Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1344

Uchwała nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka

z dnia 28 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz 142 i   poz. 146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281 oraz z   2012 r. poz. 567), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1   - 3, art. 236 ust. 1   - 4, art. 237, art. 258 ust. 1   i art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240, z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 oraz z   2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i   Nr 240, poz. 1429), art. 121 ust. 7   i 10 w   zw. z   art. 85 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i   Nr 219, poz. 1706, z   2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i   Nr 238, poz. 1578 oraz z   2011 r. Nr 171, poz 1016, Nr 178, poz. 1061 i   Nr 197, poz. 1170) oraz art. 169 i   art. 170 ustawy z   dnia 30 czerwca 2005 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z   późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu w   łącznej kwocie 753.213.363,67 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie: 693.292.524,83 zł;  

2)   dochody majątkowe w   kwocie: 59.920.838,84 zł  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu w   łącznej kwocie 778.211.323,67 zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 638.707.365,62 zł;  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 139.503.958,05. zł  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, zgodnie z   załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.  

3.   Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, zgodnie z   załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Różnica między dochodami a   wydatkami stanowi deficyt budżetu w   kwocie 24.997.960,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

-   kredytów w   kwocie 9.497.960,00 zł.  

-   wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy w   kwocie 15.500.000,00 zł.  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 40.502.040,00 zł (z kredytów) przeznacza się na rozchody w   wysokości 40.502.040,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu kredytów w   wysokości 14.270.000,00 zł, pożyczek w   wysokości 232.040,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w   wysokości 26.000.000,00 zł).  

3.   Ustala się przychody budżetu w   wysokości 65.500.000,00 zł oraz rozchody w   wysokości 40.502.040,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytów zaciąganych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w   kwocie 40.000.000,00 zł;  

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w   kwocie 9.497.960,00 zł;  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów - w   kwocie 40.502.040,00 zł.  

§   5.   1.   Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w   wysokości 1.960.000,00 zł.  

2.   Tworzy się rezerwy celowe budżetu w   wysokości 8.450.000,00 zł, w   tym na:  

1)   wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i   rentowe) w   wysokości 1.800.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);  

2)   realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 1.650.000,00 zł;  

3)   pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w   tym:  

-   statutowych w   wysokości 1.000.000,00 zł,  

-   z tytułu wynagrodzeń i   składek od nich naliczanych w   wysokości 4.000.000,00 zł, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł zostać dokonany przy opracowywaniu budżetu.  

§   6.   1.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z   organami administracji rządowej, zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

3.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   7.   1.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   miejskim programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z   załącznikiem nr 7   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w   miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z   załącznikiem nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   8.   Ustala się dochody pochodzące z   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   kwocie 8.000.000,00 zł oraz wydatki w   kwocie 8.000.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

§   9.   Ustala się dochody z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska w   kwocie 7.000.000,00 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o   których mowa w   art. 400 a   ust. 1   pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i   38 – 42 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm) w   kwocie 7.000.000,00 zł.  

§   10.   Ustala się:  

1)   dotacje podmiotowe dla:  

a)   samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 20.623.000,00 zł,  

b)   działających na terenie miasta publicznych i   niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół i   placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i   osoby fizyczne na łączną kwotę 28.818.000,00 zł,  

c)   pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 24.660,00 zł;  

d)   pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 180.840,00 zł;dotacje celowe dla:  

2)   dotacje celowe dla:  

a)   jednostek sektora finansów publicznych – 1.576.597,80 zł;  

b)   jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.198.000,00 zł;  

3)   pozostałe dotacje na łączną kwotę 28.041.061,00 zł  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 9   do niniejszej uchwały.  

§   11.   Ustala się plan przychodów i   kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z   załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.  

§   12.   Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z   załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.  

§   13.   Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z   załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.  

§   14.   Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w   roku budżetowym, zgodnie z   zawartymi umowami, z   tytułu udzielonych poręczeń w   wysokości 14.273.186,97 zł.  

§   15.   1.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:  

1)   zaciągania kredytu na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 40.000.000,00 zł;  

2)   zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w   wysokości 9.497.960,00 zł;  

3)   zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   wysokości 40.502.040,00 zł;  

4)   udzielania w   roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł;  

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.  

2.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:  

1)   przenoszenia wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy w   danym dziale;  

2)   przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków bieżących, w   ramach działu, z   wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy;  

3)   dokonywania zmian w   ramach działu w   planie rocznych wydatków majątkowych, o   których mowa w   załączniku Nr 12, z   wyjątkiem rezygnacji z   zadania i   wprowadzania nowych zadań majątkowych;  

4)   przekazywania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku 2013 i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.500.000,00 zł.  

§   16.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.  

§   17.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2013 oraz podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka  


Artur   Jaroszewski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik Nr 1   do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4   do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5   do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6   do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7   do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8   do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9   do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe