| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 167/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) orazart. 4ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku Rada Miejska w Drobinie postanawia:

§ 1. 1. Realizując postanowienia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin zwany dalej Regulaminem, o następującej treści:

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA I GMINY DROBIN

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Drobin dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951),

2) z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr 203, poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 951),

3) z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 215, poz. 1664, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016),

4) z dnia 29 czerwca 1997r., o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762, z 2004 r. Nr 91, poz. 866),

5) z dnia 21 sierpnia 1997r.,o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373, z 2012 r. poz. 908, poz. 985),

6) z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),

7) z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),

8) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w spawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 219, poz. 1858).

§ 3. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Związku Gmin Regionu Płockiego chodzi o Związek Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, któremu Miasto i Gmina Drobin powierzyła do realizacji zadania własne polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gmin – Członków Związku, określone w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, w tym w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określone w §3 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o stronie internetowej www.zgrp.pl chodzi o adres strony internetowej Związku Gmin Regionu Płockiego.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmujących:

1) szkło,

2) papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony,

5) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory,

6) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4 niniejszego regulaminu.

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego poprzez:

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

2) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone.

2. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.

3. Na częściach nieruchomości udostępnianych do użytku publicznego innych niż opisane w ust. 2 uprzątnięcie powinno nastąpić:

1) na chodnikach - do 2/3 szerokości,

2) na pozostałych terenach - do szerokości min. 1,5 m.

4. Do usuwania śniegu lub lodu na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego przy której występują tereny zieleni lub zadrzewienia, ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób niezanieczyszczający jezdni lub ścieżek rowerowych, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków określonych w ust.1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni roślin.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych, zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin stosować można:

1) worki co najmniej 30 litrowe wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,

2) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

3) pojemnik 60 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

4) pojemnik 120 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

5) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

6) pojemnik 660 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 4 kółkami,

7) pojemnik 1100 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami,

8) pojemnik 7500 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty.

2. Worki, pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w §4 ust 1 pkt 1, 2 i 6 powinny być utrzymane w kolorze:

1) niebieskim, w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

2) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia szkła,

3) zielony, w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów zielonych,

4) czarnym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych.

3. Pojemniki o których mowa w ust. 1 pkt 3-8 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.

4. W okresie do 30.06.2016 roku dopuszcza się stosowanie pojemników lub worków w kolorach innych niż wskazane w ust. 2, pod warunkiem ich oznaczenia na zasadach określonych w ust. 5.

5. Na pojemnikach o których mowa w ust. 2 pkt. 1-4 umieszcza się w widocznym miejscu trwały, czytelny napis drukowanymi literami:

1) „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” - w przypadku pojemnika lub worka na odpady określone w ust. 2 pkt 1;

2) „SZKŁO” - w przypadku pojemnika lub worka na odpady określone w ust.2 pkt 2;

3) „ODPADY ZIELONE” - w przypadku pojemnika lub worka na odpady określone w ust.2 pkt 3;

4) „ODPADY ZMIESZANE” - w przypadku pojemnika na odpady określone w ust.2 pkt 4.

6. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych następuje w pojemnikach o których mowa w ust.1 pkt 3-8.

7. Dopuszcza się zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach w zabudowie jednorodzinnej w sytuacji, gdy ilość wytworzonych komunalnych odpadów zmieszanych przekracza minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów, określoną w ust 8.

8. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w co miesięcznym cyklu odbioru powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej , gdzie właściciele nieruchomości zamieszkałych zadeklarowali, że będą prowadzić selektywną zbiórkę w miejscu powstawania odpadów, wyposażają nieruchomość w zestaw pojemników, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów wytworzonych łącznie przez jednego mieszkańca w wysokości 30 l na miesiąc, tj.:

a) Pojemnik o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca nieruchomości na odpady pozostałe po segregacji odpadów z napisem „ODPADY ZMIESZANE”;

b) Pojemnik lub worek o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca nieruchomości oznaczony napisem „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 2.

c) Pojemnik lub worek o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca nieruchomości oznaczony napisem „SZKŁO” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 1.

d) Pojemnik lub worek o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca nieruchomości oznaczony napisem „ODPADY ZIELONE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 6.

2) W zabudowie wielorodzinnej , gdzie właściciele nieruchomości zamieszkałych zadeklarowali, że będą prowadzić selektywną zbiórkę w miejscu powstawania odpadów, wyposażają nieruchomość w zestaw pojemników, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów wytworzonych łącznie przez jednego mieszkańca w wysokości 30 l na miesiąc, tj.:

a) Pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca nieruchomości oznaczone napisem „ODPADY ZMIESZANE” na odpady pozostałe po segregacji odpadów;

b) „gniazdo” złożone z przynajmniej 2 pojemników (lub ich wielokrotności), na odpady segregowane, zlokalizowane w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości, oznaczonych napisami: „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 2 oraz napisem „SZKŁO” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 1.

c) Pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca nieruchomości oznaczone napisem „ODPADY ZIELONE” zebrane zgodnie z §4 ust. 6. Dopuszcza się stosowanie worków z tworzyw sztucznych, zawierających frakcję odpadów zielonych wysegregowanych „u źródła”, a następnie umieszczonych w pojemniku zbiorczym.

3) W nieruchomościach niezamieszkałych , gdzie właściciele nieruchomości zadeklarowali, że będą prowadzić selektywną zbiórkę w miejscu powstawania odpadów, wyposażają nieruchomość w zestaw pojemników, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów, tj.:

a) Dla budynków, lokali użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy, przychodnie i gabinety lekarskie itp. pojemniki o pojemności odpowiadającej każdy co najmniej 2 litrom na każdego pracownika, ucznia, pacjenta, interesanta, itp.: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 2, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 1, pojemniki lub worki z napisami „ZIELONE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 6.

b) Dla lokali handlowych pojemniki o pojemności odpowiadającej każdy co najmniej 30 litrom na każde 10 m2powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 120 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 2, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 1, pojemniki lub worki z napisami „ZIELONE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 6.

c) Dla lokali gastronomicznych, w tym ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, pojemniki o pojemności odpowiadającej każdy co najmniej 20 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż 120 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 2, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 1, pojemniki lub worki z napisami „ZIELONE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 6.

d) Dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji pojemniki o pojemności odpowiadającej każdy co najmniej 120 litrom: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 2, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 1, pojemniki lub worki z napisami „ZIELONE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 6.

e) Dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, itp. pojemniki o pojemności odpowiadającej każdy co najmniej 120 litrom na każdych 10 pracowników: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 2, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 1, pojemniki lub worki z napisami „ZIELONE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 6.

f) Dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji pojemniki o pojemności odpowiadającej każdy co najmniej 20 litrom na jedno łóżko: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 2, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 1, pojemniki lub worki z napisami „ZIELONE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 6.

g) Dla każdej działki rekreacyjnej, w tym pól namiotowych, plaż, parków, miejsc grillowych, niezabudowanych działek budowlanych itp. pojemniki o pojemności odpowiadającej każdy co najmniej 60 litrom na nieruchomość: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 2, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 1, pojemniki lub worki z napisami „ZIELONE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 6.

h) Dla każdego cmentarza pojemnik o pojemności odpowiadającej każdy co najmniej 3 l na jedno miejsce pochówku: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 2, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 1, pojemniki lub worki z napisami „ZIELONE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 6.

i) Dla każdego targowiska pojemniki każdy o pojemności 1000 l na każde 1000 m2powierzchni: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 2, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 1, pojemniki lub worki z napisami „ZIELONE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 6.

j) Dla innych nieruchomości wyżej nie wymienionych pojemniki każdy o pojemności 3 l na jednego pracownika, jednak nie mniej niż 60 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 2, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 1, pojemniki lub worki z napisami „ZIELONE” na odpady zebrane zgodnie z §4 ust. 6.

9. W przypadku niezadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć ją w odpowiedni pojemnik z napisem „ZMIESZANE„ określony w ust 8.

10. Właściciele nieruchomości, które w części są nieruchomościami zamieszkałymi, a w części nieruchomościami niezamieszkałymi (mieszanymi) zobowiązani są do złożenia deklaracji w zakresie nieruchomości zamieszkałej jak i nieruchomości niezamieszkałej. A także wyposażenia nieruchomości w pojemniki określone w ust. 8 pkt. 1, 2 dla części nieruchomości zamieszkałej oraz w ust. 8 pkt. 3 dla części nieruchomości niezamieszkałej.

§ 8. 1. Miejsca ustawienia pojemników muszą gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.

2. W celu właściwego odbioru odpadów, pojemniki powinny być ustawione przy drodze publicznej.

§ 9. Właściciel nieruchomości zapewnia odpowiedni stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników na odpady komunalne poprzez:

1. wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpady do nich przeznaczone,

2. zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,

3. poddawanie pojemników dezynfekcji, czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy : co najmniej raz w okresie od października do kwietnia; w okresie od maja do września 1 raz w miesiącu.

4. stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do przeciążania pojemników.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych

§ 10. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów, nie może jednak wynosić mniej niż raz na miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu

Nieruchomości mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej

Nieruchomości mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

komunalne odpady zmieszane

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 2 razy w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

szkło

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu


zielone

co najmniej 1 raz w miesiącu, od marca do listopada

meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory

2 razy w roku od marca do listopada

na podstawie odrębnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno- porządkowych

3. Odpady komunalne powinny być usuwane z taką częstotliwością, aby pojemniki lub worki nie były przepełnione i nie powodowały odorów.

§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości komunalnych odpadów zmieszanych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do gromadzenia na terenie nieruchomości selektywnie zebranych odpadów i przekazania odpowiedniej firmie w sposób obejmujący:

1) odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych w jednym pojemniku lub worku;

2) odpadów szkła białego i kolorowego w jednym pojemniku lub worku;

3) przekazanie odpadów wielkogabarytowych do specjalnego samochodu objeżdżającego teren gminy w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie na stronie www.zgrp.pl , stronie urzędu gminy, w sołectwach, itp.;

4) gromadzenie i przekazanie odpadów z remontów zbieranych w osobnych kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów, na podstawie indywidualnej umowy z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej;

5) przekazanie odpadów niebezpiecznych do mobilnych punktów ich zbiórki, w tym:

a) przeterminowanych leków,

b) zużytych baterii,

c) pozostałe odpady niebezpieczne, np. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory;

6) przekazanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych:

a) do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych,

b) podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) Poddanie odpadów zielonych kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub gromadzenie tych odpadów w workach lub innych pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów lub do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na warunkach określonych przez zarządcę instalacji.

8) Wystawianie worków z odpadami komunalnymi w miejsca, z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, następuje co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru określonym w harmonogramie.

9) Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym odbiór odpadów następuje na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości złożonej do Związku Gmin Regionu Płockiego.

Rozdział 5
Częstotliwość i sposoby pozbywania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

3. Właściciel nieruchomości, na której jest zbiornik bezodpływowy, powinien mieć zawartą umowę z firmą transportującą nieczystości ciekłe.

Rozdział 6
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i ich rozmieszczenie

§ 14. 1. Usuwanie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w tym:

1) przystanków komunikacyjnych,

2) nieruchomości, na których prowadzone są punkty gastronomiczne lub świadczone są inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia,

3) targowisk,

4) działek rekreacyjnych, następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, przy czym powinno odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

2. Tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone są w pojemniki o pojemnościach minimalnych:

1) 30 litrów - wzdłuż chodników, w ilości uzależnionej od natężenia ruchu pieszego,

2) 40 litrów - na przystankach komunikacyjnych,

3) 50 litrów - przy punktach gastronomicznych lub świadczących inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia,

4) zgodnej z §7 ust. 1 - na targowiskach,

5) zgodnej z §7 ust. 1 - na terenie działek rekreacyjnych.

3. Częstotliwość opróżniania pojemników, o których mowa w ust. 2 musi być dostosowana do potrzeb.

Rozdział 7
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 1. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji właściciele nieruchomości powinni w miarę możliwości:

1) kupować produkty bez opakowania lub minimalnie opakowane, w szczególności kupować produkty wg wagi zamiast w porcjach jednostkowo pakowanych,

2) wielokrotnie używać produkty i opakowania, w szczególności unikać produktów jednorazowego użytku,

3) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych, w szczególności napoje w butelkach szklanych i za kaucją,

4) korzystać z pudełek, pojemników i kubków, które nadaj ą się do wielokrotnego wykorzystania,

5) wielokrotnie używać słoików, w szczególności do przygotowywania konfitur i przetworów,

6) opróżniać pudełka, pojemniki i kubki z płynów i innych substancji, w szczególności opakowań po pastach do zębów, jogurtach, twarożkach, przed wyrzuceniem do pojemników na odpady,

7) zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem do pojemników na odpady,

8) kupować produkty w koncentratach,

9) używać toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów,

10) kupować i stosować akumulatorki zamiast baterii jednorazowego użytku,

11) oddawać nienoszone ubrania organizacjom charytatywnym lub wrzucać je do pojemników na odzież,

12) oddawać stare, ale nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub bezpośrednio znajomym lub sąsiadom,

13) oszczędzać papier poprzez:

a) dwustronne drukowanie i kopiowanie,

b) prowadzenie notatek na częściowo zużytym papierze,

c) tzw. wtórny obieg czyli wspólne korzystanie z gazet i czasopism,

14) ograniczać drukowanie dokumentów poprzez stosowanie elektronicznego obiegu dokumentów,

15) napełniać, regenerować puste tonery do drukarek,

16) kompostować odpady zielone w pryzmie kompostowej na terenie przydomowego ogródka.

2. Uwarunkowania dotyczące kierowania odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów:

1) Gospodarka odpadami w województwie, funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK). Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach danego regionu. Wyjątkiem są regiony, dla których wyznaczono instalacje do zastępczej obsługi poza regionem macierzystym – pod warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze danego regionu macierzystego regionu.

2) Dla każdego regionu wskazane zostały instalacje regionalne i zastępcze. Kierowanie odpadów do poszczególnych instalacji powinno opierać się na uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania WPGO 2012-2023, zawierającej wykaz instalacji w podziale na regiony.

3) W każdym regionie gospodarki odpadami, odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i MBP przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu. Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sit mobilnych wyłącznie w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacjach MBP. W przypadku regionów, dla których wyznaczono instalacje do zastępczej obsługi poza regionem macierzystym – odpady mogą być przekazywane do instalacji zastępczych poza regionem, wyłącznie pod warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze regionu .

4) Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.

Rozdział 8
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy a psy, należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod tym warunkiem, że pies ma założony kaganiec.

5. Na terenach wyznaczonych jako miejsca urządzone na wybiegi dla psów, osoby utrzymujące psy mają obowiązek przestrzegać regulaminu korzystania z tych terenów, jeżeli taki został ustanowiony.

§ 17. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września, za wyjątkiem oznakowanych miejsc dopuszczających wprowadzanie psów na plaże przez cały rok.

Rozdział 9
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie Miasta i Gminy Drobin

2. dopuszcza się na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuścił funkcję rolniczą, z zastrzeżeniem ust. 2 z wyłączeniem nieruchomości, na których działalność rolnicza prowadzona jest w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

3. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.

4. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie,

5. Wymogów określonych w ust. 2 nie stosuje się do utrzymywania koni w celach terapeutycznych i rekreacyjnych.

Rozdział 10
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. 1. Powszechnej deratyzacji podlega cały obszar Miasta i Gminy Drobin

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz Miasta i Gminy Drobin określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym obszary podlegające deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia poprzez zarządzenie.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji z uwzględnieniem potrzeb.

Postanowienia końcowe

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin

§ 3. Traci moc uchwała Nr 241/XXXIII/06 Rady Miejskiej w Drobinie a dnia 16 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, nie wcześniej niż 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie


Adam Zbigniew Kłosiński


Uzasadnienie

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 951).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy muszą być zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Regulamin jest aktem ogólnym, który reguluje obowiązki dotyczące wszystkich, tj. samą gminę, jej jednostki organizacyjne, właścicieli nieruchomości, mieszkańców, podmioty świadczące usługi itp.

Regulamin jest pierwszym i zasadniczym aktem prawa miejscowego. Jego ranga jako aktu podstawowego wzrasta wobec likwidacji instytucji gminnych planów gospodarki odpadami. Dokument ten pozostaje w relacji z wojewódzkim planem gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy Gmina jest obowiązana dostosować regulamin do WPGO w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która wprowadziła zmiany w treści merytorycznej regulaminu, choć są to zmiany niewielkie. Nadal podstawową kwestią jest określenie zakresu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Zrezygnowano jednak z obowiązku określania maksymalnego poziomu odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania – będzie to obecnie przedmiotem przepisów resortowych (art. 3b i 3c ustawy).

W związku z powyższym istnieje konieczność uchwalenia Regulaminu, który spełnia wszystkie wymagania ustawodawcy, w tym uregulowania zawarte w w/w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także uwzględnia postanowienia zawarte w aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego, uchwalonej uchwałą Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt Regulaminu uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »