Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1466

Uchwała nr XXX/207/12 Rady Gminy Cegłów

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/11 w sprawie określenia zasad zarządzania lokalami użytkowymi i nieruchomościami gminnymi stanowiącymi własność komunalną gminy Cegłów oraz określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za najem tych lokali i nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.[1]) ) o samorządzie gminnym Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Cegłów Nr IX/52/11 z dnia 19 maja 2011 r w sprawie określenia zasad zarządzania lokalami użytkowymi i nieruchomościami gminnymi stanowiącymi własność komunalną gminy Cegłów oraz określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za najem tych lokali i nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

- § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Stawki opłat określone w § 2 wzrastają corocznie poczynając od 1 stycznia o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Teodora Wójcik


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe