Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1439

Uchwała nr XXVII/358/2012 Rady Miasta Legionowo

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ), art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 152, poz. 897) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.[2]) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Legionowo, zwanej dalej "deklaracją" określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są składać deklarację o której mowa w § 1 w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Legionowie.

§ 3. 1. Określa się termin złożenia pierwszej deklaracji o której mowa w § 1:

1)do 30 kwietnia 2013 r. - przez właścicieli nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały zamieszkują mieszkańcy,

2)w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca - przez właścicieli nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Janusz Klejment


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r., poz. 951

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe