Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1482

Uchwała nr XX/200/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Węgrowskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r., Nr 142. poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1   i 3, art. 35 ust. 5   i 6   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 roku o   sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr XLII/331/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z   dnia 24 września 2010 roku w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6014) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadza się następujące zmiany w   Załączniku Nr 1   do uchwały Nr V/61/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z   dnia 31 marca 2011 r. - Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników:  

1)   § 2   otrzymuje brzmienie: „§ 2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który:  

1) został zakwalifikowany do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym,  

2) posiada udokumentowane osiągnięcia w   dziedzinie sportu,  

3) stale zamieszkuje lub przebywa w   internacie na terenie powiatu węgrowskiego i   reprezentuje klub sportowy lub szkołę mającą siedzibę na terenie powiatu węgrowskiego, lub klub sportowy mający siedzibę poza powiatem węgrowskim, pod warunkiem, że działające na terenie powiatu węgrowskiego kluby sportowe nie prowadzą działalności w   danej dyscyplinie sportowej,  

4) w   dniu osiągnięcia wyników sportowych, kwalifikujących ich do uzyskania stypendium nie ukończył 25 roku życia,  

5) posiada licencję zawodnika lub inny dokument potwierdzający status sportowy.”  

2)   § 4   ust. 2   pkt 9   otrzymuje brzmienie: „9) dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały na terenie powiatu węgrowskiego (zaświadczenie z   urzędu, dowód osobisty) lub zaświadczenie o   pobycie w   internacie znajdującym się na terenie powiatu węgrowskiego,”  

3)   § 8   otrzymuje brzmienie: „§ 8. Stypendium sportowe wypłacane jest w   terminie i   transzach określonych w   umowie na wskazany przez zawodnika rachunek bankowy.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu  


Anna   Brodacka-Bartoszuk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe