Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1338

Uchwała nr XXVIII/308/2012 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 27 grudnia 2012r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 GMINY NADARZYN

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i   art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się dochody budżetu w   łącznej kwocie – 75.452.785,58 zł, z   tego:  

a)   dochody bieżące - 70.286.209,83 zł,  

b)   dochody majątkowe - 5.166.575,75 zł, zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

2.   Ustala się wydatki budżetu w   łącznej kwocie - 73.255.467,00 zł, z   tego:  

a)   wydatki bieżące - 54.521.604,54 zł,  

b)   wydatki majątkowe - 18.733.862,46 zł, zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2   i nr 2a.  

§   2.   1.   Ustala się nadwyżkę w   kwocie – 2.197.318,58, zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie - 6.697.052,27 zł, z   następujących tytułów:  

-   zaciągniętych kredytów w   kwocie - 6.000.000,00 zł,  

-   zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji w   ramach Działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i   ludności wiejskiej w   kwocie - 697.052,27 zł,  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie - 8.894.370,85 zł, z   następujących tytułów;  

a)   spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie - 4.663.244,00 zł,  

b)   spłaty otrzymanych pożyczek w   kwocie - 4.231.126,85 zł, w   tym:  

-   zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji w   ramach Działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i   ludności wiejskiej w   kwocie - 1.983.626,85 zł.  

§   3.   1.   W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w   wysokości - 500.000,00 zł.  

§   4.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją:  

a)   zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 1   i nr 2,  

b)   zadań wykonywanych na mocy porozumień z   organami administracji rządowej, zgodnie z   załącznikiem nr 3,  

c)   zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   5.   1.   Ustala się dochody w   kwocie - 200.000,00 zł, z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie - 196.000,00 zł, na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych.  

3.   Ustala się wydatki w   kwocie - 4.000,00 zł, na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§   6.   1.   Ustala się plan przychodów i   kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w   zakresie określonym w   załączniku nr 5   w kwotach:  

a)   przychody - 1.426.100,00 zł,  

b)   koszty - 1.426.100,00 zł,  

§   7.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek na:  

a)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5.000.000,00 zł,  

b)   wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 697.052,27 zł.  

c)   na spłatę kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie określonej w   § 2   ust. 3   lit. a   i b.  

§   8.   Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i   pożyczek, o   których mowa w   § 7, do wysokości kwot w   nich określonych.  

§   9.   Ustala się dotacje:  

1.   podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w   kwocie - 1.773.000,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 6,  

2.   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  

a)   celowe na zadania własne w   kwocie – 1.050.000,00zł, zgodnie z   załącznikiem 7,  

b)   podmiotowe w   kwocie - 2.814.000,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

§   10.   Upoważnia się Wójta Gminy Nadarzyn do:  

1.   Dokonywania zmian w   planie wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze sto-sunku pracy, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2.   Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobo-wiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następ-nych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wyni-kające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

3.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż wykonywana jest bankowa obsługa budżetu Gminy.  

§   11.   1.   Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn  


Danuta   Wacławiak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/308/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów Tabela Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/308/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków Tabela Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/308/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych Tabela Nr 2a  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/308/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów zadania zlecone Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/308/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków zadania zlecone Załącznik Nr 2  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/308/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.xls

Wydatki porozumienia Załącznik Nr 3  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/308/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.xls

Wydatki porozumienia jst Załącznik Nr 4  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/308/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.xls

Plan przychodów i   kosztów SZB Załącznik Nr 5  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/308/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.xls

Dotacje podmiotoweJSFP Załącznik Nr 6  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/308/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.xls

Dotacje celowe Załącznik Nr 7  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/308/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.xls

Dotacje podmiotoweJSSFP Załącznik Nr 8  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe