| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/156/12 Rady Gminy w Skórcu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami , a w szczególności:

1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

3) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, świadczone będą przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, póz.759 z późn. zm.), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych należy udostępnić właścicielom nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

§ 3. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy odebrać każdą zebraną przez nich ilość odpadów komunalnych.

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, Gmina Skórzec świadczy usługę odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-13,

2) papieru,

3) szkła i opakowań wielomateriałowych,

4) tworzyw sztucznych,

5) odpadów ulegających biodegradacji, w tym: odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,

6) metali,

7) przeterminowanych leków,

8) chemikalii, takich jak: resztki farb, lakierów i opakowań po nich,

9) zużytych baterii i akumulatorów,

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

13) zużytych opon.

§ 5. 1. Ustala się częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, odpadów, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej raz w miesiącu;

2) odpady segregowane takie jak: papier, szkło i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale - co najmniej raz w miesiącu;

3) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone– co najmniej raz w miesiącu;

4) przeterminowane leki należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki lub wrzucić do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach;

5) chemikalia takie jak: resztki farb, lakierów i opakowań po nich – należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

6) zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do punktu zbiórki utworzonego w wybranych placówkach handlowych zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

10) zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do punktów wymiany opon;

2. Informacja o lokalizacji i godzinach przyjmowania odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest przekazywana właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy w Skórcu oraz udostępniana na stronie internetowej Gminy Skórzec oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.

3. Do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są przyjmowane odpady powstające w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Skórzec dostarczone przez ich wytwórców.

4. Dostarczający odpady do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu lub znaki informacyjne.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Grażyna PIETRAK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »