Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1333

Uchwała nr XXVII/281/2012 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 338/1 we wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z   2012r., poz. 647), w   związku z   Uchwałą Nr LII/475/2010 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 27 października 2010r. w   sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 338/1 we wsi Strzeniówka w   Gminie Nadarzyn oraz po stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn, przyjętego Uchwałą Nr XLIX/439/2010 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 16 lipca 2010r. – Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.  

§   1.   1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 338/1 we wsi Strzeniówka w   Gminie Nadarzyn, zwany dalej w   treści uchwały „planem”.  

2.   Granice planu wyznaczono na rysunku planu, sporządzonym w   skali 1:1000, stanowiącym Załącznik nr 1   do niniejszej uchwały i   będącym jej integralną częścią.  

3.   Załączniki do uchwały stanowią również:  

1)   rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (Załącznik nr 2);  

2)   rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i   zasadach ich finansowania (Załącznik nr 3).  

§   2.   1.   W planie określa się:  

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2)   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego;  

4)   zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i   minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i   sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i   gabaryty obiektów;  

5)   granice i   sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;  

6)   szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem;  

7)   szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy;  

8)   zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemu komunikacji;  

9)   zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej;  

10)   sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów;  

11)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości.  

2.   W planie określa się również sposób usytuowania obiektów budowlanych w   stosunku do dróg i   innych terenów publicznie dostępnych oraz minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych.  

3.   W planie nie określa się wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustaleń dotyczących terenów górniczych, szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak ich występowania w   granicach planu.  

§   3.   1.   Następujące ustalenia i   informacje, zgodnie z   zamieszczoną legendą, zostały oznaczone graficznie na rysunku planu:  

1)   granice i   linie rozgraniczające:  

a)   granica obszaru objętego planem;  

b)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

c)   linie rozgraniczające tereny dróg w   bezpośrednim sąsiedztwie granic planu;  

d)   numery ewidencyjne działek;  

2)   przeznaczenie terenów – oznaczone na rysunku planu kolorami i   identyfikatorami literowymi:  

a)   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - MN;  

b)   tereny zieleni chronionej - ZN;  

c)   komunikacja: teren przeznaczony na poszerzenie drogi zbiorczej - KD-Z;  

3)   elementy kształtowania kompozycji przestrzennej:  

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

b)   obszar zieleni urządzonej;  

4)   oznaczenia inne:  

a)   wymiarowanie odległości;  

b)   obszar o   złożonych warunkach gruntowych (woda gruntowa powyżej 1m p.p.t.);  

c)   obszary niedrenowane;  

d)   rów melioracyjny objęty ewidencją WZMiUW („Mrówka”);  

e)   KD-E – pas technologiczny dla eksploatacji cieku wodnego;  

5)   oznaczenia planu wynikające z   przepisów odrębnych dotyczące ochrony środowiska i   przyrody: Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej;  

6)   infrastruktura techniczna:  

a)   istniejąca linia energetyczna średniego napięcia;  

b)   granica pasa technologicznego linii energetycznej.  

2.   Dla obszaru planu obowiązują ustalenia ogólne, a   dla poszczególnych terenów wybrane ustalenia ogólne i   ustalenia szczegółowe zawarte w   Rozdziale III niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Ilekroć w   przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, wyznaczające tereny o   różnych przeznaczeniach lub o   różnych zasadach zagospodarowania, w   tym tereny komunikacji;  

2)   nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie, ograniczające obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, budowli naziemnych i   podziemnych, nie będących liniami przesyłowymi i   sieciami uzbrojenia terenu;  

3)   nośniku reklamy – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w   jakiejkolwiek materialnej formie, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną – nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną; przeznaczone do eksponowania reklamy; nie będące znakiem w   rozumieniu przepisów o   znakach i   sygnałach drogowych lub pojazdem samobieżnym;  

4)   planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;  

5)   powierzchni biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, które pozostają niezabudowane i   nieutwardzone;  

6)   powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię działki zajętą przez budynek; powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię działki; do powierzchni zabudowy nie wlicza się:  

a)   powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;  

b)   powierzchni elementów drugorzędnych, w   tym schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;  

c)   powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, w   tym altany nie związane trwale z   gruntem;  

7)   przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć inne przepisy, poza ustawą o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

8)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu - inne niż podstawowe - uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe i   nie będące z   nim w   sprzeczności; funkcja ta nie może zajmować więcej niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce;  

9)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu na określoną funkcję; funkcja ta musi zajmować nie mniej niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce;  

10)   sięgaczu dojazdowym – należy przez to rozumieć wysuniętą część działki, przez którą odbywa się dostęp z   działki budowlanej do drogi, przy czym szerokość sięgacza nie stanowi frontu działki budowlanej;  

11)   terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu, o   określonym przezna¬czeniu lub określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem literowym;  

12)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Nadarzyn;  

13)   usługach wbudowanych – należy przez to rozumieć pomieszczenia w   budynkach o   innych funkcjach niż usługowe, w   których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z   wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, a   w szczególności usługi z   zakresu handlu detalicznego, działalności biurowo-administracyjnej, obsługi finansowej, usług zdrowia, odnowy biologicznej lub innej działalności z   wykluczeniem usług o   uciążliwości (również pod względem hałasu i   zanieczyszczenia powietrza), wykraczającej poza granice działki, do których inwestor posiada tytuł prawny; usługi te nie mogą stanowić więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku;  

14)   zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, składający się z   dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dwóch segmentów), z   których każdy stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość.  

2.   Inne pojęcia i   określenia użyte w   planie, a   nie zdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia i   zasad zagospodarowania obszaru.  

§   5.   Ustala się, że znaczna część obszaru objętego planem zostanie niezabudowana z   przeznaczeniem na funkcje zieleni chronionej, stanowiącej fragment większego kompleksu cennego pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Pozostała część obszaru planu przeznaczona zostanie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, realizowaną wraz z   towarzyszącą zabudową gospodarczą, garażową i   techniczną, stosownie do innych zapisów planu i   przepisów odrębnych.  

§   6.   Ustala się następujące zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego:  

1)   dotyczące rozmieszczania reklam:  

a)   zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych oraz reklam na budynkach i   obiektach budowlanych, z   wyłączeniem reklam i   szyldów o   powierzchni ekspozycyjnej do 2m2 wyłącznie w   obrębie kondygnacji parteru i   pod warunkiem, że związane są one z   użytkowaniem budynku;  

b)   zakaz umieszczania nośników reklam ze zmienną liczbą powierzchni ekspozycyjnych oraz wykorzystujących światło migające i   pulsujące;  

2)   dotyczące lokalizowania ogrodzeń:  

a)   lokalizowanie ogrodzeń w   liniach rozgraniczających dróg, z   dopuszczeniem ich miejscowego wycofania w   głąb działki w   przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (w tym drzew, urządzeń infrastruktury technicznej) oraz w   miejscach sytuowania bram wjazdowych;  

b)   nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o   minimalnym prześwicie w   przęśle stanowiącym 25% jego powierzchni;  

c)   zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i   ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych (za wyjątkiem słupków i   cokołów); wysokość cokołu nie może być większa niż 0,6m od poziomu terenu;  

d)   nakaz stosowania ogrodzeń nie wyższych niż 1,8m od poziomu terenu, przy dopuszczeniu lokalnego podwyższenia dla lokalizacji bram, furtek;  

e)   nakaz stosowania przy powierzchni terenu przejść ekologicznych w   formie otworów wielkości nie mniejszej niż 15cmx15cm, w   odstępach nie mniejszych niż 10m;  

f)   dopuszcza się lokalizowanie ogrodzeń wzdłuż rowu melioracyjnego „Mrówka” w   nieprzekraczalnej odległości 6m od górnej krawędzi skarpy rowu, a   wzdłuż innych rowów otwartych - w   odległości 1,5m.  

§   7.   Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   obowiązek ochrony całego obszaru objętego planem ze względu na położenie w   strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z   przepisami odrębnym dotyczącymi ochrony środowiska i   przyrody;  

2)   obowiązek ochrony wartości przyrodniczych i   krajobrazowych występujących w   obszarze planu, to znaczy: istniejącej rodzimej wartościowej zieleni wysokiej i   niskiej z   zastrzeżeniem §10 pkt 3   lit. d) oraz §11 pkt 9   lit. d), fauny, stosunków wodnych – wód powierzchniowych i   podziemnych, ukształtowania terenu, powietrza i   klimatu akustycznego w   oparciu o   przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska i   przyrody;  

3)   nakaz zapewnienia właściwych udziałów powierzchni biologicznie czynnych na działkach budowlanych zgodnie z   ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;  

4)   zakaz lokalizacji obiektów i   urządzeń, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z   przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska i   przyrody - z   wyłączeniem infrastruktury technicznej;  

5)   w przypadku lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z   przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska i   przyrody - na etapie wydawania decyzji środowiskowej nakaz wybrania wariantu najbardziej korzystnego dla środowiska;  

6)   zakaz samowolnych zmian poziomu gruntu w   stosunku do działek sąsiednich oraz zmiany stanu wody na gruncie, a   zwłaszcza kierunku odpływu wód opadowych oraz kierunku odpływu ze źródeł, ze szkodą dla gruntów sąsiednich;  

7)   zakaz odprowadzania ścieków komunalnych do wód powierzchniowych, gruntowych i   do gruntu;  

8)   nakaz zachowania ciągłości i   drożności systemu rowów melioracyjnych;  

9)   kwalifikację terenu MN w   zakresie przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu jako „terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, w   rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;  

10)   obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami w   oparciu o   przepisy odrębne w   tym dotyczące ochrony środowiska.  

§   8.   Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1)   maksymalną i   minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną powierzchnię zabudowy na działkach budowlanych, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz maksymalną wysokość zabudowy, które zostały określone w   ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;  

2)   nakaz lokalizacji miejsc parkingowych na terenie działki własnej według następujących minimalnych wskaźników parkingowych:  

a)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2   miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny;  

b)   dla usług wbudowanych - 2   miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej;  

3)   dla harmonijnego rozwoju obszaru, zgodnie z   zasadami ładu przestrzennego:  

a)   nakaz sytuowania nowej zabudowy zgodnie z   zasadami określonymi za pomocą wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

b)   o ile na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy, nakaz lokalizacji budynków na działce od strony drogi publicznej i   wewnętrznej – w   odległości co najmniej 6m od linii rozgraniczającej;  

c)   dla segmentu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej dopuszcza się lokalizację zabudowy we wschodniej linii rozgraniczającej teren MN tzn. w   granicy z   sąsiednią działką.  

4)   dla działki budowlanej dopuszcza się łączne zbilansowanie powierzchni biologicznie czynnych na terenie MN i   na terenie ZN, pod warunkiem zachowania łącznej wielkości powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% w   stosunku do powierzchni całej działki.  

§   9.   Ustala się następujące szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   możliwość scalania i   podziałów działek, zgodnie z   przepisami odrębnymi o   gospodarce nieruchomościami, z   zachowaniem następujących zasad:  

a)   minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:  

-   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2000m2;  

b)   minimalne szerokości frontów działek:  

-   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 20m;  

c)   kąt położenia granic działek do linii rozgraniczających dróg w   przedziale 75°-105°.  

§   10.   Ustala się następujące zasady dotyczące kształtowania systemu komunikacji:  

1)   obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem poprzez istniejącą drogę zbiorczą (ul. Pruszkowską) przylegającą do wschodniej granicy planu, której fragment terenu przeznaczony na poszerzenie i   urządzenie tej drogi został wyznaczony na rysunku planu i   oznaczony symbolem KD-Z;  

2)   dopuszcza się zachowanie i   wykorzystanie istniejącego sięgacza dojazdowego stanowiącego część obszaru objętego planem;  

3)   w zakresie kształtowania przestrzeni dróg:  

a)   nakaz zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z   dróg przez osoby niepełnosprawne, w   szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;  

b)   dopuszczenie lokalizowania w   przestrzeni drogowej kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej, w   sposób nie ograniczający możliwości korzystania z   dróg;  

c)   zakaz lokalizacji ogrodzeń w   terenie drogowym wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, nie dotyczy to pachołków i   barierek służących zapewnieniu bezpieczeństwa i   porządku użytkowania dróg i   chodników;  

d)   możliwość skracania wysokości lub usuwania drzew i   krzewów na terenach dróg.  

§   11.   Ustala się następujące zasady dotyczące modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   lokalizacja sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej w   miejscach dostępnych dla służb eksploatacyjnych zarządców sieci, na terenach gminnych lub Skarbu Państwa;  

2)   zapewnienie rezerwy terenu w   liniach rozgraniczających dróg, zabezpieczającej możliwość budowy sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej: wodociągu rozbiorczego, gazociągu, linii elektroenergetycznych średnich i   niskich napięć, kanalizacji teletechnicznej, przewodów kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń służących odprowadzeniu wód opadowych i   roztopowych, w   tym rowów melioracyjnych, drenaży, kanalizacji deszczowej;  

3)   w przypadku braku możliwości lokalizacji sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z   ustaleniami §11 pkt 1   i 2, dopuszcza się ich lokalizację na terenach o   innym przeznaczeniu;  

4)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę:  

a)   nakaz zaopatrzenia w   wodę poprzez istniejącą lokalną sieć wodociągową;  

b)   dopuszczenie zaopatrzenia w   wodę z   własnych ujęć wody, do czasu wybudowania sieci wodociągowej;  

c)   obowiązek zapewnienia możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki straży pożarnej tj. zaopatrzenia w   wodę do celów gaśniczych;  

5)   w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:  

a)   nakaz objęcia obszaru objętego planem lokalnym systemem kanalizacji w   układzie rozdzielczym;  

b)   obowiązek docelowego podłączenia zabudowy do sieci kanalizacji sanitarnej i   odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków;  

c)   dopuszczenie, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, zastosowania szczelnych tymczasowych zbiorników na nieczystości przy nałożeniu obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu;  

d)   zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków;  

6)   w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych:  

a)   nakaz odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych pochodzących z   zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych z   dróg i   parkingów – po ich podczyszczeniu przed włączeniem - do zbiorników akumulacyjno –odparowywalnych, rowów melioracyjnych po uzgodnieniu z   zarządcą rowu lub kanalizacji deszczowej;  

b)   nakaz odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych pochodzących z   terenów zabudowy mieszkaniowej – do gruntu na terenie własnej działki;  

7)   w zakresie zaopatrzenia w   ciepło:  

a)   możliwość wykorzystania sieci gazowej, elektroenergetycznej, paliw płynnych (w tym oleje niskosiarkowe) najmniej szkodliwych dla środowiska lub odnawialnych źródeł energii oraz energii słonecznej jako źródła zaopatrzenia w   ciepło;  

b)   zakaz stosowania systemów grzewczych, opartych o   paliwa stałe nieodnawialne; zakaz nie dotyczy drewna stosowanego w   kominkach;  

8)   w zakresie zaopatrzenia w   gaz:  

a)   możliwość gazyfikacji w   oparciu o   rozbudowę istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia zlokalizowanych poza granicami planu wzdłuż ul. Dziewanny i   ul. Sasanki;  

b)   sieci gazowe powinny spełniać warunki techniczne zgodne z   właściwymi przepisami odrębnymi dotyczącymi sieci gazowych;  

9)   w zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną:  

a)   nakaz zasilania w   energię elektryczną w   oparciu o   rozbudowę istniejących sieci energetycznych napowietrznej i   kablowej średniego i   niskiego napięcia oraz budowę nowych stacji transformatorowych, w   tym z   możliwością wykorzystania napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej w   granicach planu wzdłuż ul. Pruszkowskiej;  

b)   możliwość zachowania istniejących linii i   urządzeń elektroenergetycznych z   dopuszczeniem ich modernizacji i   rozbudowy, na warunkach nie powodujących zwiększenia uciążliwości dla otoczenia;  

c)   nakaz przebudowy urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z   projektowanym zagospodarowaniem terenu, zgodnie z   przepisami odrębnymi prawa energetycznego;  

d)   możliwość skracania wysokości lub usuwania drzew i   krzewów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w   obszarach chronionych;  

e)   zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenie objętym planem;  

10)   w zakresie systemu telekomunikacyjnego:  

a)   możliwość przyłączania nowych abonentów do sieci telekomunikacyjnej w   oparciu o   istniejące i   projektowane linie telekomunikacyjne, w   tym z   możliwością wykorzystania sieci biegnącej poza planem przez tereny położone po przeciwnej stronie ul. Pruszkowskiej;  

b)   możliwość sytuowania stacji bazowych i   masztów telefonii cyfrowej;  

c)   brak ograniczeń wysokości masztów nadawczych i   obiektów telefonii cyfrowej;  

11)   w zakresie gospodarki odpadami:  

a)   obowiązek wyposażenia nieruchomości w   odpowiednie pojemniki, służące do gromadzenia odpadów, w   tym zbieranych selektywnie;  

b)   nakaz wywożenia systemem zorganizowanym wszystkich odpadów, wytwarzanych na terenie obszaru objętego planem, przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.  

§   12.   Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w   jego użytkowaniu:  

1)   dla obszarów o   złożonych warunkach gruntowych (z poziomem wody gruntowej powyżej 1m p.p.t.):  

a)   nakaz zagospodarowania terenów zgodnie z   przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska i   przyrody oraz geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych;  

b)   nakaz prowadzenia wszelkiego koniecznego uzbrojenia w   płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych;  

c)   zakaz podpiwniczania obiektów;  

2)   dla obszarów zdrenowanych i   z urządzeniami melioracyjnymi:  

a)   nakaz przebudowy lub likwidacji urządzeń drenarskich przed przystąpieniem do zagospodarowania obszaru, w   tym przed realizacją inwestycji liniowych; zgodnie z   przepisami odrębnymi prawa wodnego i   dotyczącymi urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;  

b)   nakaz zachowania istniejących rowów melioracyjnych zgodnie z   przepisami odrębnymi prawa wodnego, z   zastrzeżeniem lit. c);  

c)   w przypadku kolizji z   projektowanym zagospodarowaniem terenów dopuszczenie likwidacji lub przebudowy, w   tym przeniesienia na granice działki i   przekrycia rowów melioracyjnych, w   przypadku braku możliwości likwidacji wynikającej z   ich funkcjonowania;  

d)   nakaz zapewnienia dostępu do rowów melioracyjnych dla służb odpowiedzialnych za ich eksploatację poprzez przeznaczenie fragmentów terenów położonych obustronnie wzdłuż rowu melioracyjnego „Mrówka”, na organizację pasa technologicznego KD-E, o   szerokości nie mniejszej niż 6m;  

e)   nakaz odsunięcia zabudowy od rowów melioracyjnych zgodnie z   liniami zabudowy naniesionymi na rysunku planu, a   ogrodzeń zgodnie z   §6 pkt 2   lit. f);  

3)   dla obszarów zlokalizowanych w   granicach pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV (w odległości po 5m od osi linii w   każdą stronę):  

a)   zagospodarowanie terenów zgodnie z   przepisami odrębnymi prawa energetycznego;  

b)   zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych;  

c)   w przypadku likwidacji lub przebudowy linii na kablową ograniczenia w   realizacji zagospodarowania terenu tracą moc.  

§   13.   Zabrania się lokalizowania obiektów tymczasowych, nie związanych z   realizacją kubaturowych inwestycji docelowych. Lokalizowanie obiektów tymczasowych możliwe jest jedynie w   obrębie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja docelowa pod warunkiem likwidacji obiektu tymczasowego przed zawiadomieniem właściwego organu o   zakończeniu budowy lub od złożenia wniosku o   udzielenie pozwolenia na użytkowanie.  

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów  

§   14.   Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu:  

a)   podstawowe: funkcja mieszkaniowa jednorodzinna realizowana jako zabudowa wolnostojąca lub jako jeden segment w   zabudowie bliźniaczej; zabudowa gospodarczo – garażowa o   łącznej powierzchni zabudowy do 100m2; miejsca parkingowe;  

b)   dopuszczalne: usługi wbudowane, w   tym usługi handlu o   powierzchni sprzedaży do 50m2; pas technologiczny dla eksploatacji rowu melioracyjnego „Mrówka”;  

2)   następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a)   minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 2000m2;  

b)   maksymalną wysokość:  

-   dla zabudowy mieszkaniowej – 9,5m;  

-   dla zabudowy gospodarczo-garażowej w   przypadku dachów spadzistych - 5m;  

-   dla zabudowy gospodarczo-garażowej w   przypadku dachów płaskich - 4m;  

c)   maksymalną liczbę kondygnacji:  

-   dla zabudowy mieszkaniowej – 2   (w tym poddasze użytkowe);  

-   dla zabudowy gospodarczo-garażowej – 1   kondygnacja;  

d)   maksymalną powierzchnię zabudowy na działce budowlanej – 20%;  

e)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działce – 80%, z   zastrzeżeniem §8 pkt 4;  

f)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4;  

g)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;  

h)   nakaz zagospodarowania fragmentu terenu, pomiędzy górną krawędzią skarpy rowu a   linią zabudowy, wskazanego na rysunku planu, zielenią urządzoną z   zachowaniem dostępu do cieku wodnego;  

i)   na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego jednolokalowego budynku mieszkalnego wolnostojącego lub jednego jednolokalowego segmentu w   zabudowie bliźniaczej;  

j)   zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i   dachów;  

k)   kąt nachylenia połaci dachowych: do 45°;  

l)   lokalizację zabudowy - ustalenia zgodne z   §8 pkt 3;  

m)   zasady rozmieszczania reklam – ustalenia zgodne z   §6 pkt 1;  

n)   realizacja ogrodzeń – ustalenia zgodne z   §6 pkt 2;  

3)   następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

a)   w zakresie ochrony Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - ustalenia zgodne z   §7 pkt 1, 4   i 5;  

b)   w zakresie ochrony zieleni - ustalenia zgodne z   §7 pkt 2   i 3;  

c)   w zakresie ochrony wód - ustalenia zgodne z   §7 pkt 2, 7   i 8;  

d)   w zakresie ochrony gleby - ustalenia zgodne z   §7 pkt 2   i 7;  

e)   w zakresie ochrony przed hałasem - ustalenia zgodne z   §7 pkt 2   i 9;  

4)   następujące szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w   jego użytkowaniu:  

a)   dla obszarów o   złożonych warunkach gruntowych - ustalenia zgodne z   §12 pkt 1;  

b)   dla obszarów położonych w   pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 15kV - ustalenia zgodne z   §12 pkt 3;  

5)   następujące zasady obsługi komunikacyjnej:  

a)   drogi i   obsługa komunikacyjna - ustalenia zgodne z   §10;  

b)   wskaźniki parkingowe – ustalenia zgodne z   §8 pkt 2;  

c)   ustala się przeznaczenie fragmentu terenu, położonego wzdłuż rowu melioracyjnego „Mrówka”, na organizację pasa technologicznego KD-E, o   szerokości nie mniejszej niż 6m, dla eksploatacji cieku wodnego;  

6)   zasady wyposażenia terenu w   infrastrukturę techniczną - ustalenia zgodne z   §11;  

7)   zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów – ustalenia zgodne z   §13.  

§   15.   Dla terenu zieleni chronionej, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN, ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu: tereny zieleni chronionej z   wodami powierzchniowymi w   postaci istniejących i   projektowanych cieków i   oczek wodnych, z   dopuszczeniem obiektów z   zakresu urządzeń wodnych m.in. mostków i   kładek pieszych, obiektów małej architektury, terenowych obiektów i   urządzeń rekreacyjnych oraz sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej i   pasa technologicznego dla eksploatacji rowu melioracyjnego „Mrówka”;  

2)   następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a)   dopuszcza się budowę obiektów małej architektury i   rekreacji typu altany, pergole itp. nietrwale związanych z   gruntem;  

b)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na terenie ZN – 95%;  

c)   zakaz lokalizacji reklam;  

d)   realizacja ogrodzeń – ustalenia zgodne z   §6 pkt 2;  

3)   następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

a)   nakaz ochrony zieleni zgodnie z   przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska i   przyrody;  

b)   w zakresie ochrony Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - ustalenia zgodne z   §7 pkt 1, 4   i 5;  

5)   następujące zasady obsługi komunikacyjnej:  

a)   obsługa komunikacyjna - ustalenia zgodne z   §10 pkt. 1   i 2;  

b)   ustala się przeznaczenie fragmentu terenu, położonego wzdłuż rowu melioracyjnego „Mrówka”, na organizację pasa technologicznego KD-E, o   szerokości nie mniejszej niż 6m, dla eksploatacji cieku wodnego.  

§   16.   Dla terenu komunikacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-Z, ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu: teren przeznaczony na poszerzenie i   urządzenie publicznej drogi zbiorczej, z   dopuszczeniem sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej, o   ile nie stworzy to zagrożenia dla ruchu drogowego;  

2)   wskaźniki zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji reklam;  

3)   następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

a)   w zakresie ochrony Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - ustalenia zgodne z   §7 pkt 1, 4   i 5;  

b)   w zakresie ochrony zieleni - ustalenia zgodne z   §7 pkt 2;  

c)   w zakresie ochrony gleby - ustalenia zgodne z   §7 pkt 2   i 7;  

4)   zasady kształtowania systemu komunikacji - ustalenia zgodne z   §10 pkt. 3.  

§   17.   Ustala się stawki procentowe, służące naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w   wysokości: 5% dla terenu MN oraz 1% dla terenów ZN i   KD-Z.  

§   18.   Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Strzeniówka w   Gminie Nadarzyn (etap II)”, uchwalonego Uchwałą Nr X/71/2007 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 30 maja 2007r., opublikowaną w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   dnia 12 lipca 2007r. Nr 132, poz. 3478.  

§   19.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.  

§   20.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn  


Danuta   Wacławiak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/281/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.jpg

zał nr 1   do uchw. Nr XXVII 281 12 MPZP strzeniowka  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/281/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załacznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVII 281 2012 w   spr m pl zag przestrz - Strzeniówka 338 1  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/281/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik3.doc

Załacznik Nr 3   do Uchwały Nr XXVII 281 2012 w   spr m pl zag przestrz - Strzeniówka 338 1  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe