Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1443

Uchwała nr XXVIII/373/2013 Rady Miasta Legionowo

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172)[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 55 poz. 1801)[3]) .

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia plani sieci oraz okreslenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie BIP Urzędu Miasta Legionowo.

Przewodniczący Rady


Janusz Klejment


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/373/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2013 r.

                                                                                                                                           

OBWIESZCZENIE
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) ogłasza się w załączniku do obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych ginazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 55 poz. 1801) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XVIII/210/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 2320).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2, 3 i 4 uchwały Nr XVIII/210/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 2320), które stanowią::

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.”


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Legionowo
z dnia .23 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr V/37/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[4]) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zm)[5]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo:

1)Gimnazjum Nr 1 w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4,

2)Gimnazjum Nr 2 w Legionowie przy ul. Królowej Jadwigi 11,

3)Gimnazjum Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie przy ul. Władysława Broniewskiego 7,

4)Gimnazjum Nr 4 im. Aleksandra kamińskiego w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 3,

5)Gimnazjum nr 5 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 67,

6)Gimnazjum nr 6 w Legionowie przy ul. Jana Pawła I nr 2.

§ 2. 1. Określa się granice obwodu Gimnazjum nr 1 w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4, które obejmują obszar: od torów kolejowych, wzdłuż ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, wzdłuż ulicy Jerzego Siwińskiego do granicy miasta przy ulicy Listopadowej w kierunku południowym wzdłuż granicy miasta z gminą Jabłonna, wzdłuż ulicy Wiejskiej po południowej granicy miasta z gminą Jabłonna, do ulicy Strużańskiej, wzdłuż ulicy Strużańskiej w kierunku północnym do ulicy Zegrzyńskiej, wzdłuż ulicy Zegrzyńskiej w kierunku południowym do torów kolejowych, w kierunku północno-zachodnim do ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Balonowa, Bałtycka, Stefana Batorego od nr 1 do nr 9A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8A (strona parzysta), Daliowa, gen. Bolesława Roi, Gajowa, Gdyńska, Graniczna, Handlowa, Helska, Jagiellońska od nr 1 do nr 9C (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8B (strona parzysta), Mikołaja Kopernika od nr 1 do nr 9 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 6A (strona parzysta), Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 7 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8 (strona parzysta), Kwiatowa, Leśna, Miła, ks. płk Jana Mrugacza, Myśliwska, Cypriana Kamila Norwida, Nowa, Ogrodowa, Pałacowa, marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Rotmistrza Witolda Pileckiego, Plantowa, Polankowa, Polna, Przemysłowa, Władysława Reymonta od nr 1 do nr 9 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 10 (strona parzysta), Słoneczna, Sielankowa, Spokojna, Juliusza Słowackiego, gen. Józefa Sowińskiego od nr 1 do nr 7A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 6 (strona parzysta), Spacerowa, Jana III Sobieskiego od nr 1 do nr 31 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 4 (strona parzysta), Strużańska od nr 2 do końca (strona parzysta), Henryka Sienkiewicza od nr 1 do nr 9 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8C (strona parzysta), Warszawska, Wąska, Wiejska, Stanisława Wigury, Wilanowska, Aleksandra Wilcza, Wrzosowa, Piotra Wysockiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zaciszna, Zakopiańska, Zwycięstwa, Franciszka Żwirki.

§ 3. 1. Określa się granice obwodu Gimnazjum Nr 2 w Legionowie przy ul. Królowej Jadwigi 11, które obejmują obszar: od ulicy gen. Józefa Sowińskiego, wzdłuż ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, dalej wzdłuż ulicy Jerzego Siwińskiego w kierunku południowo-zachodnim do granicy miasta, wzdłuż ulicy Listopadowej, po południowo-zachodniej granicy miasta z gminą Jabłonna do ulicy Marszałkowskiej, wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, wzdłuż ulicy ks. Piotra Skargi do ulicy gen. Józefa Sowińskiego, wzdłuż ulicy gen. Józefa Sowińskiego do ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Stefana Czarnieckiego od nr 1 do nr 15A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 26 (strona parzysta), Hetmańska od nr 1 do nr 27A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 26B (strona parzysta), Hubala, Husarska, Królowej Jadwigi, Zygmunta Krasińskiego od nr 37 do końca (strona nieparzysta) i od nr 56 do końca (strona parzysta), Listopadowa (strona parzysta), Aleja 3 Maja od nr 33 do końca (strona nieparzysta) i od nr 30A do końca (strona parzysta), Marysieńki, Mieszka I, Stanisława Małachowskiego, Orla, marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 28 do końca (strona parzysta), Prymasowska od nr 2 do nr 18 (strona parzysta), Tadeusza Rejtana, Rycerska, Senatorska, Jerzego Siwińskiego, Jana III Sobieskiego od nr 33 do nr 65 (strona nieparzysta) i od nr 6 do nr 14 (strona parzysta), gen. Józefa Sowińskiego od nr 9 do nr 43 (strona nieparzysta), Romualda Traugutta.

§ 4. 1. Określa się granice obwodu Gimnazjum Nr 3 w Legionowie przy ul. Władysława Broniewskiego 7, które obejmują obszar: od torów kolejowych wzdłuż ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego do ulicy gen. Józefa Sowińskiego, wzdłuż ulicy gen. Józefa Sowińskiego, w kierunku północno-zachodnim do ulicy Adama Mickiewicza, wzdłuż ulicy Adama Mickiewicza do ul. Tadeusza Kościuszki, wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż torów kolejowych do ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Adama Mickiewicza, Stefana Batorego od nr 11 do nr 43A (strona nieparzysta) i od nr 10 do nr 42B (strona parzysta), Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, ppłk. Edwarda Dietricha, Aleksandra Głowackiego, Jagiellońska od nr 9D do nr 35 (strona nieparzysta) i od nr 10 do nr 26A (strona parzysta), Kazimierza Wielkiego, Mikołaja Kopernika od nr 11 do końca (strona nieparzysta) i od nr 8 do końca (strona parzysta), Tadeusza Kościuszki od nr 9 do nr 27B (strona nieparzysta) i od nr 10 do nr 18 (strona parzysta), Aleja 3 Maja od nr 1 do nr 31 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 30 (strona parzysta), marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 2 do nr 26 (strona parzysta), Władysława Reymonta od nr 9A do końca (strona nieparzysta) i od nr 12 do końca (strona parzysta), Rynek, gen. Józefa Sowińskiego od nr 8 do nr 18 (strona parzysta), Henryka Siemiradzkiego, Henryka Sienkiewicza od nr 11 do końca (strona nieparzysta) i od nr 10 do końca (strona parzysta), Stefana Żeromskiego.

§ 5. 1. Określa się granice obwodu Gimnazjum nr 4 w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 3, które obejmują obszar: od rozjazdu kolejowego Warszawa Zegrze przy Kompleksie 103, wzdłuż ulicy Kolejowej, po północno-wschodniej granicy miasta z gminą Nieporęt, południową strona granicy miasta z gminą Jabłonna, do ulicy Strużańskiej, wzdłuż ulicy Strużańskiej, do ulicy Zegrzyńskiej, do torów kolejowych w kierunku południowym, dalej w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż torów kolejowych, do rozjazdu kolejowego przy Kompleksie 103.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od nr 9 do końca (strona nieparzysta) i od nr 10 do końca (strona parzysta), Długa, Dolna, Górna Grudzie, Jasna, Krakusa, Kręta, Krótka, 11 Listopada, Władysława Łokietka, Narciarska, Obrońców Lwowa, Orląt Lwowskich, Partyzantów, Piaskowa z wyłączeniem nr 29 - 55 (numery nieparzyste), Podgórska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Mieczysława Smereka, Strużańska od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Wita Stwosza, Tatrzańska, Wspólna, Zegrzyńska.

§ 6. 1. Określa się granice obwodu Gimnazjum Nr 5 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 67, które obejmują obszar: od ulicy gen. Józefa Sowińskiego, wzdłuż ulicy ks. Piotra Skargi, wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, po zachodniej granicy miasta z gminą Jabłonna w kierunku północnym, północną granicą miasta z gminą Wieliszew, następnie w kierunku południowym, wzdłuż ulicy Aleja Róż do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych do rozjazdu kolejowego Warszawa Zegrze przy Kompleksie 103, po torach kolejowych w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Adama Mickiewicza, wzdłuż ulicy Adama Mickiewicza do ulicy gen. Józefa Sowińskiego.

2. Akacjowa, Aleja Legionów od nr 87 do końca (strona nieparzysta) i od nr 76 do końca (strona parzysta), Barska, Stefana Batorego od nr 43B do końca (strona nieparzysta) i od nr 44 do końca (strona parzysta), gen. Józefa Bema, Brzozowa, Bukowa, gen. Józefa Chłopickiego, Bolesława Chrobrego, Cieszyńska, Stefana Czarnieckiego od nr 17 do końca (strona nieparzysta) i od nr 28 do końca (strona parzysta), Dębowa, gen. Józefa Dwernickiego, Emilii Plater, Gdańska, Gnieźnieńska, Górnośląska, Grabowa, Artura Grottgera, Grunwaldzka, Hetmańska od nr 29 do końca (strona nieparzysta) i od nr 28 do końca (strona parzysta), Jagiellońska od nr 37 do końca (strona nieparzysta) i od nr 26B do końca (strona parzysta), Jasnogórska, Jodłowa, Kaszubska, Jana Kilińskiego, Klonowa, Kolejowa od nr 120 do końca (strona parzysta), Stanisława Konarskiego, Marii Konopnickiej, ks. Augustyna Kordeckiego, Kościelna, Tadeusza Kościuszki od nr 29 do końca (strona nieparzysta) i od nr 20 do końca (strona parzysta), Jana Kozietulskiego, Krakowska, Zygmunta Krasińskiego od nr 1 do nr 35 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 54 (strona parzysta), Kujawska, ks. Jana Ignacego Skorupki, Mariana Langiewicza, Joachima Lelewela, Leopolda Lisa Kuli, Franciszka Ksawerego Lubeckiego, Lubelska, Lwowska, Łowicka, Marszałkowska, Jana Matejki, Mazowiecka, Miedziana, Stanisława Moniuszki, Morwowa, Niklowa, Olszowa, Ostrobramska, Parkowa, Piastowska, Pomorska, Poznańska, Prymasowska od nr 1 do końca (strona nieparzysta) i od nr 20 do końca (strona parzysta), ks. Józefa Schabowskiego, Piotra Skargi, Jana III Sobieskiego od nr 67 do końca (strona nieparzysta) i od nr 16 do końca (strona parzysta), Sosnowa, gen. Józefa Sowińskiego od nr 45 do końca (strona nieparzysta) i od nr 32 do końca (strona parzysta), Srebrna, Świerkowa, Wandy Tomczyńskiej, Topolowa, Toruńska, Warmińska, Weteranów, Wierzbowa, Wileńska, Wiślana, Wiśniowa, Wrzesińska, Złota, Zygmuntowska.

§ 7. 1. Określa się granice obwodu Gimnazjum Nr 6 w Legionowie przy ul. Jana Pawła I nr 2, które obejmują obszar: od rozjazdu kolejowego Warszawa Zegrze przy Kompleksie 10, wzdłuż ulicy Kolejowej w kierunku północno-zachodnim do ulicy Aleja Róż, wzdłuż ulicy Aleja Róż do północnej granicy miasta z gminą Wieliszew, po północnej granicy miasta z gminą Wieliszew do torów kolejowych przy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, wzdłuż torów kolejowych w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ulicy Kolejowej do rozjazdu kolejowego Warszawa Zegrze.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Aleja Legionów od nr 1 do nr 85 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 74 (strona parzysta), Aleja Róż, Adama Asnyka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od nr 1 do nr 7 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8 (strona parzysta), bpa. Władysława Bandurskiego, Cynkowa, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Stefana Gawryszewskiego, Granitowa, Grzybowa, Jana Pawła I, Jaśminowa, Kamienna, Jana Kochanowskiego, Kolejowa od nr 1 do nr 1A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 118 (strona parzysta), Jana Kossaka, Krucza, Leszczynowa, Bolesława Leśmiana, Józefa Mireckiego, Gabriela Narutowicza, Stefana Okrzei, Olszankowa, Orzechowa, Ignacego Paderewskiego,Piaskowa od nr 29 do 55 (numery nieparzyste), Projektowana, Sadowa, gen. Władysława Sikorskiego, Leopolda Staffa, Suwalna, Szczygla, Targowa, Tadeusza Wardenckiego, Wronia, kard. Stefana Wyszyńskiego, Plac Zgody, Żelazna.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLIII/551/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz okreslenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 154 poz. 3776 z dnia 21 sierpnia 2010 r.).

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2012 roku.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 107 poz. 676

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz.675. Z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego z 2012 r. poz. 2320.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz.675. Z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567.

[5]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; Dz. U. Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz.141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz.1091; Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr. 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618 z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz.857, Nr 148 poz. 991, Nr 157 poz. 1241 z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979 .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe