Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1436

Uchwała nr XXIV/136/2012 Rady Gminy Borowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/114/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2013r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591; z   2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z   2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z   2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z   2005 r. Nr 172 poz.1441; Nr 175 poz.1457; z   2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z   2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z   2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z   2010r., Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z   2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z   2012r. poz. 567) i   art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; z   2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), w   związku z   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. z   dnia 14 sierpnia 2012 roku poz. 587).Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1.  

W uchwale Nr XXII/114/2012 Rady Gminy Borowie z   dnia 19 listopada 2012r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:  

-   § 1   pkt. 3   od budowli - % ich wartości ppkt. b otrzymuje brzmienie: „- stanowiących wodociągi i   kanalizację sanitarną 0,3%”.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Alicja   Szaniawska

 

 

 

1)   1 Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992r.). 2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe