Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1335

Uchwała nr XXVIII/302/2012 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie przyznawania pomocy na dożywianie, określenie kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia przyznawane w tym zakresie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) w   związku z   art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 29 grudnia 2005 r. o   ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania „ ( Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm. ) oraz art. 17 ust. 1   pkt 14, art. 41 pkt 2, art. 48 ust. 4   i 5   , art. 96 ust. 2   i 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej ( Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm. ) – Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:  

§   1.   Pomoc w   zakresie dożywiania może być przyznana :  

1)   dzieciom uczęszczającym do żłobka lub przedszkola,  

2)   uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,  

3)   świadczenia rzeczowego w   postaci produktów żywnościowych.  

§   2.   Pomoc w   zakresie dożywiania może przyjąć formę :  

1)   posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,  

2)   świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,  

3)   świadczenia rzeczowego w   postaci produktów żywnościowych.  

§   3.   1.   Do udzielania pomocy w   zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o   pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z   pomocy społecznej.  

2.   Przyznanie pomocy następuje w   drodze decyzji kierownika ośrodka, na podstawie wniosku zgłoszonego przez osobę zainteresowaną, Dyrektora szkoły, żłobka lub przedszkola, a   także pracownika socjalnego.  

§   4.   Pomoc, o   której mowa w   § 2   przyznawana jest nieodpłatnie osobom i   rodzinom wymienionym w   § 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, o   którym mowa odpowiednio w   art. 8   ust. 1   i 2   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   5.   1.   Pomoc w   zakresie dożywiania może być przyznana odpłatnie, jeżeli dochód przekracza kryterium , o   którym mowa w   § 4.  

2.   Wysokość zwrotu określa poniższa tabela:  

infoRgrafika

§   6.   1.   Wysokość kwot podlegających zwrotowi oraz tryb dokonywania zwrotu wydatków na świadczenia ustalane są w   decyzji kierownika ośrodka. Zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy ośrodka.  

2.   Osoby korzystające z   gorącego posiłku wnoszą opłaty w   rozliczeniach miesięcznych, z   dołu za dany miesiąc na zasadach określonych w   decyzji.  

§   7.   W przypadkach wyjątkowych, niezależnie od zwrotu wydatków określonych w   niniejszej uchwale, a   zwłaszcza gdy zwrot wydatków stanowiłby nadmierne obciążenie lub też zniweczyłoby skutki udzielonej pomocy, kierownik ośrodka, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego, może odstąpić od żądania zwrotu wydatków w   całości lub w   części.  

§   8.   Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Nadarzynie.  

§   9.   Traci moc Uchwała Nr XXXIV/620/2005 z   dnia 2   marca 2005 r. w   sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową( w   tym dożywianie ), zasiłki celowe i   okresowe przyznawanych pod warunkiem zwrotu będących w   zakresie zadań własnych gminy.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn  


Danuta   Wacławiak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe