Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1332

Uchwała nr XXVII/280/2012 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn (etap I)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz 1591 z   późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z   2012r., poz. 647) w   związku z   Uchwałą Nr LII/482/2010 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 27 października 2010r. w   sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w   Gminie Nadarzyn i   w związku Uchwałą Nr XX/203/2012 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 30 maja 2012r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr LII/482/2010 oraz po stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn, przyjętego Uchwałą Nr XLIX/439/ 2010 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 16 lipca 2010r. – Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.  

§   1.   1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w   Gminie Nadarzyn (etap I), obejmujący Obszar I, stanowiący działki ewidencyjne nr 54/20 i   54/21, zwany dalej w   treści uchwały „planem”.  

2.   Granice planu, wyznaczono na rysunku planu, sporządzonym w   skali 1:1000, stanowiącym Załącznik nr 1   do niniejszej uchwały i   będącym jej integralną częścią.  

3.   Załaczniki do uchwały stanowią również:  

1)   rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (Załącznik nr 2),  

2)   rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i   zasadach ich finansowania (Załącznik nr 3).  

§   2.   1.   W planie określa się:  

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2)   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego;  

4)   zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i   minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i   sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i   gabaryty obiektów;  

5)   granice i   sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;  

6)   szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem;  

7)   szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy;  

8)   zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemu komunikacji;  

9)   zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej;  

10)   sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów;  

11)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości.  

2.   W planie określa się również sposób usytuowania obiektów budowlanych w   stosunku do dróg oraz minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych.  

3.   W planie nie określa się wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustaleń dotyczących terenów górniczych, szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak ich występowania w   granicach planu.  

§   3.   Następujące ustalenia i   informacje, zgodnie z   zamieszczoną legendą, zostały oznaczone graficznie na rysunku planu:  

1)   granice i   linie rozgraniczające:  

a)   granica obszaru I   objętego planem;  

b)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania;  

c)   numery ewidencyjne działek;  

2)   przeznaczenie terenu – oznaczone na rysunku planu kolorami i   identyfikatorami literowymi: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i   usługi - MN/U;  

3)   elementy kształtowania kompozycji przestrzennej: nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4)   oznaczenia inne:  

a)   wymiarowanie odległości;  

b)   oznaczenie przyległej do granic obszaru planu drogi z   sąsiedniego MPZP.  

§   4.   1.   Ilekroć w   przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, wyznaczające tereny o   różnych przeznaczeniach lub o   różnych zasadach zagospodarowania, w   tym tereny komunikacji;  

2)   liniach zabudowy nieprzekraczalnych – należy przez to rozumieć linie, ograniczające obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w   ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych i   podziemnych, nie będących liniami przesyłowymi i   sieciami uzbrojenia terenu;  

3)   nośniku reklamy – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w   jakiejkolwiek materialnej formie, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną – nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną; przeznaczone do eksponowania reklamy; nie będące znakiem w   rozumieniu przepisów o   znakach i   sygnałach drogowych lub pojazdem samobieżnym;  

4)   planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;  

5)   powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, które pozostają niezabudowane i   nieutwardzone;  

6)   powierzchni użytkowej podstawowej – należy przez to rozumieć część powierzchni użytkowej, przeznaczoną do zaspokajania podstawowych potrzeb wynikających z   funkcji wiodącej budynku, przy czym do powierzchni tej nie wlicza się powierzchni sanitariatów, pomieszczeń technicznych, garaży wbudowanych oraz komunikacji;  

7)   powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię działki zajętą przez budynek; powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię działki;  

do powierzchni zabudowy nie wlicza się:  

a)   powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;  

b)   powierzchni elementów drugorzędnych, w   tym schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;  

c)   powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, w   tym altany nie związane trwale z   gruntem;  

8)   przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć inne przepisy, poza ustawą o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

9)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu - inne niż podstawowe - uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe i   nie będące z   nim w   sprzeczności; funkcja ta nie może zajmować więcej niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce;  

10)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu na określoną funkcję; funkcja ta musi zajmować nie mniej niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce;  

11)   terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu, o   określonym przezna¬czeniu lub określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem literowym;  

12)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Nadarzyn;  

13)   usługach – należy przez to rozumieć miejsca i   obiekty wolnostojące niemieszkalne lub pomieszczenia w   budynkach o   innych funkcjach niż usługowe, w   których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z   wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, a   w szczególności usługi z   zakresu handlu detalicznego, działalności biurowo-administracyjnej, obsługi finansowej, usług zdrowia (za wyjątkiem szpitali), odnowy biologicznej i   opieki społecznej, oświaty i   kultury, gastronomii, zbiorowego zamieszkania, sportu i   rekreacji oraz drobnych usług rzemieślniczych z   wykluczeniem usług o   uciążliwości (również pod względem hałasu i   zanieczyszczenia powietrza), wykraczającej poza granice działki lub działek, do których inwestor posiada tytuł prawny;  

14)   zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, składający się z   dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dwóch segmentów), z   których każdy stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość.  

2.   Inne pojęcia i   określenia użyte w   planie, a   nie zdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące przeznaczenia i   zasad zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U.  

§   5.   Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U, ustala się przeznaczenie terenu:  

1)   przeznaczenie terenu:  

a)   podstawowe: funkcja mieszkaniowa jednorodzinna realizowana jako zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza, usługi, zabudowa gospodarczo – garażowa o   łącznej powierzchni zabudowy do 100m2, miejsca parkingowe;  

b)   dopuszczalne: usługi wbudowane stanowiące do 50% powierzchni całkowitej budynku, w   tym usługi handlu o   powierzchni sprzedaży do 50m2; wbudowana funkcja mieszkaniowa.  

§   6.   Ustala się następujące zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego:  

1)   dotyczące rozmieszczania reklam:  

a)   zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych oraz reklam na budynkach i   obiektach budowlanych, z   wyłączeniem reklam i   szyldów o   powierzchni ekspozycyjnej do 4m2 wyłącznie w   obrębie kondygnacji parteru i   pod warunkiem, że związane są one z   użytkowaniem budynku;  

b)   zakaz umieszczania nośników reklam ze zmienną liczbą powierzchni ekspozycyjnych oraz wykorzystujących światło migające i   pulsujące;  

c)   dopuszczenie lokalizacji nośników reklamy na małych obiektach handlowych w   obrębie ich elewacji o   łącznej powierzchni nie większej niż 15% powierzchni ściany obiektu;  

2)   dotyczące lokalizowania ogrodzeń:  

a)   lokalizowanie ogrodzeń w   liniach rozgraniczających dróg, z   dopuszczeniem ich miejscowego wycofania w   głąb działki w   przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (w tym drzew, urządzeń infrastruktury technicznej) oraz w   miejscach sytuowania bram wjazdowych;  

b)   nakazuje się stosowanie ogrodzeń ażurowych o   minimalnym prześwicie w   przęśle stanowiącym 25% jego powierzchni;  

c)   zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych i   ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych (za wyjątkiem słupków i   cokołów); wysokość cokołu nie może być większa niż 0,6m od poziomu terenu;  

d)   nakazuje się stosowanie ogrodzeń nie wyższych niż 1,8m od poziomu terenu, przy dopuszczeniu lokalnego podwyższenia dla lokalizacji bram, furtek;  

e)   nakazuje się stosowanie podobnych ogrodzeń co najmniej wzdłuż wydzielonego odcinka drogi.  

§   7.   Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   obowiązek ochrony wartości przyrodniczych i   krajobrazowych występujących w   obszarze planu, to znaczy: istniejącej rodzimej wartościowej zieleni wysokiej i   niskiej, fauny, stosunków wodnych – wód powierzchniowych i   podziemnych, ukształtowania terenu, powietrza i   klimatu akustycznego w   oparciu o   przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska i   przyrody;  

2)   nakaz zapewnienia właściwego udziału powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych – zgodnie z   §9 pkt 6;  

3)   zakaz samowolnych zmian poziomu gruntu w   stosunku do działek sąsiednich oraz zmiany stanu wody na gruncie, a   zwłaszcza kierunku odpływu wód opadowych oraz kierunku odpływu ze źródeł, ze szkodą dla gruntów sąsiednich;  

4)   zakaz odprowadzania ścieków komunalnych do wód powierzchniowych, gruntowych i   do gruntu;  

5)   kwalifikację terenu MN/U w   zakresie przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu, w   rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska jako:  

a)   teren „pod zabudowę mieszkaniową” w   przypadku zagospodarowania zabudową mieszkaniową jednorodzinną;  

b)   teren „pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i   młodzieży” w   przypadku zagospodarowania z   zakresu usług oświaty i   kultury;  

c)   teren „na cele mieszkaniowo – usługowe”; w   pozostałych przypadkach;  

6)   obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami w   oparciu o   przepisy odrębne, w   tym dotyczące ochrony środowiska.  

§   8.   Ustala się następujące szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   możliwość scalania i   podziałów działek, zgodnie z   przepisami odrębnymi o   gospodarce nieruchomościami, z   zachowaniem następujących zasad:  

a)   minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:  

-   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 1000m2;  

-   dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej (jeden segment) – 500m2;  

-   dla zabudowy usługowej 3000m2;  

b)   minimalne szerokości frontów działek:  

-   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 20m;  

-   dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (jeden segment) – 14m;  

-   dla zabudowy usługowej – 25m;  

c)   kąt położenia granic działek do linii rozgraniczających dróg w   przedziale 75°-105°.  

§   9.   Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1)   na każdej z   istniejących działek budowlanych lub na działkach obejmujących cały obszar planu dopuszcza się możliwość budowy budynku usługowego wolnostojącego lub budynku usługowego wolnostojącego z   wbudowanym jednym lokalem mieszkalnym;  

2)   na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego jednolokalowego budynku mieszkalnego wolnostojącego lub jednego jednolokalowego segmentu w   zabudowie bliźniaczej;  

3)   maksymalna wysokość:  

a)   dla zabudowy mieszkaniowej i   usługowej – 12m,  

b)   dla zabudowy gospodarczo-garażowej w   przypadku dachów spadzistych – 5m,  

c)   dla zabudowy gospodarczo-garażowej w   przypadku dachów płaskich – 4m;  

4)   maksymalna ilość kondygnacji:  

a)   dla zabudowy mieszkaniowej i   usługowej – 3   (w tym poddasze użytkowe),  

b)   dla zabudowy gospodarczo-garażowej – 1;  

5)   maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej: 50%;  

6)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 40%;  

7)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5;  

8)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;  

9)   w budynku usługowym wolnostojącym lub w   budynku usługowym wolnostojącym z   wbudowanym jednym lokalem mieszkalnym dopuszcza się usługi handlu o   powierzchni sprzedaży do 200m2;  

10)   zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i   dachów;  

11)   kąt nachylenia połaci dachowych: do 45°;  

12)   obsługa komunikacyjna poprzez istniejącą drogę zbiorczą (ul. Młochowską) - poza obszarem planu;  

13)   nakaz lokalizacji miejsc parkingowych na terenie działki własnej według następujących minimalnych wskaźników parkingowych:  

a)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2   miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny;  

b)   dla usług handlu (sklep, punkt usługowy) - 3   miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej podstawowej;  

c)   dla usług wbudowanych - 2   miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej;  

d)   dla usług biurowo - administracyjnych – 25 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni użytkowej podstawowej;  

e)   dla usług finansowych - 4   miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej podstawowej;  

f)   dla usług zdrowia - 2   miejsce parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej podstawowej i   minimum 2   miejsca parkingowe na 1   gabinet;  

g)   dla usług oświaty - 5   miejsc parkingowych na 10 zatrudnionych;  

h)   dla usług kultury - 2   miejsca parkingowe na 10 użytkowników jednocześnie;  

i)   dla usług gastronomicznych - 35 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych;  

j)   dla obiektów zbiorowego zamieszkania - minimum 3   miejsca parkingowe na 100 łóżek;  

k)   dla usług sportu i   rekreacji - 2   miejsca parkingowe na 10 użytkowników jednocześnie;  

14)   nakaz lokalizacji budynków na działce zgodnie z   zasadami określonymi za pomocą nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu.  

§   10.   Ustala się następujące zasady dotyczące modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   lokalizacja sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej w   miejscach dostępnych dla służb eksploatacyjnych zarządców sieci, na terenach gminnych lub Skarbu Państwa;  

2)   zapewnienie rezerwy terenu w   liniach rozgraniczających dróg, zabezpieczającej możliwość budowy sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej: wodociągu rozbiorczego, gazociągu, linii elektroenergetycznych średnich i   niskich napięć, kanalizacji teletechnicznej, przewodów kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń służących odprowadzeniu wód opadowych i   roztopowych, w   tym rowów melioracyjnych, drenaży, kanalizacji deszczowej;  

3)   w przypadku braku możliwości lokalizacji sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z   ustaleniami §10 pkt 1   i 2, dopuszcza się ich lokalizację na terenach o   innym przeznaczeniu;  

4)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę:  

a)   nakaz zaopatrzenia w   wodę poprzez istniejącą lokalną sieć wodociągową, w   tym z   możliwością wykorzystania sieci zlokalizowanej w   granicach planu wzdłuż jego południowej granicy;  

b)   obowiązek zapewnienia możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki straży pożarnej tj. zaopatrzenia w   wodę do celów gaśniczych i   dróg pożarowych;  

5)   w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:  

a)   nakaz objęcia obszaru objętego planem lokalnym systemem kanalizacji w   układzie rozdzielczym;  

b)   obowiązek podłączenia zabudowy do kolektorów sanitarnych i   odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków;  

c)   dopuszczenie, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, zastosowania szczelnych tymczasowych zbiorników na nieczystości, przy nałożeniu obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu;  

d)   zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków;  

6)   w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych:  

a)   nakaz odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych pochodzących z   zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych na terenach usługowych oraz z   dróg i   parkingów – po ich podczyszczeniu przed włączeniem - do zbiorników akumulacyjno - odparowywalnych, do rowów melioracyjnych lub do kanalizacji deszczowej;  

b)   nakaz odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych pochodzących z   terenów zabudowy mieszkaniowej – do gruntu na terenie własnej działki;  

7)   w zakresie zaopatrzenia w   ciepło:  

a)   możliwość wykorzystania sieci gazowej, elektroenergetycznej, paliw płynnych (w tym oleje niskosiarkowe) najmniej szkodliwych dla środowiska lub odnawialnych źródeł energii oraz energii słonecznej jako źródła zaopatrzenia w   ciepło;  

b)   zakaz stosowania systemów grzewczych, opartych o   paliwa stałe nieodnawialne; zakaz nie dotyczy drewna stosowanego w   kominkach;  

8)   w zakresie zaopatrzenia w   gaz:  

a)   możliwość gazyfikacji w   oparciu o   rozbudowę istniejących sieci gazowych, w   tym w   oparciu o   możliwość rozbudowy istniejącego gazociągu średniego ciśnienia zlokalizowanego poza planem, w   kierunku zachodnim od zachodnich jego granic, na skrzyżowaniu ul. Krakowiańskiej i   ul. Młochowskiej  

b)   sieci gazowe powinny spełniać warunki techniczne zgodne z   właściwymi przepisami odrębnymi dotyczącymi sieci gazowych;  

9)   w zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną:  

a)   nakaz zasilania w   energię elektryczną w   oparciu o   rozbudowę istniejących sieci energetycznych napowietrznej i   kablowej średniego i   niskiego napięcia oraz budowę nowych stacji transformatorowych, w   tym z   możliwością wykorzystania sieci energetycznej zlokalizowanej poza granicami planu wzdłuż ul. Młochowskiej;  

b)   zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenie objętym planem;  

10)   w zakresie systemu telekomunikacyjnego:  

a)   możliwość przyłączania nowych abonentów do sieci telekomunikacyjnej w   oparciu o   istniejące i   projektowane linie telekomunikacyjne, w   tym z   możliwością wykorzystania sieci zlokalizowanej poza granicami planu wzdłuż ul. Młochowskiej;  

b)   możliwość sytuowania stacji bazowych i   masztów telefonii cyfrowej;  

c)   brak ograniczeń wysokości masztów nadawczych i   obiektów telefonii cyfrowej;  

11)   w zakresie gospodarki odpadami:  

a)   obowiązek wyposażenia nieruchomości w   odpowiednie pojemniki, służące do gromadzenia odpadów, w   tym zbieranych selektywnie;  

b)   nakaz wywożenia systemem zorganizowanym wszystkich odpadów, wytwarzanych na terenie obszaru objętego planem, przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.  

§   11.   Zabrania się lokalizowania obiektów tymczasowych, nie związanych z   realizacją kubaturowych inwestycji docelowych. Lokalizowanie obiektów tymczasowych możliwe jest jedynie w   obrębie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja docelowa pod warunkiem likwidacji obiektu tymczasowego przed zawiadomieniem właściwego organu o   zakończeniu budowy lub od złożenia wniosku o   udzielenie pozwolenia na użytkowanie.  

§   12.   Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w   wysokości 10% dla terenu MN/U.  

§   13.   Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozalin, Bieliny, Kostowiec w   Gminie Nadarzyn”, uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/453/2002 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 28 czerwca 2002r., opublikowaną w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 221 z   dnia 20 sierpnia 2002r., poz. 5589.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn  


Danuta   Wacławiak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/280/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.jpg

zał Nr 1   do uchw. Nr XXVII mpzp cz wsi Rozalin  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/280/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVII 280 2012 w   spr m pl zag przestrz - Rozalin  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXVII 280 2012 w   spr m pl zag przestrz  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe