Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1337

Uchwała nr XXVIII/304/2012 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 50 ust. 6   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm. ) - Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje :  

Warunki przyznawania świadczenia.  

§   1.   1.   Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w   zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zlecaną przez lekarza pielęgnację oraz w   miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z   otoczeniem.  

2.   Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z   rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w   szczególności pielęgnację, rehabilitację fizyczną, przystosowanie do funkcjonowania w   społeczeństwie, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

3.   Uprawnienie do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych musi wynikać z   potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia, lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę na podstawie odrębnych przepisów do otrzymania takiej usługi.  

§   2.   Pomoc w   formie usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania przysługuje :  

1)   Osobie samotnej, która z   powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a   jest jej pozbawiona.  

2)   Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a   rodzina, a   także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  

§   3.   Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się w   formie decyzji administracyjnej w   oparciu o   przeprowadzony wywiad środowiskowy określający sytuację życiową, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby lub z   urzędu.  

§   4.   Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na czas, na jaki niezbędne jest świadczenie tych usług w   zakresie ustalonym w   drodze wywiadu środowiskowego lub na podstawie stosowanego zaświadczenia lekarskiego.  

§   5.   Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna, każdorazowo potwierdzaną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.  

Odpłatność za usługi  

§   6.   1.   Koszt 1   godziny usługi opiekuńczej i   specjalistycznej usługi opiekuńczej wynika z   umowy zawartej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w   Nadarzynie z   podmiotem realizującym usługi.  

2.   Odpłatność za usługi ustala się w   zależności od kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w   rodzinie świadczeniobiorcy obliczonego wg poniższej tabeli  

infoRgrafika

§   7.   Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze ulegają zmianie stosowanie do weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z   pomocy społecznej na zasadach określonych w   art. 8   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   8.   Formę pomocy w   ramach usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności za te usługi określa kierownik Ośrodka w   drodze decyzji administracyjnej.  

§   9.   W uzasadnionych przypadkach kierownik Ośrodka może odstąpić od ponoszenia przez świadczeniobiorcę odpłatności, o   której mowa w   § 6   w części lub całości za wykonane usługi, co może mieć miejsce w   szczególności w   razie bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej świadczeniobiorcy i   wysokich kosztów leczenia oraz zdarzeń losowych.  

Tryb pobierania odpłatności za usługi  

§   10.   Należności z   tytułu odpłatności poszczególnych świadczeniobiorców za świadczone usługi zgodnie z   wcześniej wydaną decyzją ustala wyznaczony przez kierownika Ośrodka pracownik potwierdzając karty pracy przedłożone przez podmiot realizujący usługi.  

§   11.   Zapłata należności za usługi następuje na wskazane w   decyzji administracyjnej przyznającej tę formę pomocy konto bankowe Ośrodka.  

§   12.   Wpłata należności za świadczone usługi powinna zostać uiszczona do 10 - go kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w   którym wykonano usługę.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Nadarzynie.  

§   14.   Traci moc Uchwała Nr XXXIV/619/2005 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 2   marca 2005 r. . w   sprawie ustalenia zasad przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i   trybu ich pobierania.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn  


Danuta   Wacławiak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe