Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1472

Uchwała nr XXVIII/146/12 Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 29 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Łosickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 90 ust.2,4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Łosickiego oraz tryb i zakres kontroli ich wykorzystania.

§ 2. Z budżetu Powiatu udziela się dotacji:

1) niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym oraz szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, zwanym dalej „szkołami”, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

2) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, zwanym dalej „szkołami innymi niż wymienione w pkt 1”,

3) niepublicznym młodzieżowym ośrodkom wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii, specjalnym ośrodkom szkolno – wychowawczym oraz specjalnym ośrodkom wychowawczym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,

4) niepublicznym ośrodkom umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

5) niepublicznym placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej szkołę lub placówkę złożony Zarządowi Powiatu Łosickiego w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

2. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:

1) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół (placówek) niepublicznych,

2) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,

3) planowaną liczbę uczniów lub wychowanków,

4) zobowiązanie do informowania Zarządu Powiatu Łosickiego o zmianach liczb uczniów lub wychowanków,

5) numer rachunku bankowego szkoły lub placówki, na który ma być przekazana dotacja.

Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Osoba o której mowa w ust. 1 zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 4. 1. Wysokość dotacji dla każdej szkoły i placówki ustala Rada Powiatu Łosickiego w uchwale budżetowej na dany rok w oparciu o planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, zgłaszaną w terminie określonym w § 3 ust.1

2. Wysokość dotacji należnej szkole lub placówce na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów lub wychowanków i stawki miesięcznej przypadającej na jednego ucznia lub wychowanka.

§ 5. 1. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę sporządza i przekazuje do Starostwa Powiatowego w Łosicach do 10-tego dnia każdego miesiąca pisemną informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. W przypadku zmiany liczby uczniów lub wychowanków osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę ma obowiązek zgłoszenia korekty danych do poprzednio złożonej informacji, o której mowa w ust.1 w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia zmiany danych.

§ 6. 1. Dotacja dla szkół, o których mowa w § 2 pkt 1 przysługuje na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat łosicki.

2. Dotacja dla szkół, o których mowa w § 2 pkt 2 przysługuje na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu łosickiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

3. Dotacja dla placówek, o których mowa w § 2 pkt 3 i pkt 5 przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat łosicki.

4. Dotacja dla placówek, o których mowa w § 2 pkt 4 przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodka w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat łosicki.

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Łosickiego przekazuje dotacje w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.

2. W przypadku niedopłaty dotacji za dany miesiąc należna kwota zostanie wyrównana w terminie płatności kolejnej raty dotacji.

§ 8. Ostateczne rozliczenie dotacji za cały rok osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę sporządza i przekazuje do Starostwa Powiatowego w Łosicach do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym. Wzór rocznego rozliczenia dotacji określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 9. 1. Zarządowi Powiatu Łosickiego przysługuje prawo kontroli liczby uczniów lub wychowanków dotowanej szkoły lub placówki oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Kontrole przeprowadzają upoważnieni przez Zarząd Powiatu pracownicy Starostwa Powiatowego w Łosicach.

2. Kontrola obejmuje:

1) sprawdzenie zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów/wychowanków ze stanem faktycznym na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej szkoły lub placówki.

§ 10. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu powiatu na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXX/157/2008 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 01 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Łosickiego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łosickiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kasprowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/146/12
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/146/12
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/146/12
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe