Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1440

Uchwała nr XXVIII/369/2013 Rady Miasta Legionowo

z dnia 23 stycznia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/351/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013 r. poz. 412) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 "Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały;

3) załącznik nr 3 "Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata 2013 - 2020" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Janusz Klejment


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/369/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/369/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/369/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/369/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/369/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/369/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/369/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429.  Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz.1530 oraz poz.1548.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe