| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/149/2012 Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit dustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 12.808.796,70 zł , w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 12.107.836,20 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 700.960,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 12.227.992,70 zł , w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 11.134.623,20 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.093.369,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 580.804 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 580.804 zł ,

2. Rozchody budżetu w wysokości 580.804 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 35.000 zł.              

2. Rezerwy celowe w wysokości 25.000 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 700.000 zł,

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 700.000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

5) dokonywania zmian w ramach działu wydatków bieżących z przeznaczeniem na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych określonych załącznikiem nr 9 w ramach działu obejmujących przeniesienie środków na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidowania istniejących.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Krystyna Drążkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/149/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/149/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/149/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/149/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/149/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/149/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/149/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/149/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/149/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 grudnia 2012 r.
uzasadnienie.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »