Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1336

Uchwała nr XXVIII/303/2012 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym, ( t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 96 ust. 2   i 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2009 r. Nr 175 poz.1362 ze zm. ) - Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje :  

§   1.   1.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o   dochodach przekraczających odpowiednie kryterium dochodowe określone w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej, może być przyznana pomoc w   formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego lub pomocy rzeczowej pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową.  

2.   Pomoc, o   której mowa w   ust.1 może być przyznana na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, w   szczególności na cele wymienione w   art.39 ustawy o   pomocy społecznej.  

3.   Pomoc zwrotna może być przyznana raz na kwartał w   przypadku zasiłku celowego, a   raz w   roku na czas nie dłuższy niż trzy miesiące w   przypadku zasiłku okresowego.  

§   2.   Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty przyznanej pomocy jest uzależniona od procentowo określonej wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z   poniższą tabelą:  

infoRgrafika

§   3.   1.   Zwrot udzielonej pomocy może nastąpić jednorazowo lub w   ratach.  

2.   Pracownik socjalny ośrodka na podstawie wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą, dochodową i   majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o   świadczenie zwrotne i   wnioskuje w   jakim zakresie i   jaka część wydatków podlega zwrotowi.  

§   4.   1.   Obowiązek zwrotu kwot udzielonej pomocy oraz wysokość podlegająca jednorazowemu zwrotowi wraz z   terminem jej zwrotu lub wysokość rat i   terminy ich zwrotu ustala się każdorazowo w   indywidualnej decyzji administracyjnej o   przyznaniu świadczenia.  

2.   Zwrot udzielonej pomocy następuje w   sposób wskazany w   decyzji, o   której mowa w   ust. 1.  

3.   W przypadku nie wywiązania się z   nałożonego decyzją obowiązku zwrotu, należności z   tego tytułu podlegają ściągnięciu w   trybie przepisów o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji.  

§   5.   W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w   całości lub w   części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, kierownik ośrodka, na wniosek pracownika socjalnego lub zainteresowanej osoby może odstąpić od żądania takiego zwrotu.  

§   6.   Możliwości i   zakres udzielania pomocy podlegającej zwrotowi uzależnia się od środków finansowych przeznaczonych na ten cel w   planie finansowym ośrodka.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Nadarzynie.  

§   8.   Traci moc Uchwała Nr XXXIV/620/2005 z   dnia 2   marca 2005 r. w   sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową( w   tym dożywianie ), zasiłki celowe i   okresowe przyznawanych pod warunkiem zwrotu będących w   zakresie zadań własnych gminy.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn  


Danuta   Wacławiak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe