Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1480

Porozumienie Powiatu Ostrowskiego

z dnia 29 listopada 2012r.

na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Powiatem Ostrowskim, w   imieniu którego występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez:  

1. Zbigniewa Kamińskiego - Starostę Ostrowskiego,  

2. Jerzego Bauera - Wicestarostę  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, Pani Małgorzaty Konrad zwanym dalej Powierzającym  

a Powiatem Szydłowieckim, w   imieniu którego występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez:  

1. Włodzimierza Górlickiego - Starostę Szydłowieckiego,  

2. Romana Woźniaka - Wicestarostę  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, Pani Doroty Jakubczyk zwanym dalej Przyjmującym.  

1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i   terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań publicznych z   zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z   teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, kształcących się w   szkołach, prowadzonych przez Powiat Ostrowski, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i   Ustawicznego w   Szydłowcu, w   skład którego wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki.  

2. Porozumienie zawierane jest na podstawie § 2   Uchwały Nr XXVII/161/05 Rady Powiatu w   Ostrowi Mazowieckiej z   dnia 12 maja 2005 r. w   sprawie powierzenia przez Powiat Ostrowski innym powiatom prowadzenia zadań publicznych z   zakresu oświaty, polegających na prowadzeniu w   formie kursu zajęć z   teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski  

§   1.   Powierzający przekazuje a   Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie – kształcenie uczniów szkół zasadniczych zawodowych z   terenu Powiatu Ostrowskiego w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z   ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w   publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.  

§   2.   1. Przyjmujący zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z   teoretycznych przedmiotów zawodowych w   formie kursów dla uczniów klas wielozawodowych według imiennych skierowań sporządzonych przez Zespół Szkół Nr 2   w Ostrowi Mazowieckiej oraz w   terminach ustalonych pomiędzy tą szkołą a   Centrum Kształcenia Zawodowego i   Ustawicznego w   Szydłowcu, w   skład którego wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego.  

2. Przyjmujący zapewni odpłatnie, we właściwych warunkach, realizację zajęć oraz zapewni zakwaterowanie i   wyżywienie dla każdego ucznia. Koszt zakwaterowania i   wyżywienia ponosi uczeń.  

§   3.   Dotację za zorganizowane i   przeprowadzone kursy w   wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów uczestniczących w   poszczególnym kursie i   koszt kształcenia jednego ucznia Powierzający przekaże na konto Przyjmującego na podstawie noty księgowej, zawierającej termin kursu, liczbę uczniów w   nim uczestniczących i   koszt kursu, wystawionej przez Przyjmującego, w   ciągu 14 dni od daty otrzymania tej noty.  

§   4.   1. Strony ustalają, że koszt kształcenia jednego ucznia wynosi 330,00 zł brutto.  

2. Zmiana kosztów kształcenia, o   których mowa w   ust. 1   regulowana będzie w   formie aneksu do niniejszego Porozumienia.  

§   5.   Powierzający oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi na przekazanie dotacji za przeprowadzone kursy, o   których mowa w   § 1.  

§   6.   Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, z   możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron, z   zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia  

§   7.   Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   8.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§   9.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

Powierzający  


 


Starosta  


mgr   Zbigniew   Kamiński


Wicestarosta  


mgr   Jerzy   Bauer


Skarbnik Powiatu  


mgr   Małgorzata   Konrad

Przyjmujący  


 


Starosta  


Włodzimierz   Górlicki


Wicestarosta  


Roman   Woźniak


Skarbnik Powiatu  


Dorota   Jakubczyk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe