Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1342

Uchwała nr 132/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2012 r., poz. 391) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (na których zamieszkują mieszkańcy) i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (na której zamieszkują mieszkańcy) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.
Określa się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy odbiera się każdą zebraną przez takiego właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych oraz następujące ich rodzaje, według poniżej określonych warunków:

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, takich jak:

1) szkło, papier i tektury, metal oraz tworzywa sztuczne z następującą częstotliwością:
a) w przypadku budynków jednorodzinnych - 2 razy w miesiącu,
b) w przypadku budynków wielolokalowych - 2 razy w miesiącu.

2) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych:
a) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – 2 razy w miesiącu;
b) w okresie od 1 grudnia do 31 marca – 1 raz w miesiącu.

2. Pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, oraz przeterminowane leki i chemikalia będą przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 3.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości – 2 razy w miesiącu. Dopuszcza się pozbywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości - 1 raz w miesiącu, gdy z urządzeń korzystają nie więcej niż 2 osoby.
§ 3.
W celu przyjęcia odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 2, selektywnie zbieranych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tworzy się następujące punkty selektywnej zbiórki odpadów:

1) ogólnodostępne punkty selektywnej zbiórki szkła, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, w tym z tworzyw sztucznych oraz metali;
2) punkty selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, mieszczące się w szkołach oraz określonych placówkach handlowych - świadczących usługi przyjmowania odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników w godzinach pracy danej placówki,
3) punkty selektywnej zbiórki przeterminowanych lekarstw, mieszczące się w aptekach – świadczących usługi przyjmowania odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników w godzinach pracy danej placówki,
4) punkty selektywnej zbiórki wybranych odpadów w dodatkowych miejscach stałych lub mobilnych.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej

Bogusław Jestadt
 
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe