwierdzający przynależność klubową zawodnika,

b) zgłoszenie zawodnika do rozgrywek ligowych kadry pierwszego zespołu w danej dyscyplinie sportu, potwierdzone przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy,

c) kserokopię licencji zawodnika poświadczonej za zgodność z oryginałem, wydanej przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy w przypadku jej posiadania,

d) komunikat uwzględniający aktualną tabelę rozgrywek ligowych za dane okresy roku kalendarzowego w przypadku określonym w § 3 ust.2 pkt 2,

e) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Burmistrza Szydłowca o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium,

f) w przypadku gdy wniosek dotyczy liczby zawodników powyżej pięciu dołącza się do wniosku dokumenty wskazane w § 3 ust.7 pkt 2 lit. a, b, c, d w jednym egzemplarzu.

3) w przypadku określonym w § 2 ust.1 pkt 4:

a) kserokopię licencji trenera lub instruktora sportu, poświadczonej za zgodność z oryginałem, wydanej przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej uprawnionego do wydawania i uznawania licencji w przypadku jej posiadania przez trenera lub instruktora sportu,

b) pisemne oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej potwierdzające przynależność klubową trenera lub instruktora sportu,

c) zobowiązanie trenera lub instruktora sportu i wnioskodawcy do informowania Burmistrz Szydłowca o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium.

8. Kwota przyznanego stypendium lub nagrody finansowej zaokrąglana jest do pełnych złotych.

9. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc kalendarzowy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca i nie podlega rewaloryzacji.

10. Stypendia i nagrody przyznaje, wstrzymuje i pozbawia Burmistrz Szydłowca na wniosek wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień powołanej przez Burmistrza Szydłowca, zwanej dalej Komisją.

11. Wyróżnienia przyznaje Burmistrz Szydłowca na wniosek wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Komisji.

12. Opinia Komisji nie jest wiążąca dla decyzji Burmistrza Szydłowca dotyczącej przyznania stypendium, nagrody lub wyróżnienia.

13. W skład Komisji wchodzi pięciu członków tj.:

1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Szydłowcu, w tym co najmniej jeden z Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych, wybranych uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu,

2) dwóch przedstawicieli Burmistrza Szydłowca,

3) jeden przedstawiciel Gminnej Rady Sportu w Szydłowcu.

14. Komisję powołuje i odwołuje zarządzeniem Burmistrz Szydłowca i ustala Regulamin pracy Komisji.

15. Kadencja Komisji trwa 3 lata.

16. Przewodniczącego Komisji wyznacza Burmistrz Szydłowca spośród wytypowanego składu Komisji.

17. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 4.

1. Przyznawanie stypendium, nagród i wyróżnień następuje w oparciu o kryteria określone w niniejszej uchwale oraz osiągane wyniki sportowe.

2. Zawodnikowi, trenerowi lub instruktorowi sportu może być przyznane na podstawie postanowień niniejszej uchwały w roku kalendarzowym jedno stypendium sportowe wskazane przez wnioskodawcę.

3. W przypadku otrzymania innego okresowego stypendium lub świadczenia od polskiego związku sportowego jako zawodnik lub trener kadry narodowej pozbawia się zawodnika lub trenera stypendium przewidzianego z budżetu Gminy Szydłowiec.

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 2 ust.1 zawodnikowi przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie jednego korzystniejszego dla danego zawodnika stypendium pod warunkiem złożenia wniosku o stypendium w terminie 14 dni od zakończenia zawodów sportowych, na okres określony w § 3 ust. 1 pkt 1.

5. W przypadku złożenia wniosku o stypendium po terminie wymienionym w ust. 4 wniosek nie będzie rozpatrzony.

§ 5.

1. Stypendium przyznaje, wstrzymuje i pozbawia Burmistrz Szydłowca w drodze decyzji.

2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

3. Od decyzji Burmistrza Szydłowca w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania stypendium, nagrody lub wyróżnienia odwołanie nie przysługuje.

§ 6.

Podstawą wyliczenia wysokości (kwoty) stypendium dla trenera lub instruktora sportu zawodnika lub drużyn osiągających wyniki sportowe jest wysokość (kwota) 100% kwoty bazowej stypendium dla zawodnika, któremu przyznano stypendium zgodnie z § 7 i § 8 i podwyższonego o 20%.

§ 7.

1. W przypadkach określonych w § 2 ust.1 pkt 1 wysokość stypendium miesięcznie, stosuje się następujące wysokości stypendium podane w kwotach brutto w poniższej tabeli:

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM DLA ZAWODNIKÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

KATEGORIA WIEKOWA

SENIORZY

MŁODZIEŻOWCY

JUNIORZY

JUNIORZY MŁODSI, KADECI STARSI
I MŁODSI

UDZIAŁ W IGRZYSKACHOLIMPIJSKICH

1250

900

800

700

MEDAL MISTRZOSTW
ŚWIATA

1000

700

600

550

ZŁOTY MEDAL MISTRZOSTW EUROPY

750

600

500

450

SREBRNY MEDAL MISTRZOSTW EUROPY

650

550

450

400

BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW EUROPY

600

500

400

350

ZŁOTY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI

500

450

350

300

SREBRNY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI

450

400

300

250

BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI

400

350

250

200

2. W przypadkach określonych w § 2 ust.1 pkt 3 wysokość stypendium miesięcznie, stosuje się następujące wysokości stypendium podane w kwotach brutto w poniższej tabeli:

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM DLA ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

UDZIAŁ W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH

1250

MEDAL MISTRZOSTW ŚWIATA

1000

ZŁOTY MEDAL MISTRZOSTW EUROPY

750

SREBRNY MEDAL MISTRZOSTW
EUROPY

650

BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW EUROPY

600

ZŁOTY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI

500

SREBRNY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI

450

BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI

400

§ 8.

1. Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się trenera lub instruktora sportu, przedstawiciela klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o przyznanie stypendium dla zawodnika w przypadku, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2:

1) maksymalna liczba zawodników w zespole w danych dyscyplinach sportu, która może uzyskać stypendium wynosi:

a) piłka nożna - 20 zawodników,

b) tenis stołowy - 5 zawodników,

2) w przypadku dyscypliny sportu w grach zespołowych, nie wskazanej w ust.1 niniejszego paragrafu, ilość zawodników oraz wysokość stypendium określa Burmistrz Szydłowca, po zasięgnięciu opinii Komisji.

2. Do obliczenia wysokości stypendium dla zawodnika, o którym mowa § 2 ust.1 pkt 2, stosuje się następujące wysokości stypendium podane w kwotach brutto w poniższej tabeli:

KLASA ROZGRYWKOWA

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM DLA ZAWODNIKÓW OPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM DLA ZAWODNIKÓW OPRAWIAJĄCYCH TENIS STOŁOWY

MIEJSCE W ROZGRYWKACH LIGOWYCH

MIEJSCE W ROZGRYWKACH LIGOWYCH

1-3

4-8

PONIŻEJ 8

1-2

3-5

PONIŻEJ 5

III LIGA

850

800

750

400

350

300

IV LIGA

650

600

550

250

200

150

KLASA OKRĘGOWA

450

400

350

1) gdzie, odpowiednio dla piłki nożnej:

a) III liga oznacza trzecią klasę rozgrywkową po najwyższej w tej dyscyplinie sportu,

b) IV liga oznacza czwartą klasę rozgrywkową po najwyższej w tej dyscyplinie sportu,

c) klasa okręgowa oznacza piątą klasę rozgrywkową po najwyższej w tej dyscyplinie sportu;

2) gdzie, odpowiednio dla tenisa stołowego:

a) III liga oznacza trzecią klasę rozgrywkową po najwyższej w tej dyscyplinie sportu,

b) IV liga oznacza czwartą klasę rozgrywkową po najwyższej w tej dyscyplinie sportu;

3. W przypadku zawodników, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2, współczynniki określone w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą być na wniosek klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej zwiększone lub obniżone o 30%, czyli kwoty stypendium mogą wynosić 70%, 100% lub 130% stypendium.

4. W terminach określonych w § 3 ust. 2 klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej spełniające kryteria zawarte w niniejszej uchwale może wnioskować o jedno stypendium dla trenera lub instruktora sportu w poszczególnym klubie sportowym lub stowarzyszeniu kultury fizycznej.

5. W przypadku dyscyplin, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, a także dyscyplin nie wymienionych w uchwale, o których mowa § 8 ust. 1 pkt 2, zawodnikom, trenerom i instruktorom sportu występującym w innych klasach rozgrywkowych niż wymienionych w § 7 ust.1 i 2 oraz w § 8 ust. 2, w danym wojewódzkim lub okręgowym związku sportowym, nie będzie przyznane okresowe stypendium sportowe.

§ 9.

1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w przypadku złożenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem, tj.:

1) gdy zawodnik, trener czy instruktor sportu zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego, co zostanie potwierdzone na piśmie przez wnioskodawcę,

2) gdy zawodnik, trener czy instruktor sportu odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia lub rozgrywkach ligowych,

3) gdy zawodnik, trener czy instruktor sportu został zawieszony lub czasowo zdyskwalifikowany w prawach zawodnika, trenera lub instruktora sportu lub przez organ statutowy właściwego polskiego lub okręgowego związku sportowego,

4) gdy władze danego klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej nie podjęły działań zapobiegającym niesportowym zachowaniom kibiców podczas imprez sportowych oraz nie zapewniły bezpieczeństwa uczestnikom podczas organizowania i przeprowadzania zawodów sportowych.

2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyn wymienionych w ust 1, nie krótszy niż jeden miesiąc.

3. Wypłatę stypendium wznawia się na wniosek złożony przez wnioskodawcę, po ustaniu przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.

§ 10.

1. Pozbawia się stypendium w przypadkach złożenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem, tj.:

1) gdy zawodnik, trener czy instruktor sportu nie realizuje programu szkoleniowego,

2) gdy zawodnik, trener czy instruktor sportu wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej,

3) gdy zawodnik, trener czy instruktor sportu, który został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także rażąco naruszył swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem ogólnie przyjęte normy moralne i społeczne oraz szkaluje dobre imię Gminy Szydłowiec lub klubu sportowego, który reprezentuje,

4) zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego.

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

3. W przypadku zaprzestania przez trenera lub instruktora sportu szkolenia zawodników z przyczyn zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

4. Utrata prawa do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1, ust. 2 i ust. 3.

5. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, zawodnik, trener lub instruktor sportu nie powróci do realizacji programu szkolenia, pozbawia się stypendium . Przewiduje się możliwość przedłużenia okresu wypłacania stypendium z przyczyn zdrowotnych w przypadkach uzasadnionych (przewlekła kontuzja, wypadki losowe).

6. W przypadku pozbawienia stypendium zawodnika, trenera lub instruktora sportu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 i 4, wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie stypendium innemu zawodnikowi, trenerowi lub instruktorowi sportu.

7. W przypadku określonym w ust. 6 stypendium przysługuje od kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym wpłynął wniosek i jest wypłacane do końca okresu na jaki poprzedni zawodnik miał przyznane stypendium.

8. Pozbawia się lub nie przyznaje się stypendiów zawodnikom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, zrzeszonym w klubach sportowych lub stowarzyszeniach kultury fizycznej, którzy nie spełnią wymogów zawartych w § 2 ust. 2 począwszy od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym stypendium zostało przyznane.

9. Zawodnik zrzeszony lub niezrzeszony, osoba fizyczna oraz przedstawiciel klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej, trener lub instruktor sportu ma obowiązek w ciągu 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek dotyczących wstrzymania lub pozbawienia stypendium, nagrody lub wyróżnienia poinformować na piśmie Burmistrza Szydłowca o tym fakcie. Burmistrz Szydłowca podejmuje decyzję o pozbawieniu lub wstrzymaniu stypendium, nagrody lub wyróżnienia.

§ 11.

1. Dla zawodników niezrzeszonych (osoby fizyczne nie reprezentujące kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej), będących mieszkańcami Gminy Szydłowiec, osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, mogą być przyznane nagrody lub wyróżnienia sportowe.

2. Wyróżnienie lub nagroda może być przyznana zawodnikowi niezrzeszonemu jeden raz w danym roku kalendarzowym, który dodatkowo:

1) posiada udokumentowane wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,obejmujące ostatnie dwa lata tj. rok bieżący i poprzedni,

2) reprezentuje godną postawę jako zawodnik niezrzeszony reprezentując i promując Gminę Szydłowiec na arenach sportowych,

3) nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy,

4) ukończył 13. rok życia.

3. Ustala się następujące wyróżnienia i nagrody dla zawodników niezrzeszonych,które mogą być zróżnicowane w zależności od poziomu sportowego i wyniku sportowego danego zawodnika:

a) wyróżnienie: dyplom, statuetkę lub puchar,

b) nagrodę: rzeczową lub pieniężną za osiąganie wysokich wyników sportowych, do maksymalnej wysokości (kwoty)1000 zł brutto (tysiąc złotych brutto).

4. Wyróżnienie lub nagroda, o których mowa w ust. 3 będzie wręczona lub wypłacona najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym nagroda lub wyróżnienie zostało przyznane.

5. Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje Burmistrz Szydłowca z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek, złożony przez:

1) wnioskodawcę czyli danego zawodnika niezrzeszonego,

2) radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu nie będących członkami Komisji,

3) Gminną Radę Sportu w Szydłowcu.

6. Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, opiniuje Komisja.

7. Od decyzji Burmistrza Szydłowca nie przysługuje odwołanie.

8. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody dla zawodnika niezrzeszonego powinien zawierać wymagane dane w załączniku nr 4.

§ 12.

1. Ustala się następujące formy wyróżnień i nagród dla osób fizycznych wyróżniających się znaczącymi osiągnięciami w zakresie, o którym mowa w ust. 2 tj. w działalności sportowej na rzecz mieszkańców Gminy Szydłowiec:

a) wyróżnienie: dyplom, statuetkę lub puchar,

b) nagrodę: rzeczową lub pieniężną, do maksymalnej wysokości (kwoty)1000 zł brutto (tysiąc złotych brutto).

2. Wnioskodawca musi udokumentować swój wniosek znaczącymi osiągnięciami konkretnymi działaniami podjętymi na rzecz rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Szydłowiec i na rzecz jej mieszkańców minimum obejmujący okres jednego roku tj. rok poprzedzający złożenie wniosku.

3. Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje Burmistrz Szydłowca z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek, złożony przez:

1) wnioskodawcę czyli osobę wyróżniającą się znaczącymi osiągnięciami w działalności sportowej,

2) radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu nie będących członkami Komisji,

3) Gminną Radę Sportu w Szydłowcu.

4. Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, opiniuje Komisja.

5. Od decyzji Burmistrza Szydłowca nie przysługuje odwołanie.

6. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody dla osoby fizycznej wyróżniającej się znaczącymi osiągnięciami w działalności sportowej, powinien zawierać wymagane dane w załączniku nr 4.

§ 13.

Decyzja Burmistrza Szydłowca w przedmiocie przyznania, wstrzymania i pozbawienia wypłaty stypendium doręcza się wnioskodawcy.

§ 14.

Wykaz zawodników, trenerów czy instruktorów sportu, a także zawodników niezrzeszonych i osób wyróżniających się w działalności sportowej oraz wysokość (kwoty) przyznanych im stypendiów, nagród lub wyróżnień podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec.

§ 15.

Wypłata stypendium następuje w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu lub przelewem na konto wskazane przez stypendystę (w przypadku niepełnoletniego stypendysty na wskazany rachunek bankowy rodzica/prawnego opiekuna).

§ 16.

Traci moc uchwała Nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych zmieniona uchwałą Nr 64/IX/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Jakubowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/XXIII/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO DLA MEDALISTY MISTRZOSTW POLSKI, MISTRZOSTW EUROPY, MISTRZOSTW ŚWIATA, IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH I UCZESTNIKA IGRZYSK OLIMPIJSKICH.

Data wypełnienia wniosku ………………..... na okres od ……….……… do ………..………..

Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).

Wnioski nieczytelne i wypełnione w inny sposób nie b ę d ą rozpatrywane.

Dane wnioskodawcy:

Nazwa klubu (pełna)……………………………………………….………………………..…….…….........………………………………………………………………………….…………….

Adres klubu…………………………………………………………….…………………..…….……...........

Forma prawna i numer w rejestrze klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej

………………………………………………………………………………...…………………………….......................................................................................................................................

Telefon stacjonarny …………………………...., tel. komórkowy………….………….............

Dane osobowe zawodnika, który ubiega si ę o stypendium:

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………...

Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................................

Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto)…………………………………………………………………………..................…………………………………………………..…….…

Adres zameldowania………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………….…….

Miejsce pracy / nauki………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Imiona rodziców………………………………………………………………………………...

NIP ……………………………………. PESEL ……………..………………………………..

Seria i numer dowodu osobistego ..........................................................................................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego zawodnika ………………..………………...……………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………

Urząd Skarbowy (adres)…………………………………………………………..………………………….

Uzasadnienie wniosku:

Zajęte miejsce, zdobyty medal……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

Ranga zawodów……………………………………………...……………….……………………………

Miejsce i data zawodów…………………….………...……………………………………………………....
……………………………………………...….........................................................................................

Dodatkowe uzasadnienie wnioskodawcy.…………………………………………….……………...........………………………………………………………………………………………….………………......………………………………………………………………………………

Informacja o powołaniach do kadry województwa / Polski..………………………...……………………..………………………………………………………………………………….……….………………..........................................................................................................................

Zamierzone cele do osiągnięcia przez zawodnika i klub w okresie pobierania stypendium .…………………………………..................................................................................................

……………………………………………………………………………………….……..……

Dotychczas otrzymywane stypendia i nagrody (źródło i okres pobierania) ....................................................................................................................................

...…………………………………………

/Pieczęć i podpis przedstawiciela klubu lub stowarzyszenia/

Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej.

…..…….........................................................

(Podpis osoby/osób reprezentującej wnioskodawcę)

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej.

2. Komunikat końcowy zawodów z uzyskanym wynikiem sportowym przez zawodnika potwierdzony za zgodność z oryginałem ( z określoną dokładnie liczbą zawodników biorących udział w poszczególnych kategoriach wiekowych i wagowych).

3. Kserokopię licencji zawodnika, poświadczonej za zgodność z oryginałem, wydanej przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy w przypadku jej posiadania przez zawodnika.

4. Zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Burmistrza Szydłowca o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.

5. Kserokopię licencji trenera lub instruktora, poświadczonej za zgodność z oryginałem, wydanej przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej uprawnionego do wydawania i uznawania licencji w przypadku jej posiadania przez trenera lub instruktora.

6. W przypadku gdy wniosek dotyczy liczby zawodników powyżej pięciu dołącza się do wniosku dokumenty wskazane w § 3ust.7 pkt 1) lit. a, c) w jednym egzemplarzu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Szydłowiec, dnia …………………..........

................................................................................

(czytelny podpis zawodnika)

Oświadczam, ze zapoznałem się z kryteriami przyznawania stypendiów sportowych.

Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej.

Szydłowiec, dnia …………………………

........................................................................................

(podpis osoby/ osób reprezentującej wnioskodawcę)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 157/XXIII/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO DLA ZAWODNIKA
UCZESTNICZĄCEGO W ROZGRYWKACH LIGOWYCH LUB WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM

Data wypełnienia wniosku ……………… na okres od ……….….….… do ……………..……

Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).

Wnioski nieczytelne i wypełnione w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Dane wnioskodawcy:

Nazwa klubu (pełna) ………………………………………………...……………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Adres klubu ………………………………………………………………..................................

…………………………………………………………………………………………………...

Forma prawna i numer w rejestrze klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej

………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Telefon stacjonarny …………………….….., tel. komórkowy ……………...………………...

Dane osobowe zawodnika, który ubiega się o stypendium:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….………...

Data i miejsce urodzenia ………………………………………..…….………….……..............

Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto) ……………..………………….

………………………………………………………………………………………………..…

Adres zameldowania……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………….............

Miejsce pracy / nauki…………………………..…………………….………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Imiona rodziców ………………………………………………………….…………………….

NIP ……………………………………..…., PESEL ……………….………………................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego zawodnika ……………………………………….

…………………………………….………………………………………….…………………....

Urząd Skarbowy (adres) …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….......

Osiągnięcia sportowe zawodnika i klubu:

Uprawiana dyscyplina sportu …………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Miejsce uzyskane po zakończeniu sezonu lub rundy w rozgrywkach ligowych seniorów w danej klasie rozgrywkowej………………………………………………………………………

Aktualna klasa rozgrywkowa………………………….………………………………………………………

Dodatkowe uzasadnienie wnioskodawcy .………………………………………….................

……………………………………………………………………………………………….…..

Informacja o powołaniach do kadry Polski. ………………………………………….................

……………………………………………………………………………………………...………...................................................................................................................................................

Zamierzone cele do osiągnięcia przez zawodnika i klub w okresie pobierania stypendium ……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………...

Dotychczas otrzymywane stypendia i nagrody (źródło i okres pobierania)….…………………

…………………………………………………………………………………………………...

Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej.

…..……......................................................

(podpis osoby/osób reprezentującej wnioskodawcę)

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Dokument potwierdzający przynależność klubową zawodnika.

2. Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek ligowych kadry pierwszego zespołu w danej dyscyplinie sportu, potwierdzone przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy.

3. Kserokopię licencji zawodnika, poświadczonej za zgodność z oryginałem, wydanej przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy w przypadku jej posiadania.

4. Komunikat uwzględniający aktualną tabelę rozgrywek ligowych za dane okresy roku kalendarzowego w przypadku określonym w § 3 ust.2 pkt 2.

5. Zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Burmistrza Szydłowca o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium.

6. Kserokopię licencji trenera lub instruktora sportu, poświadczonej za zgodność z oryginałem, wydanej przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej uprawnionego do wydawania i uznawania licencji w przypadku jej posiadania przez trenera lub instruktora sportu.

7. W przypadku gdy wniosek dotyczy liczby zawodników powyżej pięciu dołącza się do wniosku dokumenty wskazane w § 3ust.7 pkt 2) lit. a, b, c, d) w jednym egzemplarzu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Szydłowiec, dnia ……………….……

……………………………………

(czytelny podpis zawodnika)

Oświadczam, że zapoznałem się z kryteriami przyznawania stypendiów sportowych.

Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej.

Szydłowiec, dnia …………………...

……………………………………………

(podpis osoby/osób reprezentującej wnioskodawcę)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 157/XXIII/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO DLA TRENERA LUB INSTRUKTORA SPORTU UCZESTNICZĄCEGO W ROZGRYWKACH LIGOWYCH LUB WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM

Data wypełnienia wniosku ………………… na okres od ……..….…… do ……….……..……

Wniosek należy wypełni ć czytelnie pismem drukowanym (komputerowo, maszynowo lub r ę cznie).

Wnioski nieczytelne i wypełnione w inny sposób nie b ę d ą rozpatrywane.

Dane wnioskodawcy:

Nazwa klubu (pełna) ………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………...

Adres klubu ……………………………………………………..................................................

………………………………………………………………………………………………...…

Forma prawna i numer w rejestrze klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej

…………………………………………………………………………………………………..

Telefon stacjonarny ………………………….., tel. komórkowy …………….………………..

Dane osobowe trenera lub instruktora sportu, który ubiega si ę o stypendium:

Imię i nazwisko …………………………………………………………….…………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………….…….........

Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto) …………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………...

Adres zameldowania…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy ………………………………………………..…………………...............

Miejsce pracy / nauki....................................................................................................................

Imiona rodziców …………………………………………………………………….….............

NIP ………………………………….……. PESEL …..…………..……...……………………

Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………..…………………..........

Nazwa banku i numer rachunku bankowego zawodnika ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Urząd Skarbowy (adres)………………………………………….……………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Uprawiana dyscyplina sportu i aktualna klasa rozgrywkowa w danej kategorii oraz miejsce uzyskane przez zawodnika/ów lub drużynę ………………………….……………………........

…………………………………………………………………………………………………...

Dodatkowe uzasadnienie wnioskodawcy (aktualne efekty pracy trenera lub instruktora sportu) ……………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………...

Zamierzone cele do osiągnięcia przez trenera lub instruktora sportu i klub w okresie pobierania stypendium.……………………………………………....................................................................................................................................................................................................

Numer licencji trenerskich lub instruktorskich………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Dotychczas otrzymywane stypendia i nagrody (źródło i okres pobierania).……………………

…………………………………………………………………………………………………...

Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej.

…..……......................................................

(podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę)

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Zgłoszenie trenera lub instruktora sportu do rozgrywek ligowych kadry pierwszego zespołu w danej dyscyplinie sportu, potwierdzone przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy.

2. Kserokopię licencji trenera lub instruktora sportu, poświadczonej za zgodność z oryginałem, wydanej przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznejuprawnionego do wydawania i uznawania licencji w przypadku jej posiadania przez trenera lub instruktora sportu.

3. Zobowiązanie trenera lub instruktora sportu i wnioskodawcy do informowania Burmistrza Szydłowca o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Szydłowiec, dnia ……………………

……………………………………………

(czytelny podpis trenera lub instruktora sportu)

Oświadczam, że zapoznałem się z kryteriami przyznawania stypendiów sportowych.

Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej.

Szydłowiec, dnia …………………...

…………………........................................

(podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 157/XXIII/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY LUB WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO DLA ZAWODNIKA NIEZRZESZONEGO LUB OSOBY FIZYCZNEJ

Data wypełnienia wniosku …………………………..… na rok ………………….…………..

Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).

Wnioski nieczytelne i wypełnione w inny sposób nie b ę d ą rozpatrywane.

Dane wnioskodawcy:

Dane osobowe (pełne) …………………………………………………….....................................

…………………………………………………………………………………………………...

Adres ………………………………………………………………............................................

…………………………………………………………………………………………………...

Telefon stacjonarny ………..…………………, tel. komórkowy ……..………………….……

Dane osobowe zawodnika lub osoby fizycznej, który ubiega si ę o nagrodę lub wyróżnienie:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………..………..

Data i miejsce urodzenia …………………...……………………………...................................

Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto) …………………………...........

…………………………………………………………………………………………………...

Adres zameldowania…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy …………………………..……………………...........................................

Miejsce pracy / nauki …………………………………..……………………………………….

Imiona rodziców ………………………………………..……………........................................

NIP ……………………………………….., PESEL …….………………………………...…..

Seria i numer dowodu osobistego ………………………………….…………….......................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego zawodnika lub osoby fizycznej …………...…….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Urząd Skarbowy (adres) …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Osi ą gni ę cia sportowe zawodnika lub osoby fizycznej:

Uprawiana dyscyplina sportu (w przypadku zawodnika)………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Osiągnięcia sportowe (w przypadku zawodnika lub osoby fizycznej):…………………………

……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...

Dodatkowe uzasadnienie wnioskodawcy …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

Zamierzone cele do osiągnięcia przez zawodnika lub osoby fizycznej po otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia .…………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Dotychczas otrzymywane nagrody i wyróżnienia (źródło i czas otrzymania).………………....

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej.

…..……........................................................

(podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę)

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty dotyczące zawodnika:

1. Komunikat uwzględniający uzyskanie danego miejsca zawodnika na zawodach sportowych potwierdzony przez organizatora w przypadku zawodnika.

2. Dokumentację potwierdzającą efekty pracy i opis osiągnięć w działalności sportowej w przypadku osoby fizycznej.

3. Zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Burmistrza Szydłowca o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem nagrody lub wyróżnienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Szydłowiec, dnia ………………..…

…………………..……………......

(czytelny podpis zawodnika lub osoby fizycznej)

Oświadczam, że zapoznałem się z kryteriami przyznawania nagród i wyróżnień sportowych.

Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej.

Szydłowiec, dnia …………………..

……………………………………

(podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe