Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1475

Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Stara Kornica

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kornica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 poz. 391) po zaciągnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w   Łosicach, Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Stara Kornica, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kornica.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązywania od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Ignacy   Janczuk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/147/2012
Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STARA KORNICA  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Regulamin niniejszy zgodnie z   art. 4   ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Stara Kornica, dotyczące:  

1)   wymagań w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:  

a)   prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych, w   tym powstających w   gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon, a   także odpadów zielonych,  

b)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego,  

c)   mycie i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi;  

2)   rodzaju i   minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym, przy uwzględnieniu;  

a)   średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych bądź w   innych źródłach,  

b)   liczby osób korzystających z   tych pojemników;  

3)   częstotliwości i   sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4)   innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5)   obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

6)   wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach;  

7)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   2.   1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania powstających odpadów, a   odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:  

1)   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z   zastrzeżeniem pkt 2   14,  

2)   przeterminowanych leków i   chemikaliów,  

3)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

4)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

5)   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych,  

6)   odpadów budowlanych i   rozbiórkowych,  

7)   zużytych opon,  

8)   odpadów ulegających biodegradacji w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpady zielone,  

9)   papieru i   tektury,  

10)   szkła,  

11)   opakowań wielomateriałowych,  

12)   tworzyw sztucznych,  

13)   metali.  

2.   Odpady, o   których mowa w   ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i   gromadzić w   terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.  

3.   Odpady określone w   ust. 1   pkt 1   oddawane są w   sposób gwarantujący ich niezmieszanie z   innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy oddawać z   częstotliwością określoną w   rozdziale 4.  

§   3.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku poprzez:  

1)   Wyposażenie nieruchomości w   pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych, oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów oraz utrzymanie tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym,  

2)   zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z   wymaganiami określonymi w   regulaminie oraz przekazywanie ich zgodnie z   harmonogramem lub w   inny sposób określony w   regulaminie,  

3)   gromadzenie nieczystości ciekłych w   zbiornikach bezodpływowych,  

§   4.   Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.  

§   5.   1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:  

1)   mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;  

2)   odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji deszczowej.  

2.   Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:  

1)   niezanieczyszczania środowiska i   gromadzenia powstających odpadów w   urządzeniach do tego przeznaczonych;  

2)   nie stwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i   na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   6.   Ustala się następujące rodzaje pojemników (w tym worków) przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

1)   pojemniki na odpady o   pojemności 110 L - 120 L;  

2)   pojemniki na odpady o   pojemności 240 L;  

3)   pojemniki na odpady o   pojemności 1100 L;  

4)   pojemniki ( KP 7) o   pojemności 7   m3;  

5)   pojemniki lub worki z   tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w   stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o   rozmiarach 110 L i   120 L;  

6)   kosze uliczne o   pojemności od 20 do 70 L;  

7)   inne pojemniki i   kontenery.  

§   7.   1.   Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy jeżeli z   takiego pojemnika korzysta:  

1)   do 4   osób – o   pojemności 110 L - 120 L;  

2)   od 5   do 8   osób – o   pojemności 240 L;  

3)   powyżej 8   osób – o   pojemności 2   x 240 L  

2.   Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemników, w   tym worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości każdego rodzaju odpadu, tj. odpady komunalne ulegające biodegradacji, papier i   tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale jeżeli z   takich pojemników korzysta:  

1)   do 4   osób – o   pojemności 110 L - 120 L;  

2)   od 5   do 8   osób – o   pojemności 240 L;  

3)   powyżej 8   osób – o   pojemności 2   x 240 L  

§   8.   1.   Dla właścicieli nieruchomości w   budynkach wielorodzinnych, jeśli w   lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, ustala się minimalną pojemność pojemnika (w tym worka) przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z   tego pojemnika korzysta:  

1)   do 4   osób – o   pojemności 110 L - 120 L;  

2)   od 5   do 8   osób – o   pojemności 240 L;  

3)   powyżej 8   osób – o   pojemności 2   x 240 L  

2.   Dla właścicieli nieruchomości w   budynkach wielorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się minimalną pojemność pojemników, w   tym worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości każdego rodzaju odpadu, tj. odpady komunalne ulegające biodegradacji, papier i   tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, jeżeli z   takich pojemników korzysta:  

1)   do 4   osób – o   pojemności 110 L - 120 L;  

2)   od 5   do 8   osób – o   pojemności 240 L;  

3)   powyżej 8   osób – o   pojemności 2   x 240 L  

§   9.   1.   Z zastrzeżeniem ust. 3, dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z   tego pojemnika korzysta:  

1)   do 4   osób – o   pojemności 110 L – 120 L,  

2)   od 5   do 8   osób – o   pojemności 240 L,  

3)   powyżej 8   osób – o   pojemności 1100Ll.  

2.   Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości każdego rodzaju odpadu komunalnego, tj. przeterminowane leki i   chemikalia, zużyte baterie i   akumulatory inne niż przemysłowe i   samochodowe odpady komunalne ulegające biodegradacji, papier i   tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale jeżeli dany rodzaj odpadu powstaje na danej nieruchomości oraz jeżeli z   tych pojemników korzysta:  

1)   nie więcej niż 10 osób – o   pojemności 110 L– 120 L,  

2)   nie mniej niż 11 i   nie więcej niż 20 osób – o   pojemności 240 L.  

3)   powyżej 20 osób – o   pojemności 1100 L.  

3.   Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz, na których prowadzona jest działalność poniżej określona, obowiązani są uwzględnić przy wyposażeniu nieruchomości w   pojemniki opisane w   ust. 1   następujące normy wytwarzania odpadów:  

1)   w szkołach wszelkiego typu – 2   L na każdego ucznia i   pracownika;  

2)   w przedszkolach – 2   L na każde dziecko i   pracownika;  

3)   w zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych i   usługowych, handlowych i   przychodni- w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych 10 L na każdego pracownika, ale nie mniej niż jeden pojemnik o   minimalnej pojemności 110 L-120 L na lokal.  

4.   Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz punkty gastronomiczne, poza pojemnikami związanymi z   prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z   lokalu.  

5.   Dopuszcza się gromadzenie odpadów mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, a   także zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego obok pojemników zgodnie z   harmonogramem odbioru tego rodzaju odpadów.  

§   10.   Zapisy zawarte w   § 7, 8   i 9   stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości mieszane np. w   części prowadzona jest działalność gospodarcza, w   części zabudowa mieszkaniowa).  

§   11.   Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane przy drogach, parkingach, placach i   ulicach, w   parkach i   na zieleńcach oraz innych miejscach publicznych, powinny być tak zlokalizowane, aby były widoczne, a   ich pojemność nie może być mniejsza niż 20 litrów. Ilość ustawionych pojemników na nieruchomości powinna być dostosowana do potrzeb korzystających z   nich osób.  

§   12.   1.   Pojemniki na odpady należy ustawić w   miejscach łatwo dostępnych, w   sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i   utrudnień dla korzystających z   nieruchomości i   osób trzecich.  

2.   Pojemniki powinny być ustawione w   granicach nieruchomości w   miejscu wyznaczonym, na równej nawierzchni, w   miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i   błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymać w   należytej czystości.  

3.   Koszty przygotowania i   utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.  

§   13.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w   takim stanie sanitarnym i   technicznym, aby korzystanie z   nich mogło odbywać się bez przeszkód i   powodowania zagrożenia dla zdrowia użytkowników, a   w szczególności ma obowiązek utrzymania ich w   czystości.  

§   14.   Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i   systematycznego ich opróżniania w   sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   15.   1.   Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów z   nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów.  

2.   Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości, na których powstają odpady komunalne:  

1)   odpady komunalne zmieszane:  

a)   w budynkach jednorodzinnych – 1   raz w   miesiącu,  

b)   w budynkach wielorodzinnych – 1   raz w   miesiącu.  

c)   w nieruchomościach niezamieszkałych – 1   raz na miesiąc,  

2)   odpady segregowane tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz szkło:  

a)   w budynkach jednorodzinnych – 1   raz w   miesiącu,  

b)   w budynkach wielorodzinnych – 1   raz w   miesiącu,  

c)   w nieruchomościach niezamieszkałych – 1   raz w   miesiącu,  

3)   odpady segregowane z   metalu oraz papier i   tektura:  

a)   w budynkach jednorodzinnych – 1   raz na 6   miesięcy,  

b)   w budynkach wielorodzinnych – 1   raz na 6   miesięcy,  

c)   w nieruchomościach niezamieszkałych – 1   raz na 6   miesięcy,  

4)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe – 2   razy w   roku,  

5)   komunalne odpady biodegradowalne:  

a)   w budynkach jednorodzinnych – 1   raz w   miesiącu,  

b)   w budynkach wielorodzinnych – 1   raz w   miesiącu,  

c)   w nieruchomościach niezamieszkałych – 1   raz w   miesiącu.  

6)   odpady budowlane i   rozbiórkowe – odbierane będą w   terminach uzgodnionych telefonicznie z   odbiorcą odpadów.  

7)   pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości, tj. przeterminowane leki i   chemikalia, zużyte baterie i   akumulatory oraz zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki.  

3.   Ustala się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku:  

1)   tworzywa sztuczne – odpady należy gromadzić na terenie nieruchomości, na której powstały w   odpowiednich workach / pojemnikach celem dokonania selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady opakowaniowe przed wrzuceniem do pojemnika lub worka należy trwale zgnieść tak by zachowały zmniejszoną objętość; opakowania po żywności i   inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do pojemnika lub worka umyć;  

2)   opakowania wielomateriałowe – odpady należy gromadzić na terenie nieruchomości, na której powstały w   odpowiednich workach / pojemnikach celem dokonania selektywnej zbiórki odpadów;  

3)   szkło – odpady należy gromadzić na terenie nieruchomości, na której powstały w   odpowiednich workach / pojemnikach celem dokonania selektywnej zbiórki odpadów,  

4)   papier i   tektura – odpady należy gromadzić na terenie nieruchomości, na której powstały w   odpowiednich workach / pojemnikach celem dokonania selektywnej zbiórki odpadów, Odpady opakowaniowe przed wrzuceniem do pojemnika/worka należy trwale zgnieść tak by zachowały zmniejszoną objętość;  

5)   metal – odpady należy gromadzić na terenie nieruchomości, na której powstały w   odpowiednich workach / pojemnikach celem dokonania selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, lub do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze.  

6)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny – należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną lub dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawić w   terminie przewidzianym harmonogramem przed bramę nieruchomości;  

7)   odpady wielkogabarytowe – mogą być wystawione w   terminie przewidzianym harmonogramem przed bramę nieruchomości lub przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

8)   zużyte opony – należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub można pozostawić w   punktach (placówkach) wymiany opon;  

9)   przeterminowane leki – należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać w   przeznaczonych do tego celu i   specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się w   punktach aptecznych na terenie gminy Stara Kornica. Pojemniki powinny mieć odpowiednią konstrukcję, zabezpieczającą przed przeciekaniem uniemożliwiającą dostęp do ich zawartości przypadkowym osobom;  

10)   przeterminowane chemikalia i   inne odpady niebezpieczne – należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

11)   zużyte baterie przenośne i   akumulatory przenośne – umieszczać w   przeznaczonych do tego celu specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w   punktach handlowych, szkołach, urzędach na terenie Gminy Stara Kornica oraz w   ogólnodostępnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów.  

12)   odpady budowlane i   rozbiórkowe – (dotyczy odpadów powstałych w   wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych) – odbiór odbywać się będzie w   terminach podanych przez odbiorcę odpadów po zgłoszeniu telefonicznym przez właściciela nieruchomości.  

13)   odpady ulegające biodegradacji – odpady ulegające biodegradacji, w   tym odpady zielone należy gromadzić bezpośrednio na nieruchomości, na której one powstały w   przydomowych kompostownikach, w   przypadku braku takiej możliwości gromadzić w   pojemnikach / workach przeznaczonych do tego celu lub dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

4.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić dostęp do pojemników w   uzgodnionym terminie, w   sposób umożliwiający ich opróżnienie bez narażenia na uszkodzenie urządzeń służących do gromadzenia nieczystości.  

5.   Odpady komunalne gromadzone w   koszach ulicznych winny być usuwane w   sposób uniemożliwiający przepełnienie koszy, nie rzadziej jednak niż raz w   miesiącu.  

§   16.   1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości w   sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i   porządku na nieruchomości, co najmniej raz na pół roku.  

2.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania sposobu i   częstotliwości korzystania z   usług wykonywanych w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych poprzez pobieranie, przechowywanie i   okazywanie na żądanie Wójta Gminy dowodów wykonania tych usług poprzez uprawnionych przedsiębiorców.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   17.   1.   Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z   sortowania przeznaczone do składowania mogą być kierowane wyłącznie do regionalnych lub zastępczych instalacji do zagospodarowania odpadów, wskazanych w   Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza dla Gminy Stara Kornica jest to region ostrołęcko-siedlecki.  

2.   Odpady selektywnie zebrane, powinny trafić z   zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w   przypadku braku takiej możliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   18.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§   19.   Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1)   na terenie Gminy w   miejscach publicznych każdego psa należy prowadzić na uwięzi, a   psa rasy uznawanej za agresywną lub w   inny sposób zagrażającego otoczeniu – na uwięzi oraz w   nałożonym kagańcu,  

2)   w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:  

a)   stały i   skuteczny dozór;  

b)   zwolnienie zwierząt domowych z   uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w   sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;  

c)   natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w   obiektach i   na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.  

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej  

§   20.   1.   Na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

1)   posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z   2003 r. Nr 207, poz. 2016 z   późn. zm.),  

2)   wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w   tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.  

2.   Przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w   których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i   jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;  

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania  

§   21.   1.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary nieruchomości zabudowanych.  

2.   Deratyzację przeprowadza się przynajmniej jeden raz w   roku w   terminie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.  

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe  

§   22.   Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z   niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Stara Kornica.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe