Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1340

Uchwała nr 127/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz.887; z 2012 r. poz. 567) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 10 sierpnia 2013 r.
§ 2.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Podkowy Leśnej lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
§ 3.
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej

Bogusław Jestadt
 
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe