| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/157/12 Rady Gminy w Skórcu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skórzec

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skórzec w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Grażyna PIETRAK


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/157/12
Rady Gminy w Skórcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SKÓRZEC

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skórzec, a w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

2) rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,

6) wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z podziałem na:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, z zastrzeżeniem pkt 2-13,

2) papier,

3) szkło i opakowania wielomateriałowe,

4) tworzywa sztuczne,

5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,

6) metale,

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia takie jak: resztki farb, lakierów i opakowań po nich,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony.

2. Kosze uliczne na odpady, ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, muszą być ustawiane w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym i w takiej liczbie, aby ich łączna pojemność była dostosowana do potrzeb.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia po opadach: błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

§ 3. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, na terenie własnej nieruchomości, na utwardzonej powierzchni pod warunkiem, że powstające ścieki będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, w szczególności ścieki nie mogą być odprowadzone do gminnej kanalizacji sanitarnej, zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje własnych pojazdów samochodowych , pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych oraz prace te nie będą stwarzały uciążliwości dla mieszkańców sąsiadujących nieruchomości.

3. Wywóz nieczystości ze zbiorników, może być przeprowadzony przez przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie Wójta Gminy Skórzec na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym technicznym

§ 4. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych:

1. Pojemniki lub worki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1) pojemniki lub worki z przeznaczeniem na odpady niesegregowane o pojemności nie mniejszej niż 110 l

2) pojemniki lub worki na odpady przeznaczone do selektywnej zbiórki o pojemności nie mniejszej niż 110 l odpowiadające następującemu przeznaczeniu:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – worki czarne,

b) papier – worki niebieskie,

c) szkło i opakowania wielomateriałowe – worki zielone,

d) tworzywa sztuczne – worki żółte,

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone – worki brązowe,

f) metale – worki różowe,

§ 5. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla nieruchomości zamieszkałych 30 l na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności 110 l na każdą nieruchomość;

2) dla nieruchomości niezamieszkałych:

a) dla szkół i przedszkoli 3l na każde dziecko, ucznia i pracownika,

b) dla lokali i punktów handlowych 30 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej 1 pojemnik 110 l na lokal,

c) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

d) dla zakładów usługowych i produkcyjnych 110 l na każdych 10 pracowników;

e) dla zakładów pracy 110 l na każdych 10 pracowników;

f) dla hoteli i gospodarstw agroturystycznych 20 l na jedno łóżko;

g) dla cmentarzy co najmniej jeden kontener o pojemności 7000 l, natomiast w okresie od 15 października do 15 listopada należy zwiększyć liczbę pojemników, przy czym ilość pojemników należy dostosować do zapotrzebowania;

h) W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 110 l

3) drogi publiczne powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne o minimalnej pojemności 10 lnie rzadziej niż co 3 km oraz:

a) rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich prze wszystkich użytkowników;

b) ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników;

c) rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób, w odległości nie większej niż 500 m,

§ 6. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) pojemniki do zbierania odpadów oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości.

2) gdy takiej możliwości nie ma należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na pobocze chodnika, drogi lub przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego,

3) pojemniki oraz worki, należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

4) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników do zbierania odpadów w należytej czystości, nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinny też być uszkodzone.

§ 7. 1. 1 Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, są zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym odbieranie odpadów komunalnych następuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem uprawnionym. Wykaz podmiotów uprawnionych udostępnia się na stronie internetowej Gminy Skórzec www. gminawskorcu.eu

2. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno – porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 8. 1. Ustala się częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie

jednorodzinnej i wielorodzinnej, odpadów, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej raz w miesiącu;

2) odpady segregowane takie jak: papier, szkło i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale - co najmniej raz w miesiącu;

3) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone– co najmniej raz w miesiącu;

4) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach;

5) chemikalia takie jak: resztki farb, lakierów i opakowań po nich – należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

6) zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do punktu zbiórki utworzonego w wybranych placówkach handlowych zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

10) zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do punktów wymiany opon;

2. Informacja o lokalizacji i godzinach przyjmowania odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest przekazywana właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy w Skórcu oraz udostępniana na stronie internetowej Gminy Skórzec oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.

3. Do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są przyjmowane odpady powstające w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Skórzec dostarczone przez ich wytwórców.

4. Dostarczający odpady do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu lub znaki informacyjne.

§ 9. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych - nie rzadziej niż raz na kwartał,

2) częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności i tempa zapełnienia - nie rzadziej niż raz na kwartał

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji - nie rzadziej niż raz na kwartał

4) Nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec winny być przekazywane do punktu zlewnego.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.

§ 10. 1. Według WPGO dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 Gmina Skórzec przynależy do Ostrołęcko – Siedleckiego regionu gospodarki odpadami. Ustala się gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu Gminy Skórzec wyłącznie w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje przetwarzania odpadów komunalnych przypisane dla Regionu ostrołęcko-siedleckiego, na terenie którego znajdują się dwie instalacje o statusie RIPOK i są to:

1) Instalacja do biologiczno-mechanicznego przetwarzania (MBK) w Ostrołęce, gmina Rzekuń, m. Ławy – składająca się z sortowni odpadów selektywnie zebranych oraz kompostowni.

2) Składowisko odpadów komunalnych w Woli Suchożebrskiej, gm. Suchożebry.

2. Składowiska regionalne nie mogą przyjmować zmieszanych odpadów , do czasu uzyskania zezwolenia , rozbudowy lub wybudowania i spełnienia kryterium RIPOK. Niektóre składowiska przeznaczone zostały do zamknięcia po napełnieniu lub wygaśnięciu zezwolenia na jego prowadzenia. Okres przejściowy trwa nie dłużej niż do 31 grudnia 2014r.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 11. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 12. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenie psa w obrożę,

b) prowadzenie psa na smyczy, z zastrzeżeniem iż pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,

2) w odniesieniu do psów i innych zwierząt domowych,

a) zbieranie odchodów zwierząt oraz usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (w tym zieleńcach, skwerku, pasach drogowych), poprzez wyrzucenie ich do najbliżej postawionego kosza ulicznego.

b) na terenach ogólnodostępnych publicznie psy powinny być prowadzone na smyczy.

             

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 14. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;

3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie będzie sprawiało uciążliwości sąsiadów i będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości;

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 16. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary nieruchomości zabudowanych w terminie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, co 2 lata.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Grażyna PIETRAK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »