Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1437

Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U   z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z   2012 r. poz. 567) i   art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:  

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna  

Rozdział I.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, dotyczące:  

1.   Wymagań w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

a)   prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych, w   tym powstających w   gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon, a   także odpadów zielonych;  

b)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego;  

c)   mycie i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi;  

2.   Rodzaju i   minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym, przy uwzględnieniu:  

a)   średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych bądź w   innych źródłach,  

b)   liczby osób korzystających z   tych pojemników;  

3.   Częstotliwości i   sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4.   Innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5.   Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

6.   Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach;  

7.   Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1.   Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391);  

2.   Ustawie o   odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (Dz. U. z   2010 r. Nr 185 poz. 1243 z   późn. zm.);  

3.   Nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 2   ust. 1   pkt 1   ustawy;  

4.   Nieruchomości - należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 46 Kodeksu cywilnego;  

5.   Właścicielu nieruchomości – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 2   ust.1 pkt 4   ustawy;  

6.   Odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w   ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i   masę, nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z   budów i   remontów;  

7.   Odpadach komunalnych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 4   ustawy o   odpadach;  

8.   Odpadach ulegających biodegradacji – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 7   ustawy o   odpadach;  

9.   Odpadach zielonych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 8b ustawy o   odpadach;  

10.   Odpadach opakowaniowych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 1   ustawy z   dnia 11 maja 2001r. o   opakowaniach i   odpadach opakowaniowych (Dz. U. z   2001r. Nr 63, poz. 638 z   późn. zm.);  

11.   Odpadach budowlano – remontowych i   rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z   remontów i   innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej;  

12.   Odpadach niebezpiecznych - należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 2   ustawy o   odpadach w   odniesieniu do frakcji składającej się na odpady komunalne, a   więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i   syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i   nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z   gospodarstw domowych;  

13.   Zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 2   ust. 1   pkt 5   ustawy;  

14.   Zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art.3 ust. 3   pkt 23 ustawy o   odpadach;  

15.   Zwierzętach domowych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 4   ust. 17 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U   z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z   późn. zm.);  

16.   Zwierzętach gospodarskich – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 29 czerwca 2007r. o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U   z 2007 r. Nr 133 poz.921 z   późn. zm.).  

Rozdział II.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  

§   3.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku na terenie nieruchomości poprzez:  

1.   Wyposażenie nieruchomości w   pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym;  

2.   Prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:  

a)   papier i   tektura,  

b)   tworzywa sztuczne,  

c)   szkło,  

d)   metale,  

e)   opakowań wielomateriałowych,  

f)   odpady ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i   odpady zielone,  

g)   przeterminowanych leków,  

h)   chemikaliów: resztki farb, lakierów, żywic, środków do konserwacji, rozpuszczalników, środków ochrony roślin oraz opakowań po nich, odpadów zawierających rtęć itp.,  

i)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

j)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

k)   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych,  

l)   odpadów budowlano - remontowych i   rozbiórkowych,  

m)   zużytych opon,  

i przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w   sposób opisany w   niniejszym Regulaminie;  

3.   Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do pojemników o   wielkości i   liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w   sposób opisany w   niniejszym Regulaminie;  

4.   Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i   pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy, z   którym Gmina Wieczfnia Kościelna zawarła umowę na odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych z   nieruchomości zamieszkałych, w   terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym właścicielom nieruchomości;  

5.   Utrzymywanie utwardzonego terenu, na którym umieszczone są pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;  

6.   Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;  

7.   W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w   zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w   przepisach odrębnych;  

8.   Oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w   postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i   gnojowicy, w   przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z   zapisami ustawy z   dnia 10 lipca 2007 o   nawozach i   nawożeniu;  

9.   Stosowanie oraz gromadzenie obornika i   płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w   miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy, czyli na podłożu utwardzonym i   uszczelnionym w   zbiornikach na odchody o   pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;  

10.   Oznaczenie nieruchomości, przez umieszczenie w   widocznym z   ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o   ich estetyczny i   czytelny wygląd;  

11.   Utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, niebędących rolnymi, ani obszarami chronionymi w   trybie ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 o   ochronie przyrody, ani obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w   stanie wolnym od zachwaszczenia z   wykoszoną trawą;  

12.   Umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;  

13.   Utrzymywanie czystości na przystankach komunikacyjnych.  

§   4.   Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:  

1.   Wyposażenia nieruchomości w   odpowiednią liczbę pojemników do gromadzenia odpadów oraz w   szczególności w   okresie sezonu letniego codziennego ich opróżniania;  

2.   Sprzątania terenu nieruchomości, niezwłocznie po zakończeniu działalności w   danym dniu;  

3.   Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w   wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;  

4.   Selektywnego gromadzenia odpadów.  

§   5.   1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników położonych wzdłuż nieruchomości i   przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;  

2.   Obowiązek oczyszczania ze śniegu i   lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w   miejsce niepowodujące zakłóceń w   ruchu pieszych i   pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika; piasek użyty do tego celu należy usunąć z   chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania;  

3.   Błoto, śnieg, lód i   inne zanieczyszczenia uprzątnięte z   chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni. Zabrania się zgarniania śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodnika na jezdnię.  

§   6.   1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:  

a)   na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w   szczelnych zbiornikach bezodpływowych, ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,  

b)   na terenach służących do użytku publicznego tylko w   miejscach do tego przygotowanych i   specjalnie oznaczonych.  

2.   Zezwala się na dokonywanie drobnych napraw samochodów (wymiana kół, żarówek, uzupełnianie płynów) poza warsztatami samochodowymi, wyłącznie w   miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a   powstające odpady gromadzone będą w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   przepisami ustawy.  

Rozdział III.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i   utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   7.   1.   Właściciel ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w   pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bądź do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych (niesegregowanych), poprzez zakup lub wydzierżawienie od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, zgodnie z   deklarowanym przez siebie sposobem zbierania odpadów komunalnych;  

2.   Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oblicza ich ilość w   zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość zgodnie z   wypełnioną deklaracją oraz częstotliwości odbierania odpadów;  

3.   Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   na której powstają odpady ma obowiązek wyposażyć tą nieruchomość w   odpowiednią liczbę pojemników, worków do gromadzenia odpadów komunalnych oraz regularnego ich opróżniania zgodnie z   zawartą umową z   przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej.  

§   8.   1.   Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

a)   kosze uliczne o   pojemności od 20 do 70 litrów;  

b)   pojemniki na odpady o   pojemności od 110 litrów do 1100 litrów;  

c)   worki do segregacji o   pojemności od 60 litrów do 120 litrów;  

d)   kontenery o   pojemności od 5   m³ do 10 m³.  

§   9.   1.   Określa się rodzaje i   minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w   zabudowie jednorodzinnej i   wielorodzinnej:  

a)   pojemnik o   pojemności 110 l przeznaczony do zbierania odpadów zmieszanych (niesegregowanych) dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 4   osób włącznie;  

b)   dodatkowo jeden pojemnik o   pojemności 110 l przeznaczony do zbierania odpadów zmieszanych (niesegregowanych) na każde kolejne 4   osoby zamieszkujące daną nieruchomość;  

2.   Określa się rodzaje i   minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów selektywnie zbieranych na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w   zabudowie jednorodzinnej i   wielorodzinnej:  

a)   co najmniej jeden worek przewidziany dla każdego rodzaju odpadów o   pojemności 60 l na każdą nieruchomość, którą zamieszkuje do 4   osób włącznie,  

b)   co najmniej jeden worek przewidziany dla każdego rodzaju odpadów o   pojemności 120 l na każdą nieruchomość na każde kolejne 4   osoby zamieszkujące daną nieruchomość.  

3.   Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych i   segregowanych odpadów komunalnych, niż zostały określone w   ust. 1   i ust. 2   przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w   tych ustępach.  

§   10.   1.   Określa się rodzaje i   minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z   tego pojemnika korzysta:  

a)   do 5   osób – w   rozmiarze 240 l;  

b)   do 20 osób – w   rozmiarze 1100 l;  

c)   powyżej 35 osób – w   rozmiarze 2   x 1100 l.  

2.   Określa się rodzaje i   minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów selektywnie zbieranych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z   tego pojemnika korzysta:  

a)   co najmniej jeden worek przewidziany dla każdego rodzaju odpadów o   pojemności 60 l na każdą nieruchomość, z   której korzysta do 4   osób włącznie,  

b)   co najmniej jeden worek przewidziany dla każdego rodzaju odpadów o   pojemności 120 l na każdą nieruchomość na każde kolejne 4   osoby korzystające z   danej nieruchomości,  

c)   przed sklepami, szkołami i   budynkami użyteczności publicznej – zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i   znakiem graficznym;  

3.   Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych i   segregowanych odpadów komunalnych, niż zostały określone w   ust. 1   i ust. 2   przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w   tych ustępach.  

§   11.   Określa się rodzaje i   pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:  

1.   Pojemność pojemników lub worków powinna wynosić od 60 litrów do 120 litrów;  

2.   Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o   następujących ujednoliconych kolorach:  

a)   NIEBIESKI z   przeznaczeniem na papier i   tekturę;  

b)   ŻÓŁTY z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i   metal;  

c)   ZIELONY z   przeznaczeniem na szkło;  

d)   BRĄZOWY z   przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;  

e)   CZERWONY z   przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe.  

3.   Odpady komunalne ulegające biodegradacji powstające w   gospodarstwach domowych należy gromadzić w   specjalnych pojemnikach (w kolorze brązowym), przystosowanych do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji lub specjalnie do tego przeznaczonych workach (w kolorze brązowym);  

4.   W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w   przydomowych kompostownikach;  

5.   Właściciel nieruchomości może składać w   przydomowym kompostowniku odpady komunalne ulegające biodegradacji po zgłoszeniu tego w   Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna;  

6.   Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i   przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w   punktach selektywnej zbiórki odpadów;  

7.   Zużyte baterie i   akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i   przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w   punktach selektywnej zbiórki odpadów;  

8.   Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w   specjalnie do tego celu dostosowanych pojemnikach lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w   sposób nie utrudniający korzystania z   nieruchomości;  

9.   Odpady budowlano – remontowe i   rozbiórkowe należy gromadzić w   specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających rozprzestrzenianie i   pylenie;  

10.   Odpady zielone należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której one powstały w   workach przeznaczonych do tego celu. Zbieranie w   przydomowych kompostownikach odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§   12.   Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:  

1.   Na chodnikach i   przystankach komunikacji publicznej:  

a)   kosze uliczne o   pojemności od 20 do 75 l,  

b)   odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych według potrzeb,  

c)   na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a   jeśli jej nie ma to w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku.  

§   13.   Ustala się warunki utrzymania pojemników i   miejsc zbierania oraz gromadzenia odpadów i   utrzymania ich w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym:  

1.   Pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie pozwalające na zidentyfikowanie ich właściciela w   sposób określony przez Gminę, opis określający ich przeznaczenie oraz być utrzymane w   odpowiedniej kolorystyce;  

2.   Na terenie nieruchomości pojemniki oraz worki z   wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w   miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, na wyrównanej, w   miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i   błota;  

3.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w   stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania;  

4.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek wrzucać do pojemników oraz worków o   określonych kolorach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;  

5.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek stosować ilość i   pojemność pojemników proporcjonalną do potrzeb w   celu niedopuszczenia do przeciążenia i   przepełnienia pojemników;  

6.   Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i   zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z   ich przeznaczeniem, z   zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i   zgłoszenie tego faktu gminie.  

Rozdział IV.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   14.   1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości w   sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i   porządku na nieruchomości;  

2.   Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w   odpowiednich pojemnikach lub workach, a   następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady;  

3.   Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w   szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości zgodnie z   harmonogramem, w   miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.  

§   15.   1.   Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych;  

2.   Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzone raz w   miesiącu;  

3.   Odpady komunalne gromadzone w   sposób selektywny obejmujące: papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe i   odpady ulegające biodegradacji w   tym odpady zielone gromadzone w   odpowiednich pojemnikach lub workach z   folii oznaczonych odpowiednimi kolorami oddzielnie dla każdej frakcji odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z   częstotliwością jeden raz w   miesiącu;  

4.   Odpady wielkogabarytowe wystawiane w   miejscu gromadzenia odpadów komunalnych w   terminie wyznaczonym w   harmonogramie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne odbierane będą dwa razy w   roku (przed sezonem letnim i   przed sezonem zimowym);  

5.   Zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, chemikalia, zużyte opony, baterie i   akumulatory będą odbierane w   terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z   częstotliwością dwa razy w   roku;  

6.   Odpady budowlano - remontowe i   rozbiórkowe, które powstały w   wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót odbierane będą nieodpłatnie; odpady nie spełniające tej definicji oraz odpady z   pielęgnacji ogrodów (przycięte gałęzie) przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą;  

7.   Przeterminowane leki należy przekazywać do punktu zbiórki zlokalizowanej na terenie gminy apteki;  

8.   Zużyte baterie i   akumulatory inne niż przemysłowe i   samochodowe należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie jednostek organizacyjnych gminy;  

9.   Dopuszcza się przekazywanie frakcji odpadów: chemikalia, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon powstałych w   gospodarstwie domowym do punktu selektywnej zbiórki odpadów wskazanego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny. Informację o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna oraz na tablicach ogłoszeń w   poszczególnych sołectwach;  

10.   Odbieranie odpadów, o   których mowa w   pkt 2-8 odbywa się zgodnie z   harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z   którym Gmina Wieczfnia Kościelna zawarła umowę na odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych z   nieruchomości zamieszkałych;  

11.   Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z   terenu nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej 2   razy w   miesiącu, natomiast selektywnie zbieranych odpadów raz w   miesiącu;  

12.   Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, pojemniki służące do gromadzenia odpadów zmieszanych i   selektywnie zebranych powinny być opróżniane z   częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc;  

13.   Kosze uliczne należy opróżniać z   częstotliwością nie mniejszą, niż raz w   miesiącu.  

§   16.   Ustala się następującą częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych:  

1.   Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z   częstotliwością wynikającą z   pojemności zbiornika i   ilości zużywanej wody w   gospodarstwie domowym, w   sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z   jego przepełnienia), a   także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i   wód powierzchniowych oraz podziemnych;  

2.   Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i   ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych;  

3.   W celu wypełniania obowiązku, o   którym mowa w   ust. 1   właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy z   przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna na opróżnianie i   transport nieczystości ciekłych, a   w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi;  

4.   Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z   ich eksploatacji.  

Rozdział V.
Wymagania wynikające z   Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z   uwzględnieniem lat 2018 – 2023  

§   17.   Powyższy regulamin jest zgodny z   „Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z   uwzględnieniem lat 2018-2023”.  

§   18.   1.   Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i   bioodpady oraz pozostałości z   sortowania i   pozostałości w   procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowane wyłącznie w   ramach danego regionu w   pierwszej kolejności w   instalacjach posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów z   zastrzeżeniem pkt 4;  

2.   Na terenie regionu ciechanowskiego zlokalizowane są następujące obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych:  

1)   Instalacja regionalna do obsługi regionu ciechanowskiego:  

a)   a) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) - Instalacja do biostabilizacji odpadów komunalnych (biosuszarnie) w   m. Kosiny Bartosowe, gm. Wiśniewo – „USKOM” Sp. z   o.o. o   mocy przerobowej części biologicznej 100 000 Mg/rok i   mechanicznej: 80 000 Mg/rok (RIPOK).  

2)   Instalacje do zastępczej obsługi regionu ciechanowskiego:  

a)   Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP):  

-   Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i   selektywnie zbieranych w   m. Wola Pawłowska o   mocy przerobowej 20 000 Mg/rok, część biologiczna o   mocy 10 000 Mg/rok – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z   o.o. w   Ciechanowie (zastępcza – planowany RIPOK).  

b)   Sortownie zmieszanych odpadów komunalnych:  

-   Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w   m. Uniszki Cegielnia o   mocy przerobowej 250 000 Mg/rok – „USKOM” z   o.o. (zastępcza- planowany RIPOK),  

-   Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i   zebranych selektywnie w   m Chorzele o   mocy przerobowej 38 016 Mg/rok – Skup- Sprzedaż Hurtowa Opakowań Wtórnych „DBAJ” M. Prychodko (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK),  

-   Sortownia odpadów w   Makowie Mazowieckim o   mocy przerobowej 5   000 Mg/rok – „BŁYSK-BIS” Sp. z   o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK),  

-   Linia do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w   m. Płocochowo, gm. Pułtusk o   mocy przerobowej 8   000 Mg/rok – Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z   o.o. (zastępcza do czasu wybudowania RIPOK).  

c)   Kompostownie odpadów zielonych:  

-   Kompostownia odpadów organicznych selektywnie zebranych w   Ciechanowie o   mocy przerobowej 7   500 Mg/rok – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z   o.o. w   Ciechanowie (zastepcza, po uzyskaniu zezwolenia – RIPOK).  

d)   Składowiska odpadów komunalnych:  

-   Składowisko odpadów w   m. Uniszki Cegielnia – pojemność pozostała do wypełnienia 162 000 m3 (zastępcze, po rozbudowie –RIPOK),  

-   Składowisko odpadów w   m. Wola Pawłowska, gm. Ciechanów – pojemność pozostała do wypełnienia 158 642 m3 (zastępcze, planowany RIPOK),  

-   Składowisko odpadów w   m. Płocochowo, gm. Pułtusk – pojemność pozostała do wypełnienia 32 625 m3 (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK),  

-   Składowisko odpadów w   m. Humięcino-Koski, gm. Grudusk – pojemność pozostała do wypełnienia 10 349 m3 ( zastępcza do czasu wybudowania RIPOK( do zamknięcia)),  

-   Składowisko odpadów w   m. Konotopa, gm. Strzegowo – pojemność pozostała do wypełnienia 21 625 m3 (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK ( do zamknięcia)).  

3.   Odpady mogą być przekazywane do instalacji zastępczych poza regionem, wyłącznie pod warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w   instalacjach regionalnych i   zastępczych funkcjonujących na obszarze regionu;  

4.   Od 1   stycznia 2013 r., wszystkie zmieszane odpady komunalne powinny być kierowane do instalacji termicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania, w   przypadku ich braku do instalacji do zastępczej obsługi regionu, zapewniającej przetworzenie odpadów. Przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest możliwe tylko i   wyłącznie w   przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów w   instalacjach regionalnych i   zastępczych wyznaczonych dla regionu, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów;  

5.   Odpady zbierane selektywnie, powinny trafiać zgodnie z   zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w   przypadku braku takiej możliwości zagospodarowania odpadów w   instalacjach regionalnych lub zastępczych wyznaczonych dla regionu, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów;  

6.   Instalacje przetwarzające selektywnie zbierane odpady zielone i   bioodpady, powinny funkcjonować w   sposób zapewniający wytworzenie z   nich produktu o   właściwościach nawozowych lub środka wspomagającego uprawę roślin. Spełnienie powyższego warunku powinno być potwierdzone przez uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie do odbioru produktu lub środka, zgodnie z   obowiązującymi przepisami;  

7.   Składowiska odpadów posiadających status regionalnych, mogą przyjmować do unieszkodliwienia wyłącznie odpady przetworzone.  

Rozdział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   19.   1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt;  

2.   Zwierzęta domowe winny być trzymane w   pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się na zewnątrz;  

3.   Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a   w szczególności psy, należy:  

a)   zachowanie bezpieczeństwa i   środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi;  

b)   wyposażenie psa w   obrożę;  

c)   prowadzenia w   miejscu publicznym psa na uwięzi z   nałożonym kagańcem;  

d)   zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w   kagańcu, w   miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i   tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem;  

e)   nie wprowadzanie psów i   innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej bez zgody właściciela obiektu, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, itp. postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   pomocy psów – przewodników;  

f)   nie wprowadzanie psów i   innych zwierząt domowych na teren placów zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk szkolnych i   zieleńców;  

g)   usuwanie niezwłocznie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i   inne zwierzęta domowe w   obiektach i   na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych;  

h)   niedopuszczanie do notorycznego zakłócania ciszy i   spokoju oraz powodowania uciążliwości odorowych przez zwierzęta domowe dla współwłaścicieli nieruchomości oraz właścicieli sąsiednich nieruchomości;  

i)   Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę domowe mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.  

§   20.   Zasady postępowania z   bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Nr XII/94/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z   dnia 28 marca 2012 roku w   sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.  

Rozdział VII.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej  

§   21.   1.   Na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w   niniejszym Regulaminie;  

2.   Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:  

a)   zapewnić gromadzenie i   usuwanie powstających w   związku z   hodowlą odpadów i   nieczystości w   sposób zgodny z   prawem,  

b)   nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,  

c)   nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas i   odór,  

d)   zabezpieczyć zwierzęta przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości,  

e)   zwalczania much i   gryzoni,  

f)   Właściciele zwierząt gospodarskich podczas sezonu letniego mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i   innych miejscach publicznych.  

3.   Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w   obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielorodzinnymi.  

Rozdział VIII.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania  

§   22.   W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna określi, w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.  

§   23.   Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.  

Rozdział IX.
Postanowienia końcowe  

§   24.   1.   Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z   niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna;  

2.   Postępowanie w   sprawach, o   których mowa w   ust. 1   toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w   sprawach o   wykroczenia.  

§   25.   Traci moc uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z   dnia 28 lutego 2011 roku w   sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.  

§   26.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.  

§   27.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


inż.   Tadeusz   Sieński


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna W   związku z   wejściem w   życie zmian ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391), zgodnie z   brzmieniem art. 4   ww. ustawy rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Ponadto zgodnie z   art. 4   ust. 3   ww. ustawy rada gminy obowiązana jest dostosować regulamin utrzymania czystości i   porządku w   gminie do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w   terminie 6   miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. Ustalenie przez radę gminy w   regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy jest obowiązkowe. Niniejszy regulamin uwzględnia wszystkie wymagania co do jego treści, zawarte w   art. 4   ust. 1   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach i   został dostosowany do jej znowelizowanych zapisów. Zgodnie z   art. 4   ust. 1   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w   Mławie pismem z   dnia 17.12.2012 r. pozytywnie zaopiniował niniejszy regulamin.  

 

 

Przewodniczący Rady  


inż.   Tadeusz   Sieński

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe